Všeobecné vyhlásenie

3. 2. 2017 · 7 minút na prečítanie

Prezeraním internetovej stránky MIRAKL, a.s. súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti MIRAKL, a.s. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení (okrem sekcií prístupných iba odbornej verejnosti). MIRAKL, a.s. zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

MIRAKL, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve MIRAKL, a.s. alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou MIRAKL, a.s. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom MIRAKL, a.s.

Spoločnosť MIRAKL, a.s. získava osobné údaje uvedené v Kariérnom dotazníku na základe súhlasu Žiadateľa. Žiadateľ odoslaním Osobného dotazníka (Kariérny formulár) potvrdzuje, že sa oboznámil s jeho právami ako dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v nasledovnom rozsahu:

1. Prevádzkovateľom informačného systému „Kariéra“ (ďalej aj ako „Kariéra“) je spoločnosť MIRAKL, a.s. so sídlom Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 35 895 136, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I v oddiele Sa vo vložke číslo 1448/V, a to podľa  § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

2. Sprostredkovateľmi v zmysle § 4 ods. 2 písm. d) Zákona jej dcérske spoločnosti, t.j. spoločnosti, v ktorých má spoločnosť MIRAKL, a.s. priamu alebo nepriamu majetkovú účasť a ktoré poskytujú lekárenskú starostlivosť vo verejnej lekárni podľa zákona č. 362/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov pod označením Dr. Max (ďalej aj ako „Dcérska spoločnosť“) . Aktuálny zoznam Dcérskych spoločností  je prístupný na webovej stránke www.drmax.sk.

3. Právnym základom spracúvania osobných údajov v informačnom systéme Kariéra je udelenie súhlasu dotknutou osobou podľa § 11 ods. 1 Zákona.

4. Žiadateľ vyplnením a odoslaním elektronického formulára Osobného dotazníka berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracúvané spoločnosťou MIRAKL, a.s. ako prevádzkovateľom, ako aj Dcérskymi spoločnosťami ako sprostredkovateľmi. Osobné údaje Žiadateľa budú spracúvané v rozsahu uvedenom v Osobnom dotazníku. Nevyhnutnými osobnými údajmi potrebnými pre informačný systém Kariéra sú tieto osobné údaje: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, štátna príslušnosť, mobilný telefonický kontakt a údaje o dosiahnutom vzdelaní v rozsahu: názov školy, doba štúdia a jeho špecializácia.

5. Osobné údaje Žiadateľa budú spracúvané po dobu jedného roka odo dňa odoslania Osobného dotazníka s možnosťou predĺženia tejto doby na základe písomného súhlasu Žiadateľa. Následne spoločnosť MIRAKL, a.s. ako prevádzkovateľ informačného systému zabezpečí ich likvidáciu v zmysle Zákona.

6. Práva Žiadateľa ako dotknutej osoby (ďalej aj ako „dotknutá osoba“) podľa Zákona  sú najmä nasledovné:
a) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti MIRAKL, a.s. vyžadovať:
i. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa bodu 9 písm. b) je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, bezplatne
ii. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého spoločnosť MIRAKL, a.s. získala jej osobné údaje na spracúvanie,
iii. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
iv. opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
v. likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
vi. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona,
vii. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak spoločnosť MIRAKL, a.s. spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

7. Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa bodu 6 písm. a) odsekov iv. a v., ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

8. Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u spoločnosti MIRAKL, a.s. namietať voči:
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu.

9. Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u spoločnosti MIRAKL, a.s. kedykoľvek namietať:
a) voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, spoločnosť MIRAKL, a.s. je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
b) a nepodrobiť sa rozhodnutiu spoločnosti MIRAKL, a.s., ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať spoločnosť MIRAKL, a.s. o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom spoločnosť MIRAKL, a.s. je povinná žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia spoločnosť MIRAKL, a.s. informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 Zákona. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov spoločnosť MIRAKL, a.s. vydala rozhodnutie, ktorým vyhovela požiadavke  dotknutej osoby, alebo ak na základe zmluvy prijala primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

10. Dotknutá osoba má právo nesúhlasiť s rozhodnutím spoločnosti MIRAKL, a.s. s prenosom osobných údajov do tretích krajín, pokiaľ spoločnosť MIRAKL, a.s. nebude postupovať podľa § 31 ods. 2 Zákona.

11. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

12. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa Zákona, môže uplatniť blízka osoba.

13. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo:
a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je spoločnosť MIRAKL, a.s. povinná odovzdať dotknutej osobe,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo b) tohto bodu 13, je tento povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať spoločnosti MIRAKL, a.s. bez zbytočného odkladu.

14. Poskytnutie informácií dotknutej osobe:
a) Požiadavky dotknutej osoby podľa bodu 6 písm. a) odseku i., iv. a vi. splní spoločnosť MIRAKL, a.s. bezplatne,
b) Informácie podľa bodu 6 písm. a) odseku ii. a iii. spoločnosť MIRAKL, a.s. poskytne dotknutej osobe bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak,
c) Spoločnosť MIRAKL, a.s. vyhovie požiadavkám dotknutej osoby podľa bodov 6 až 13 a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia.

15. Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa bodu 6 písm. a) odseku iv. a v. spoločnosť MIRAKL, a.s. bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa stránky:

MIRAKL, a.s.
Moldavská cesta 8/A
040 11  Košice
IČO: 35 895 136
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I
Oddiel: Sa, vložka číslo 1448/V