Súťaž o monitor dychu

8. 7. 2019 · 10 minút na prečítanie

 

Pravidlá Facebook súťaže

"Súťaž o monitor dychu BABYSENSE 2 PRO "

  

1. Organizátor súťaže a zmluvní partneri

Organizátorom súťaže "Súťaž o monitor dychu BABYSENSE 2 PRO "(ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť RAKLIM, a.s., Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava – Petržalka 851 01, IČO: 47 398 884, DIČ: 2023863666, IČ DPH: SK 7120000195 (ďalej len „Usporiadateľ“).

 

2. Čas konania Súťaže

Súťaž sa začína 8. 7. 2019 a končí 15. 7. 2019. Deň 8. 7. 2019 je dňom, kedy sa možno v danom časovom období prvýkrát zapojiť do Súťaže a deň 15. 7. 2019 je dňom, kedy sa možno v danom časovom období poslednýkrát zapojiť do Súťaže.

 

3. Účastníci Súťaže: Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba:

· s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,

· ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a 

· ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel.

(ďalej len „Účastník súťaže”)

Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Usporiadateľa, ako i spolupracujúce osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto Súťaže, vrátane ich zamestnancov.

 

4. Zaradenie do Súťaže:

Do žrebovania bude zaradený Účastník Súťaže, ktorý počas doby trvania Súťaže splní nasledovné podmienky: 1. . budete sledovať našu FB stránku @Lekáreň Dr. Max a 2. v komentári správne doplníte vetu: BABYSENSE 2 PRO spúšťa zvukový a vizuálny signál, ak sa dychová akcie zastaví na viac ako...  ? Účasť v Súťaži nie je podmienená nákupom žiadneho tovaru. Z nákupu tovaru nevyplývajú žiadne výhody. Účasť v Súťaži v prípade výhry zahŕňa zverejnenie výhercu prostredníctvom mena a iniciálok priezviska na fanpage https://www.facebook.com/drmaxlekaren/ po dobu 6 mesiacov od skončenia Súťaže. Do Súťaže sa počas jej trvania môže Účastník zapojiť aj opakovane, avšak jeden Účastník sa môže stať najviac jedenkrát výhercom výhry. Usporiadateľ vyžrebuje 1 výhercu.

 

5. Žrebovanie:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyžrebuje dňa 16. 7. 2019 zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá Súťaže, 1 výhercu.

 

6. Výhra:

Usporiadateľ odovzdá výhercom nasledovnú výhru:

1 x  monitor dychu BABYSENSE 2 PRO

 

7. Oznámenie výhry:

Výhercovia budú vyzvaní, aby Usporiadateľovi zaslali svoje kontaktné údaje prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku.

V prípade, že sa nepodarí s Výhercami skontaktovať do 7 dní od uskutočnenia žrebovania, budú vyžrebovaní noví Výhercovia.

 

8. Osobné údaje:

Proces spracúvania osobných údajov sa riadi platnými a účinnými právnymi predpismi, ktoré upravujú oblasť ochrany osobných údajov. Ochranu osobných údajov reguluje s účinnosťou  od 25.5.2018  NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 201/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete v dokumente „Zásady spracúvania osobných údajov“, ktorý je zverejnený na webovej stránke https://backend.drmax.sk/vseobecne-obchodne-podmienky-drmax 

 

9. Dane:

Výherca Súťaže nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje sumu 350,- Eur uhradiť daň z príjmov.

 

10. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania ako aj podmienky zaradenia do Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok zaradenia do Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na facebookovej stránke. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na facebookovej stránke Súťaže.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom a tento príspevok zmazať. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť Účastníka Súťaže v prípade, že jeho správanie či profil na sociálnej sieti Facebook vykazuje známky nekalého, resp. podvodného konania, napr. duplicitný Facebook účet.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle Pravidiel.

Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť siete, ako i iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže. 

 

V Košiciach, 8. 7. 2019

 

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na účely spotrebiteľskej súťaže "Súťaž o monitor dychu BABYSENSE 2 PRO "

Spracúvanie osobných údajov je v rámci Európskej únie regulované nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (v angličtine General Data Protection Regulation, v skratke GDPR), ktoré v Slovenskej republike dopĺňa zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov.

 

Skupina Dr. Max si kladie za najvyššiu prioritu bezpečnosť a ochranu osobných údajov, s ktorými nakladá, či už v rámci organizovania súťaží, ako aj výdaja liekov pre pacientov lekární v skupine Dr. Max, nakladania s osobnými údajmi zamestnancov spoločností patriacich do skupiny Dr. Max, členov nášho vernostného programu Dr. Max Club, a pod. V skupine Dr. Max taktiež dôsledne dbáme o to, aby všetky osoby, ktorých osobné údaje spracúvame, boli náležite, zrozumiteľne a včas poučené o všetkých aspektoch spracúvania ich osobných údajov a taktiež, aby im bola daná možnosť si kedykoľvek uplatniť všetky ich práva, ktoré im tejto súvislosti prislúchajú. 

 

Všetky potrebné informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov nájdete v tomto dokumente.

 

1. Kto sme a prečo spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre účely realizácie spotrebiteľskej súťaží organizovaných našou spoločnosťou RAKLIM, a.s., so sídlom Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 47 398 884, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1615/V (ďalej „Organizátor“). Organizátor organizuje spotrebiteľskú súťaž s cieľom podporiť predaj tovarov a služieb spoločností patriacich do skupiny Dr. Max, ako aj s cieľom zvýšiť všeobecné povedomie o obchodných aktivitách skupiny Dr. Max.

Organizátor súťaže má postavenie prevádzkovateľa v zmysle právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov, t.j. subjektu, ktorý určuje účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov a spracúva ich vo svojom mene. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s procesom spracúvania Vašich osobných údajov nás neváhajte kontaktovať

 a) prostredníctvom emailovej adresy marketing@drmax.sk alebo

 b) prostredníctvom poštového styku na korešpondenčnej adrese RAKLIM, a.s., Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice.

Organizátor vymenoval zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov (v skratke DPO), ktorú je možné kontaktovať na e-mailovej adrese dpo@drmax.sk.

 

2. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje a aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme mohli realizovať spotrebiteľskú súťaž (pre účely zapojenia sa účastníkov do súťaže, vyhodnotenie a spracovanie splnenia podmienok a výsledkov súťaže, identifikovanie výhercu a odovzdanie výhry výhercovi). 

 

S ohľadom na povahu a charakter spotrebiteľskej súťaže spracúvame najmä tieto osobné údaje:

Účastníci súťaže:

 - meno a priezvisko, resp. užívateľské meno zaregistrované na Facebooku, ak je iné ako meno a priezvisko

 

Výhercovia (navyše na účely kontaktovania s oznámením o výhre a zaslaní výhry): 

- meno a priezvisko,

- adresa bydliska,

- telefónne číslo

 

3. Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?

A. Plnenie zmluvy

Spotrebiteľská súťaž predstavuje zmluvný vzťah medzi Vami ako Účastníkmi súťaže a našou spoločnosťou, na základe ktorého máte po splnení stanovených podmienok možnosť získať atraktívne ceny poskytnuté do súťaže našou spoločnosťou a/alebo našimi zmluvnými partnermi. Vaše osobné údaje preto spracúvame v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na plnenie záväzku vyplývajúceho nám zo zmluvného vzťahu (súťaže), t.j. vyhodnotenie súťaže a doručenie výhry. 

 

B. Plnenie zákonných povinností

Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu (súťaže) archivovať v nevyhnutnom rozsahu pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám z daňových a účtovných právnych predpisov.

 

C. Oprávnený záujem

Vaše osobné údaje budeme archivovať na dobu nižšie uvedenú na základe nášho oprávneného záujmu pre účely ochrany práv a uplatňovanie prípadných nárokov vyplývajúcich zo súťaže alebo v súvislosti s ňou a pre účely preukázania súladu plnenia našich povinností, napr. voči Úradu na ochranu osobných údajov.

 

Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo kedykoľvek namietať. Bližšie informácie nájde nižšie v časti venovanej Vašim právam podľa GDPR.

 

4. Ako dlho budeme spracúvať Vaše osobné údaje?

Plnenie zmluvy

Osobné údaje Účastníkov súťaže (používateľské meno na Facebooku) budeme spracúvať na dobu potrebnú na vyhodnotenie súťaže. Osobné údaje výhercu súťaže budeme spracúvať na dobu nevyhnutnú na kontaktovanie výhercu s oznámením o výhre a na účely zaslania výhry výhercovi. Po skončení súťaže zverejníme výhercu menom a iniciálmi priezviska na dobu 6 mesiacov.

 

Plnenie zákonných povinností

Osobné údaje výhercu súťaže archivujeme po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi pre oblasť daní a účtovníctva. 

 

Oprávnený záujem

Pre účely ochrany našich práv a oprávnených záujmov v prípade uplatnenia Vašich prípadných nárokov vyplývajúcich z ukončeného zmluvného vzťahu (ukončenej súťaže), napr. v súvislosti s reklamáciou výhry, a preukázania súladu plnenia našich povinností, napr. voči Úradu na ochranu osobných údajov, budeme osobné údaje výhercu archivovať na dobu 6 mesiacov.

 

5. Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje nám ako prevádzkovateľovi za účelom zapojenia sa do súťaže a prevzatia výhry odovzdávate prostredníctvom platformy (sociálnej siete) prevádzkovanej spoločnosťou Facebook, Inc., so sídlom v Californii, USA. 

V procese spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré sa netýkajú organizovania súťaže a doručenia výhry, vystupuje spoločnosť Facebook, Inc., so sídlom v USA, ako prevádzkovateľ a za takéto spracúvanie mimo spracúvania na účely súťaže naša spoločnosť nezodpovedá. 

Podmienky spracúvania osobných údajov spoločnosťou Facebook, Inc. sú dostupné na webovej stránke https://www.facebook.com/about/privacy.   

Osobné údaje výhercu odovzdávame pre účely doručenia výhry Slovenskej pošte, a.s. alebo vybranej kuriérskej spoločnosti.

 

6. Aké sú Vaše práva?

Ako účastník súťaže ste dotknutou osobou (t.j. osobou, ktorej osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúvame) a máte podľa kapitoly III Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES právo najmä:

  1. na informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami,
  2. na prístup k Vašim osobným údajom, 
  3. na opravu Vašich osobných údajov,
  4. na výmaz Vašich osobných údajov,
  5. na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
  6. právo na oznámenie, že Vaše osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené, 
  7. na prenosnosť Vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami,
  8. právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je spracúvanie realizované na základe oprávneného záujmu,
  9. právo podať sťažnosť dozornému orgánu, Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce.

 Naša spoločnosť má právo v prípade uplatnenia práva na namietanie spracúvania Vašich osobných údajov zvážiť opodstatnenosť Vášho nároku a to predovšetkým s ohľadom na prípadnú existenciu a pretrvávanie právneho základu spracúvania osobných údajov. 

 

7. Kde si tieto práva môžete uplatniť?

V otázke spracúvania osobných údajov a uplatnenia Vašich práv podľa GDPR sa môžete na spoločnosť RAKLIM ako prevádzkovateľa kedykoľvek obrátiť:

a) e-mailovej adrese: marketing@drmax.sk; 

b) poštovej adrese: MIRAKL, a.s., Digital Park II Einsteinova 23, 851 01 Bratislava;

c) Organizátor vymenoval zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov, ktorú  možno kontaktovať na e-mailovej adrese: dpo@drmax.sk.