Parapyrex
Parapyrex
20 tabliet
Liek sa používa na liečbu miernej až stredne silnej bolesti, ako sú bolesti hlavy, bolesti zubov, bolesti chrbta, bolesti pri menštruácii, bolesti svalov a kĺbov súvisiace s chrípkou, a/alebo horúčky.
Značka: Dr.Max
12345 (80%22)
1,29  s DPH
K nákupu vybraných produktov Dr.Max nad 24,99 € získate jeden z troch darčekov na výber
na sklade v eshope
doručíme do 317 lekární
1 bod na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 
Parapyrex
20 tabliet
12345 (80%22)
Liek sa používa na liečbu miernej až stredne silnej bolesti, ako sú bolesti hlavy, bolesti zubov, bolesti chrbta, bolesti pri menštruácii, bolesti svalov a kĺbov súvisiace s chrípkou, a/alebo horúčky.
Značka: Dr.Max
1,29  s DPH
K nákupu vybraných produktov Dr.Max nad 24,99 € získate jeden z troch darčekov na výber
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 321 lekárňach - doručíme do 317 lekární
1 bod na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 

Liek patrí do skupiny liekov potlačujúcich bolesť a znižujúcich horúčku.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci vo veku 15 rokov a viac (> 55 kg):
1-2 tablety (500 - 1 000 mg) v jednej dávke, maximálne 6 tabliet (3 000 mg) za 24 hodín.

Deti a mladiství vo veku do 15 rokov:
12-15 rokov (40-55 kg): 1 tableta, 4-6 krát počas 24 hodín
9-12 rokov (30-40 kg): 1 tableta, 3-4 krát počas 24 hodín
6-9 rokov (22-30 kg): jedna polovica tablety v jednej dávke, 4-6 krát počas 24 hodín

Pravidelné podávanie lieku minimalizuje výkyvy bolesti a horúčky. Interval medzi jednotlivými dávkami má byť najmenej 4 hodiny. Maximálna denná dávka sa nemá prekračovať z dôvodu rizika vážneho poškodenia pečene.
Ak bolesť pretrváva viac ako 5 dní alebo horúčky pretrvávajú dlhšie ako 3 dni, príznaky sa zhoršia alebo sa objavia nové, liečba sa má zastaviť a pacient má vyhľadať lekársku pomoc.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Je potrebné upraviť dávku a dávkovacie intervaly – viď SPC, časť 4.2.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
U pacientov so zníženou funkciou pečene alebo pacientov s Gilbertovým syndrómom je potrebné znížiť dávku alebo predĺžiť interval podávania dávok.

Spôsob použitia

Tabletu je potrebné prehltnúť a zapiť dostatočným množstvom vody. V prípade potreby je možné tabletu rozpustiť v dostatočnom množstve vody a pred vypitím dobre zamiešať. Konzumácia potravín a nápojov nemá vplyv na účinnosť lieku. e nutné dodržiavať odstupy medzi jednotlivými dávkami uvedené vyššie.

Upozornenie

Paracetamol sa môže užívať počas tehotenstva, ak je to klinicky nutné, je však potrebné použiť najnižšiu možnú účinnú dávku počas čo najkratšej doby a v najnižšej možnej frekvencii.
Paracetamol môže byť použitý u dojčiacich žien v terapeutických dávkach.
Tento liek nemajú používať deti do 6 rokov.
Je zakázané požívať alkohol v priebehu liečby.
Neužívať súbežne iné lieky obsahujúce paracetamol.
​Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

paracetamol

Lieková forma ADC: tablety

Písomná informácia pre používateľa

Parapyrex

500 mg tablety

paracetamol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

- Ak sa v prípade bolesti nebudete do 5 dní cítiť lepšie, v prípade horúčky do 3 dní, alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

[lenpre balenia s výdajom viazaným na predpis]

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Parapyrex a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Parapyrex

3. Ako užívať Parapyrex

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Parapyrex

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Parapyrex a na čo sa používa

Paracetamol, liečivo v lieku Parapyrex, patrí do skupiny liekov potlačujúcich bolesť a znižujúcich horúčku.

Parapyrex sa používa na liečbu miernej až stredne silnej bolesti, ako sú bolesti hlavy, bolesti zubov, bolesti chrbta, bolesti pri menštruácii, bolesti svalov a kĺbov súvisiace s chrípkou, a/alebo horúčky.

Ak sa v prípade bolesti nebudete do 5 dní cítiť lepšie, v prípade horúčky do 3 dní, alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Parapyrex

Neužívajte Parapyrex

- ak ste alergický na paracetamol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Parapyrex, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- ak máte poruchu funkcie obličiek alebo pečene (vrátane Gilbertovho syndrómu alebo akútnej hepatitídy)

- ak máte nedostatok enzýmu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy

- ak máte hemolytickú anémiu (nízky počet červených krviniek pre ich rýchly rozpad)

- ak pijete pravidelne väčšie množstvo alkoholu, nesmiete užiť denne viac ako 2 gramy paracetamolu (4x500 mg tablety)

- ak máte astmu a ste precitlivený na kyselinu acetylsalicylovú

- ak ste dehydratovaný (máte nedostatok tekutín v tele) alebo trpíte dlhodobou podvýživou.

Parapyrex neužívajte v kombinácii s ďalšími lieky, ktoré obsahujú paracetamol.

Deti

Parapyrex nemôžu užívať deti do 6 rokov.

Iné lieky a Parapyrex

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Niektoré lieky sa môžu s paracetamolom navzájom ovplyvňovať.

V prípade, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Parapyrex:

- barbituráty (lieky na spanie zo skupiny hypnotík a anestetík)

- niektoré lieky na liečbu depresie

- probenecid (liek proti dne)

- chloramfenikol (antibiotikum)

- metoklopramid alebo domperidón (lieky proti nevoľnosti a vracaniu)

- cholestyramín (liek na zníženie hladiny cholesterolu)

- warfarín a ostatné lieky zo skupiny kumarínov (lieky na zníženie zrážavosti krvi)

- zidovudín (liek používaný na liečbu AIDS)

- salicylamid (liek proti bolesti)

- izoniazid (liek na tuberkulózu)

- lamotrigín (liek na epilepsiu)

Paracetamol môže ovplyvniť výsledky rôznych laboratórnych vyšetrení (ako napríklad test hladiny cukru v krvi, analýza moču).

Parapyrex a jedlo, nápoje a alkohol

Ak pravidelne požívate alkohol, musíte byť pri užívaní paracetamolu opatrný. Nesmiete denne užiť viac ako 2 gramy (4 x 500 mg tablety) paracetamolu. Počas užívania paracetamolu nesmiete piť alkohol.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Parapyrex sa môže užívať počas tehotenstva. Musíte užívať najnižšiu možnú dávku, ktorá potlačuje vašu bolesť a/alebo horúčku a musíte ju užívať najkratšiu možnú dobu. Obráťte sa na svojho lekára, ak sa bolesť a/alebo horúčka nezníži, alebo ak potrebujete užívať liek častejšie.

Napriek tomu, že sa paracetamol v malých množstvách vylučuje do materského mlieka, nemá žiaden vedľajší účinok na dojčené deti. Paracetamol sa môže počas dojčenia krátkodobo užívať v odporúčanej dávke.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Podľa dostupných údajov nemá paracetamol žiaden vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

3. Ako užívať Parapyrex

[len pre OTC]

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

[lenpre balenia s výdajom viazaným na predpis]

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je:

Použitie u dospelých a dospievajúcich od 15 rokov a starších (telesná hmotnosť viac ako 55 kg)

1-2 tablety (500 – 1000 mg) v jednej dávke, ak je to nevyhnutné opakovane každých 4 až 6 hodín. Maximálna denná dávka je 6 tabliet (3000 mg) počas 24 hodín.

Použitie u detí a dospievajúcich

Mladiství vo veku od 12 do 15 rokov (40-55 kg)

1 tableta (500 mg), 4 až 6-krát počas 24 hodín.

Deti vo veku od 9 do 12 rokov (30-40 kg)

1 tableta, 3 až 4-krát počas 24 hodín.

Deti vo veku od 6 do 9 rokov (22-30 kg)

Polovica jednej tablety, 4 až 6-krát počas 24 hodín.

Pre všetky vyššie uvedené vekové skupiny detí platí, aby užili čo najmenší počet dávok počas 24 hodín.

Tablety zapite dostatočným množstvom vody, alebo rozpustite tabletu v dostatočnom množstve vody, dobre premiešajte a vypite.

Parapyrex sa nemá používať u detí do 6 rokov.

Interval medzi dávkami musí byť najmenej 4 hodiny.

Nekombinujte s inými lieky obsahujúcimi paracetamol. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku.

Parapyrex možno rozdeliť na dve rovnaké dávky.

Ak trvá bolesť viac ako 5 dní, alebo ak trvá horúčka viac ako 3 dni, alebo ak sa tieto príznaky zhoršia alebo sa objavia ďalšie príznaky, musí sa liečba ukončiť a musíte sa poradiť s lekárom.

Celková denná dávka nesmie prekročiť 60 mg/kg/deň (nie viac ako 2 g/deň) v nasledujúcich situáciách:

· dospelí s hmotnosťou menej ako 50 kg

· mierna až stredne ťažká porucha funkcie pečene, Gilbertov syndróm (vrodená žltačka)

· dehydratácia (nedostatok tekutín v tele)

· dlhodobá podvýživa.

Ak pozorujete, že účinok paracetamolu je príliš silný alebo príliš slabý, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Ak užijete viac Parapyrexu, ako máte

Ak ste užili priveľa paracetamolu, okamžite vyhľadajte vášho lekára alebo lekárnika, pretože hrozí riziko následného poškodenia pečene.

Ak sa užije vyššia ako odporúčaná dávka, môžu sa objaviť nevoľnosť, vracanie a strata chuti do jedla. Vo väčšine prípadov nemusí dôjsť k strate vedomia. Aj napriek tomu musíte vyhľadať okamžitú lekársku pomoc. Ak nebudete konať rýchlo a včas, môže byť poškodenie pečene trvalé (nevratné).

Ak zabudnete užiť Parapyrex

Zabudnutú dávku užite čo najskôr. V prípade, ak je už takmer čas na ďalšiu dávku, počkajte a dávku užite v obvyklom čase.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pri užívaní paracetamolu sa môžu sa objaviť nasledujúce vedľajšie účinky:

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

· určité poruchy krvných buniek vrátane agranulocytózy, trombocytopénie, trombocytopenickej purpury, hemolytickej anémie a leukopénie

· alergie (s výnimkou angioedému)

· nezvyčajná funkcia pečene, zlyhanie pečene, cirhóza (odumretie pečeňových buniek) a žltačka

· svrbenie, vyrážka, potenie, purpura (začervenanie) a žihľavka

· predávkovanie a otrava

· depresia, zmätenosť a halucinácie

· tras a bolesť hlavy

· rozmazané videnie

· opuchy

· krvácanie, bolesť brucha, hnačka, nevoľnosť, vracanie

· závraty, horúčka a ospalosť

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)

· zníženie počtu všetkých krvných buniek (pancytopénia)

· reakcie z precitlivenosti, pri ktorých je nutné liečbu ukončiť, vrátane opuchu tváre, jazyka a hrdla (angioedém), ťažkostí s dýchaním, potenia, nevoľnosti, nízkeho tlaku krvi, šoku a anafylaxie (alergickej reakcie)

· pocit ťažkosti na hrudi ako následok kŕča dýchacích svalov (kŕč priedušiek) u ľudí, ktorí sú precitlivení na kyselinu acetylsalicylovú alebo iné nesteroidové protizápalové lieky (skupina liekov proti zápalu a horúčke).

· otrava pečene

· vyrážka

· príliš nízka hladina cukru v krvi (hypoglykémia)

· tmavý moč (sterilná pyúria), nežiaduce účinky súvisiace s činnosťou obličiek

· závažné kožné reakcie

Po dlhodobom podávaní paracetamolu v dávke 3 až 4 gramy (6 až 8 tabliet) za deň môže dôjsť k poškodeniu pečene. K poškodeniu pečene môže taktiež dôjsť pri užití 6 gramov paracetamolu (12 tabliet) za deň.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Parapyrex

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Parapyrex obsahuje

- Liečivo je paracetamol, jedna tableta obsahuje 500 mg paracetamolu.

- Ďalšie zložky sú povidón K-30 (E1201), predželatínovaný kukuričný škrob, sodná soľ karboxymetylškrobu typu A a kyselina stearová (E570)

Ako vyzerá Parapyrex a obsah balenia

Parapyrex 500 mg tablety sú bielej farby v tvare kapsuly, na jednej strane majú vytlačené 500 a na druhej strane deliacu ryhu, sú balené v PVC/Alu blistroch.

Tableta sa môže rozdeliť na dve rovnaké dávky.

[len pre OTC]

Veľkosti balenia: 10,12, 16, 20, 24 alebo 30 tabliet.

[len pre balenia s výdajom viazaným na predpis]

Veľkosti balenia: 50 tabliet.

Na trhu nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Dr. Max Pharma s.r.o.

Na Florenci 2116/15

Nové Město, 110 00 Praha 1

Česká republika

Výrobca

Medis International a.s., Bolatice, Česká republika

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Česká republika: Parapyrex

Holandsko: Paracetamol Dr. Max Pharma 500 mg tabletten

Poľsko: Panacit

Slovensko: Parapyrex

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v júli 2017.

4647C
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
ACYLPYRIN
ACYLPYRIN10 tabliet
1,39 
1,19 
na sklade
na sklade
Algirin 500 mg
Algirin 500 mgtbl (blis.PVC/PVDC/Al) 1x10 ks
 
1,19 
na sklade
na sklade
Orinox 1 mg/ml
 
3,69 
na sklade
na sklade
THERAFLU PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA
10,79  (-21%)
8,49 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
Ibuprofen 400 STADA
Ibuprofen 400 STADAtbl flm (blis.) 1x50 ks
5,99 
5,39 
na sklade
na sklade
Dr.Max Ibuprofen 400 mg
2,69 
2,39 
na sklade
na sklade
Parapyrex Combi 500 mg/65 mg
 
2,19 
na sklade
na sklade
CURAPROX CS 5460 ultrasoft
9,99 
8,99 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek