Zásady ochrany osobných údajov v internetovej lekárni Dr.Max

Tieto Zásady ochrany osobných údajov v internetovej lekárni Dr.Max upravujú zásady spracúvania a ochrany osobných údajov zo strany držiteľa povolenia na prevádzkovanie verejnej lekárne a zároveň prevádzkovateľa webového sídla www.drmax.sk, na ktorom sa realizuje internetový výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu prostredníctvom webového sídla www.drmax.sk (ďalej len „Internetový výdaj“ alebo „E-shop“) vo verejnej lekárni poskytujúcej lekárenskú starostlivosť pod označením Lekáreň Dr.Max, ktorá je prevádzkovaná prevádzkovateľom Internetového výdaja – spoločnosťou Dr.Max 100.

Tieto Zásady sú určené predovšetkým ako poučenie zákazníkom E-shopu ako dotknutým osobám.

Použité pojmy

Dotknutá osoba – osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané

Dr.Max 100 - spoločnosť Dr.Max 100 s.r.o., so sídlom Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 48 115 860, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 37295/V, ktorá je prevádzkovateľom Internetového výdaja uskutočňovaného prostredníctvom Webového sídla.

GDPR – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

E-shop – Internetový výdaj, uskutočňovaný spoločnosťou Dr.Max 100 prostredníctvom Webového sídla

Internetový výdaj – výdaj voľnopredajných liekov a zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu spoločnosťou Dr.Max 100 prostredníctvom Webového sídla

MIRAKL – spoločnosť MIRAKL, a.s. so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35 895 136, zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 6716/B, ktorá je prevádzkovateľom Vernostného programu Dr.Max

Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (Dotknutej osoby)

Program – vernostný program Dr.Max, prevádzkovaný spoločnosťou MIRAKL, a.s. so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35 895 136, zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 6716/B

Webové sídlo – webové sídlo www.drmax.sk, na ktorom je spoločnosťou Dr.Max 100 prevádzkovaný E-shop, v ktorom si môžete zakúpiť voľnopredajné lieky a zdravotnícke pomôcky,  a doplnkový sortiment lekárne Dr.Max 100

___________________________________________________________________________

KTO SPRACÚVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S INTERNETOVÝM VÝDAJOM?

Prevádzkovateľ a jeho sprostredkovatelia.

Prevádzkovateľom je spoločnosť Dr.Max 100 s.r.o., ktorá vo svojom mene prevádzkuje  Internetový výdaj a spracúva Vaše osobné údaje ako zákazníkov E-shopu. Dr.Max 100 teda určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov zákazníkov E-shopu a primárne zodpovedá za spracúvanie ich osobných údajov.

Dr.Max 100 patrí do skupiny lekární Dr.Max, ktorých materskou spoločnosťou je spoločnosť MIRAKL. MIRAKL prevádzkuje vo svojom mene Program, v spolupráci s lekárňami v skupine Dr.Max, vrátane lekárne Dr.Max 100.

Ako nás môžete kontaktovať v prípade otázok?

Naša lekáreň Dr.Max 100 dbá pri svojej činnosti o to, aby Vaše osobné údaje, ktoré nám pri Výdaji ako pacienti zverujete, boli chránené v najvyššej možnej miere, a aby boli spracúvané len v nevyhnutnom rozsahu a po nevyhnutnú dobu. Počas tejto doby si kladieme za prioritu, aby ste Vy, naši pacienti, mali vždy prehľad o tom, prečo a na ako dlho Vaše osobné údaje spracúvame. Preto, v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov sa môžete na Lekáreň ako prevádzkovateľa kedykoľvek obrátiť:

 1. na bezplatnej infolinke Dr.Max: 0800 60 60 70; 
 2. e-mailom na e-mailovej adrese: drmax@drmax.sk – v texte e-mailu prosím vždy uveďte, že sa obraciate na našu konkrétnu Lekáreň a zanechajte na seba telefónne číslo, aby sme Vás mohli kontaktovať;
 3. poštou na poštovej adrese: Dr.Max 100 s.r.o., Stará Vajnorská 18, 831 04 Bratislava, Slovenská republika;
 4. Zodpovednú osobu pre oblasť osobných údajov ustanovenú lekárňou Dr.Max ako prevádzkovateľom možno kontaktovať na e-mailovej adrese: dpo@drmax.sk.

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete uplatniť spôsobom uvedeným nižšie.

Sprostredkovatelia v rámci Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru

Dr.Max 100 pre účely riadneho plnenia zmluvných vzťahov so svojimi zákazníkmi, pre riadne zabezpečenie prevádzky E-shopu, ako aj pre marketingové účely motivované zlepšením našich služieb a skladby sortimentu podľa potrieb našich zákazníkov, využíva služby sprostredkovateľov, ktorí sa v jeho mene podieľajú na plnení týchto cieľov Dr.Max 100. Za týmto účelom spracúvajú osobné údaje zákazníkov E-shopu v príslušnom rozsahu, ktorými disponuje Dr.Max 100. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje zákazníkov E-shopu na základe zmluvy s Dr.Max 100, v jeho mene a na základe jeho pokynov.

Týmito sprostredkovateľmi je niekoľko kategórií subjektov.

V prvom rade, sprostredkovateľmi sú jednotlivé lekárne Dr. Max (prevádzkovatelia týchto lekární). Keďže ide o neuzavretú skupinu lekární, ich počet sa neustále mení. Aktuálny zoznam týchto lekární je k dispozícii na požiadanie v ktorejkoľvek lekárni označenej Dr.Max, ako aj na Webovom sídle na odkaze www.drmax.sk/lekarne.

Lekárne Dr.Max ako sprostredkovatelia spoločnosti Dr.Max 100 umožňujú zákazníkom E-shopu osobné prevzatie objednaného tovaru z E-shopu. Za týmto účelom spracúvajú osobné údaje zákazníkov E-shopu, ktorý si zvolili osobné prevzatiu tovaru v konkrétnej lekárni a prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi zákazníkov E-shopu v rozsahu potrebnom na riadne doručenie objednaného tovaru.

Ďalšími sprostredkovateľmi sú jednotliví obchodní partneri spoločnosti Dr.Max 100, ktorí realizujú najmä prevádzku Webového sídla, zabezpečujú bezhotovostný platobný styk, doručujú Vám objednaný tovar, a taktiež zabezpečujú činnosti, smerujúci k marketingovej propagácii E-shopu a neustálemu zlepšovaniu skladby sortimentu a služieb spoločnosti Dr.Max 100 poskytovaných na Webovom sídle.

Zoznam týchto subjektov závisí od aktuálnej ponuky týchto služieb a nie je konečný. Dr.Max 100 bude informovať zákazníkov E-shopu o zmenách ohľadom jeho sprostredkovateľov zabezpečujúcich pre zákazníkov E-shopu a pre spoločnosť Dr.Max 100 jednotlivé služby a v jeho mene spracúvajú osobné údaje zákazníkov E-shopu za účelom poskytovania týchto služieb. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov tvorí prílohu tohto dokumentu.

Registrovaní zákazníci s vernostnou kartou Dr.Max

Vo vzťahu k zákazníkom E-shopu, ktorí sú členmi Programu a využijú svoju vernostnú kartu v E-shope, vystupuje spoločnosť Dr.Max 100 ako sprostredkovateľ spoločnosti MIRAKL. Ako sprostredkovateľ umožňuje členom Vernostného programu Dr.Max využitie vernostnej karty na Webovom sídle Dr.Max v súlade so Všeobecnými podmienkami Vernostného programu Dr.Max a Podmienkami Internetového výdaja zverejnenými na Webovom sídle.

Člen Programu má možnosť využiť svoju vernostnú kartu Dr.Max po registrácii v E-shope a pridaním si vernostnej karty Dr.Max do svojho elektronického konta.

Pridanie vernostnej karty Dr.Max do elektronického účtu je možné až po overení údajov na vernostnej karte a údajov v elektronickom konte v E-shope. Pre tieto účely je Dr.Max 100 oprávnený overiť si údaje evidované v Programe. Toto overenie s údajmi (overujú sa minimálne údaje v rozsahu meno a priezvisko a PSČ poštovej adresy) v Programe vykonáva Dr.Max 100 ako sprostredkovateľ MIRAKL za účelom umožnenia využitia vernostnej karty Dr.Max v E-shope. 

Registrovaní aj neregistrovaní zákazníci, ktorí uskutočnili nákup

E-mailová adresa zákazníkov, ktorí uskutočnili nákup, môže by na základe ich výslovne udeleného súhlasu postúpená spoločnosti Heureka Shopping s.r.o., sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 02387727 (ďalej len „Heureka“), ktorá následne oslovuje zákazníkov s prieskumom spokojnosti s nákupom (viď nižšie). Spoločnosť Heureka realizuje prieskum oslovovaním zákazníkov e-mailom vo svojom mene, nie je teda sprostredkovateľom Dr.Max 100 (Dr.Max 100 spoločnosti Heureka na základe udeleného súhlasu zákazníka len odovzdá e-mailovú adresu zákazníka na účely prieskumu).

Prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru)

Dr.Max  100 prenáša Vaše osobné do krajín mimo EÚ v prípade, že si zvolíte doručenie tovaru do krajiny mimo EÚ. V takom prípade Dr.Max 100 odovzdá Vaše osobné údaje svojmu sprostredkovateľovi zabezpečujúcemu doručenie tovaru, v zmysle Vášho výberu spôsobu doručenia (pošta / kuriér).

ZA AKÝM ÚČELOM SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Naša lekáreň Dr.Max 100 spracúva Vaše osobné údaje pre nasledovné účely:

 1. Neregistrovaní zákazníci – v našom E-shope umožňujeme nakúpiť aj zákazníkom, ktoré nie sú registrovaní v E-shope (nemajú zriadené svoje elektronické konto)

Osobné údaje neregistrovaných zákazníkov, ktoré uvedú vo svojej objednávke, spracúvame za účelom plnenia kúpnej zmluvy. Právnym základom je plnenie zmluvy. Uvedenie osobných údajov označených v objednávke ako *povinné sú nevyhnutné pre spracovanie objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy.

E-mailovú adresu neregistrovaných zákazníkov taktiež spracúvame za účelom zasielania e-mailov s ponukou podobných tovarov, ktoré si už u nás zakúpili, a o ktoré by preto mohli mať záujem, a to prípadne aj v akciovej cene, resp. s iným benefitom, pokiaľ neregistrovaný zákazník neprejavil svoj nesúhlas so zasielaním takýchto ponúk. Nesúhlas môže zákazník vyjadriť pre odoslaním objednávky, ak zaškrtne príslušné políčko, ktorým vyjadrí, že si neželá dostávať informácie o akciách, zľavách a novinkách z E-shopu (online lekárne Dr.Max).

 1. Registrovaní zákazníci – osobné údaje registrovaných zákazníkov spracúvame za účelom registrácie a vedenia ich elektronického konta v E-shope a následne za účelom plnenia kúpnej zmluvy.

Registráciou v našom E-shope zákazník získava rôzne výhody v podobe vytvorenia svojho elektronického konta, ktoré obsahuje históriu jeho nákupov. Len registrovaným zákazníkom je umožnené využitie vernostnej karty Dr.Max v E-shope. Registráciou vzniká medzi registrovaným zákazníkom a Dr.Max 100 zmluvný vzťah, rovnako ako aj pri samotnom nákupe.

E-mailovú adresu registrovaných zákazníkov taktiež spracúvame za účelom zasielania e-mailov s ponukou podobných tovarov, ktoré si už u nás zakúpili, a o ktoré by preto mohli mať záujem, a to prípadne aj v akciovej cene, resp. s iným benefitom, pokiaľ registrovaný zákazník neprejavil svoj nesúhlas so zasielaním takýchto ponúk. Nesúhlas môže zákazník vyjadriť pre odoslaním žiadosti o registráciu, ak zaškrtne príslušné políčko, ktorým vyjadrí, že si neželá dostávať informácie o akciách, zľavách a novinkách z E-shopu (online lekárne Dr.Max).

Zákazníci majú možnosť sa zaregistrovať (vytvoriť si elektronické konto) aj prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov uložených na sociálnej sieti Facebook alebo Google +. Po kliknutí na príslušnú možnosť zaregistrovať sa prostredníctvom týchto sociálnych sietí sa príslušné osobné údaje z databázy týchto sociálnych sietí predvyplnia v online registračnom formulári a zákazník má možnosť ich pred odoslaním upraviť / doplniť.

Osobné údaje potrebné pre vytvorenie elektronického konta v E-shope a osobné údaje potrebné pre úspešný nákup v E-shope nám z Vašej strany musia byť sprístupnené, v opačnom prípade voči Vám nevieme plniť naše zmluvné povinnosti (zmluvný vzťah medzi našimi zákazníkmi a Dr.Max 100 nevznikne).

 1. Údaje, ktoré získavame zaznamenávaním nákupného správania registrovaných zákazníkov v našom E-shope a údaje získavané analýzou týchto údajov

Tieto údaje o nákupnom správaní obsahujú súhrnné údaje o zakúpených produktoch registrovaných zákazníkov v našom E-shope, čase jednotlivých nákupoch, kúpnej cene a pod. Nakoľko nevieme rozlíšiť, ktoré údaje možno priradiť nákupom zákazníka pre seba, a ktoré boli uskutočnené v prospech inej osoby, tieto údaje nepovažujeme za osobné údaje konkrétneho registrovaného zákazníka E-shopu. Napriek tomu, pre účely právnej istoty ich spracúvame v rovnakom režime a poskytujeme im rovnakú ochranu, ako keby išlo o osobné údaje priamo registrovaného zákazníka.  

Osobné údaje, ktoré nám registrovaní zákazníci poskytli, ako aj údaje získané z jednotlivých nákupov v E-shope, spracúvame aj na marketingové účely zahŕňajúce analýzy nákupného správania zaznamenaného v elektronickom konte registrovaného zákazníka. Analýzy údajov o návštevnosti Webového sídla, údajov zákazníkov a ich nákupného správania zaznamenaného v elektronickom účte na Webovom sídle sa vykonávajú:

 1. pre interné obchodné potreby Dr.Max 100 (napr. pre účely získania informácii o úspešnosti predaja produktov v ponuke nášho E-shopu a následného vylepšenia ponuky nášho sortimentu, o návštevnosti nášho Webového sídla za účelom prispôsobenia jeho funkcionalít a obsahu pre väčší komfort našich zákazníkov, a pod.), a
 2. pre potreby zákazníkov Dr.Max 100 za účelom poskytovania čo najadresnejších a najvýhodnejších ponúv našich tovarov šitých na mieru podľa ich potrieb, ktoré by inak nezískali, a to na základe údajov v ich elektronickom účte.
 1. Registrovaní zákazníci s pridanou vernostnou kartou

Spoločnosť MIRAKL, prevádzkujúca Program a spoločnosť Dr.Max 100, prevádzkujúca E-shop, patria do jednej skupiny s názvom Dr.Max. Cieľom spoločností tvoriacich skupinu Dr.Max je poskytnúť zákazníkom čo najkomplexnejší servis a umožniť im využiť prepojenie medzi jednotlivými subjektami v skupine Dr.Max za účelom poskytnúť zákazníkom čo najväčší komfort.

Za týmto účelom má MIRAKL záujem aktualizovať, resp. doplniť osobné údaje svojich členov s údajmi, ktoré člen Programu uviedol v E-shope a spracúvať ich na účely Programu. Cieľom MIRAKL je poskytnúť čo najväčší komfort členom Programu a vystupovať voči členovi Programu ako jednotná skupina Dr.Max, aby člen Programu nemusel voči MIRAKL a voči Dr.Max 100 vyvíjať osobitnú aktivitu za účelom zosúladenia osobných údajov.

Preto má člen Programu pri registrácii vernostnej karty Dr.Max v E-shope možnosť udeliť súhlas na odovzdanie a aktualizáciu údajov v Programe s údajmi z E-shopu, a na ich spracúvanie na účely Programu a ďalšie účely s tým spojené. 

 1. Registrovaní aj neregistrovaní zákazníci, ktorí uskutočnili nákup

E-mailové adresy zákazníkov E-shopu, ktorí uskutočnili nákup v E-shope, môžu byť zo strany Dr.Max 100 zaslané spoločnosti Heureka, ako prevádzkovateľovi webového portálu Heureka.sk, ktorá uskutočňuje prieskum spokojnosti zákazníkov s ich online nákupmi. E-mailové adresy budú za týmto účelom odovzdané spoločnosti Heureka a zákazník bude touto spoločnosťou oslovený e-mailom s prieskumom, len ak s tým zákazník E-shopu udelil súhlas pri odoslaní objednávky / registrácii (vytvorení elektronického konta) v E-shope. 

Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov a ako dlho ich spracúvame?

Vaše osobné údaje, poskytnuté nám prostredníctvom Webového sídla, uchovávame po dobu stanovenú zákonom, resp. po nevyhnutnú dobu, a to nasledovne:

Dotknutá osoba

Právny základ spracúvania

Doba spracúvania

Neregistrovaní zákazníci

Plnenie zmluvy voči zákazníkom (predaj tovaru, jeho doručenie, reklamačný proces, a pod.)

Po celú dobu trvania kúpnej zmluvy a následne osobné údaje archivujeme po dobu stanovenú zákonom pre účely uplatnenia nárokov v rámci záručnej doby, účtovné a daňové účely

Neregistrovaní zákazníci

Oslovovanie s e-mailovými ponukami tovarov - na základe zákona bez potreby súhlasu (ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách)

Do momentu, kým sa zákazník neodhlási zo zasielania e-mailov s ponukami tovarov (na túto možnosť je upozornený pravidelne v každom e-maili); najviac však 3 roky od posledného otvorenia emailu s ponukou (uchovávame logy o otvorení emailu)

Registrovaní zákazníci

Plnenie zmluvy voči zákazníkom (predaj tovaru, jeho doručenie, reklamačný proces, a pod.)

Po celú dobu trvania registrácie v E-shope a následne osobné údaje z kúpnych zmlúv archivujeme po dobu stanovenú zákonom pre účely uplatnenia nárokov v rámci záručnej doby, účtovné a daňové účely

Registrovaní zákazníci

Marketingové analýzy nákupného správania - oprávnený záujem na vylepšovaní sortimentu E-shopu, vyhodnocovaní úspešnosti predaja výrobkoch a vylepšovaní funkcionalít Webového sídla na základe zbierania a analýzy osobných údajov a nákupného správania

Po dobu trvania registrácie registrovaného zákazníka v E-shope a následne 3 roky po zrušení registrácie; ak registrácia nie je zrušená, po dobu 3 rokov od poslednej aktivity v elektronickom konte: (i) od posledného prihlásenia do konta v E-shope, (ii) poslednej zaznamenanej aktivity v E-shope v prípade permanentného prihlásenia v E-shope   

Registrovaní zákazníci

Oslovovanie s e-mailovými ponukami tovarov - na základe zákona bez potreby súhlasu (ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách)

Do momentu, kým sa zákazník neodhlási zo zasielania e-mailov s ponukami tovarov (na túto možnosť je upozornený pravidelne v každom e-maili); najviac však 3 roky od posledného otvorenia emailu s ponukou (uchovávame logy o otvorení emailu)

Registrovaní zákazníci s vernostnou kartou Dr.Max

Súhlas zákazníka s odoslaním osobných údajov z elektronického konta E-shopu do Programu

Do momentu odvolania súhlasu; najneskôr do ukončenia členstva v Programe

Zákazníci, ktorí si vyžiadajú zaslanie tovaru do zahraničia

Plnenie zmluvy voči zákazníkovi

Po celú dobu trvania kúpnej zmluvy a následne osobné údaje archivujeme po dobu stanovenú zákonom pre účtovné a daňové účely

Zákazníci, ktorí uskutočnili nákup

Zaslanie e-mailu spoločnosti Heureka za účelom e-mailového oslovenia s prieskumom spokojnosti v rámci programu „Overené zákazníkmi“ 1 – na základe súhlasu zákazníka

Do momentu odvolania súhlasu zákazníka; najneskôr do uplynutia doby 3 rokoch od posledného nákupu v E-shope  

1 Bližšie informácie sú dostupné na webovom sídle spoločnosti Heureka na tomto odkaze.

Po uplynutí doby spracúvania vrátane archivácie osobné údaje anonymizujeme.

Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu má dotknutá osoba právo namietať (viac informácií nižšie pri práve namietať).

Aké máte práva?

 1. právo odvolať poskytnutý súhlas

Ktorýkoľvek zo súhlasov udelených spoločnosti Dr.Max 100 má dotknutá osoba (osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú)  právo kedykoľvek odvolať ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených nižšie. 

 1. právo požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom

Ako máte ako dotknutá osoba právo požadovať od Dr.Max 100 ako prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a aj ďalšie informácie v zmysle GDPR (čl. 15).

 1. právo na opravu

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Dr.Max 100 ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 1. právo na obmedzenie spracúvania

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Dr.Max 100 ako prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR na základe oprávneného záujmu Dr.Max 100 ako prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, Dr.Max 100 ako prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 1. právo na prenosnosť osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli Dr.Max 100 ako prevádzkovateľovi pri nákupe v E-shope, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám Dr.Max 100 ako prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránila, ak: a) sa spracúvanie zakladá na zmluve, a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Ako dotknutá osoba máte pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 1. právo na výmaz

Ako dotknutá osoba máte tiež právo dosiahnuť u Dr.Max 100 ako prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu pre účely priameho marketingu (ak Dr.Max 100 bude v budúcnosti spracúvať osobné údaje zákazníkov E-shopu na účely priameho marketingu na základe oprávneného záujmu); c) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; d) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Žiadosti o výkon týchto Vašich práv ako dotknutej osoby splní Dr.Max 100 bezplatne. Ak sú Vaše žiadosti ako dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže buď: a) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo b) odmietnuť konať na základe žiadosti.

 1. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Ak Dr.Max 100 ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu (viď vyššie), máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu a Dr.Max 100 nesmie ďalej Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Pokiaľ Dr.Max 100 bude v budúcnosti spracúvať Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu na účely priameho marketingu (o čom budete informovaní), máte právo namietať a Dr.Max 100 už nesmie za týmto účelom osobné údaje dotknutej osoby spracúvať.

Právo namietať môžete uplatniť aj kliknutím na link uvedený v každom e-maili s ponukami tovarov. Kliknutím na link sa trvalo odhlásite z databázy na zasielanie týchto e-mailov.

Ako odpovieme na Vašu žiadosť?

Poskytneme Vám informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti, a to  bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. O každom takomto predĺžení Vás budeme informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa Vám podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

 1. právo podať sťažnosť na Úrad

Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv v súvislosti so s spracúvaním Vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte svojho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce (ďalej len „dozorný orgán“).

Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, Vás bude informovať o pokroku a výsledku sťažnosti vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy. 

 1. právo nechať sa zastúpiť

Máte tiež právo poveriť neziskový subjekt, organizáciu alebo združenie, ktoré boli riadne zriadené v súlade s právom členského štátu, ktorých ciele podľa stanov sú vo verejnom záujme a ktoré pôsobia v oblasti ochrany práv a slobôd dotknutých osôb, pokiaľ ide o ochranu ich osobných údajov, aby podali sťažnosť vo Vašom mene, aby vo Vašom mene uplatnili vyššie uvedené práva podať sťažnosť dozornému orgánu a podať súdny prostriedok nápravy a aby vo Vašom mene uplatnili právo na náhradu škody v dôsledku porušenia GDPR zo strany Dr.Max 100 alebo niektorým z jeho sprostredkovateľov, ak to umožňuje právo členského štátu.

Ako si uplatniť svoje práva podľa GDPR?

 1. na bezplatnej infolinke Dr.Max: 0800 60 60 70; 
 2. zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu drmax@drmax.sk - v texte e-mailu prosím vždy uveďte, že sa obraciate na našu konkrétnu Lekáreň, v akej veci, a zanechajte na seba telefónne číslo, aby sme Vás mohli kontaktovať.
 3. poštou na poštovej adrese: Dr.Max 100 s.r.o., Stará Vajnorská 18, 831 04 Bratislava, Slovenská republika.

Záverečné ustanovenia

Ak ste zároveň členom Vernostného programu Dr.Max, informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov pre účely Vernostného programu Dr.Max nájdete v dokumente Zásady ochrany osobných údajov pre vernostný program, ktorý je dostupný v ktorejkoľvek lekárni Dr.Max a na www.drmax.sk.

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018 a vzťahujú sa aj na zákazníkov, ktorí vstúpili do zmluvného vzťahu s Dr.Max 100 pred dňom 25.5.2018. Tieto Zásady sú nepretržite prístupné na Webovom sídle www.drmax.sk.

Príloha č. 1

V mene Dr.Max 100 realizujú spracúvanie osobných údajov minimálne nasledovní sprostredkovatelia (subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene a podľa pokynov Dr.Max 100):

Účel spracúvania

Sprostredkovateľ

Stručná charakteristika

Osobný odber tovaru

Prevádzkovatelia lekární Dr.Max

Osobné údaje zašleme do lekárne Dr.Max podľa výberu zákazníka. Lekáreň zákazníka overí a vydá mu tovar

Prevádzka Webovej stránky

bart.sk s.r.o.

prevádzka Webového sídla, IT support

Prevádzka Webovej stránky

CEOS s.r.o.

Zabezpečenie prevádzky niektorých funkcionalít Webového sídla, IT support

Prevádzka Webovej stránky

 
NRSYS s.r.o.

 

Zabezpečenie prevádzky niektorých funkcionalít Webového sídla, IT support

Rozposielanie sms zákazníkom E-shopu

Neogenia s.r.o.

SMS rozposiela zákazníkom E-shopu na účely plnenia zmluvy (informácie o vybavení objednávky, doručení do lekárne na osobný odber a pod.); obsah sms sa môže týkať aj zmeny Podmienok internetového výdaja

IT support

Marketingové analýzy

mediworx software solutions, a.s.

Zabezpečenie prevádzky niektorých funkcionalít Webového sídla, IT support

 

Analýzy údajov zákazníkov a ich nákupného správania v E-shope sa vykonávajú: (i) pre interné obchodné potreby (napr. pre účely zlepšenia ponuky produktov) a (ii) pre potreby zákazníkov E-shopu za účelom čo najadresnejších ponúk tovaru

Marketingové aktivity

Media and Digital Services a.s.

Analýzy údajov zákazníkov a ich nákupného správania v E-shope sa vykonávajú: (i) pre interné obchodné potreby (napr. pre účely zlepšenia ponuky produktov) a (ii) pre potreby zákazníkov E-shopu za účelom čo najadresnejších ponúk tovaru

Marketingové aktivity

Lead Media s.r.o.

 

Analýzy údajov zákazníkov a ich nákupného správania v E-shope sa vykonávajú: (i) pre interné obchodné potreby (napr. pre účely zlepšenia ponuky produktov) a (ii) pre potreby zákazníkov E-shopu za účelom čo najadresnejších ponúk tovaru

Marketingové aktivity

VIVnetworks.com s.r.o.

Analýzy údajov zákazníkov a ich nákupného správania v E-shope sa vykonávajú: (i) pre interné obchodné potreby (napr. pre účely zlepšenia ponuky produktov) a (ii) pre potreby zákazníkov E-shopu za účelom čo najadresnejších ponúk tovaru

Marketingové aktivity a manažment

RAKLIM, a.s.

Spracúvanie údajov zákazníkov E-shopu vrátane nákupného správania spočívajúce v čiastkových analýzach a vytváraní jednoduchých reportov a výstupov z čiastkových analýz ako podklad pre marketingové účely Dr.Max 100 (prijímanie rozhodnutí o poskytovaní/úprave zliav z tovaru, odporúčaní o úprave sortimentu E-shopu, a pod.); administratívne činnosti, účtovné, daňové, IT a iné služby 

Marketingové aktivity a manažment

MIRAKL, a.s.

Spracúvanie údajov zákazníkov E-shopu vrátane nákupného správania spočívajúce v čiastkových analýzach a vytváraní jednoduchých reportov a výstupov z čiastkových analýz ako podklad pre marketingové účely Dr.Max 100 (prijímanie rozhodnutí o poskytovaní/úprave zliav z tovaru, odporúčaní o úprave sortimentu E-shopu, a pod.); administratívne činnosti, účtovné, daňové, IT a iné služby 

Marketingové aktivity

The Rocket Science Group LLC (služba Mailchimp)

Zasielanie e-mailov s marketingovým obsahom

Osobné údaje našich zákazníkov v nevyhnutnom rozsahu odovzdávame za účelom splnenia našich zmluvných záväzkov voči našim zákazníkom aj ďalším príjemcom, ktorí však odovzdané osobné údaje spracúvajú vo svojom mene ako samostatní prevádzkovatelia (tretie strany). Týmito príjemcami sú predovšetkým nasledovné subjekty:

Účel spracúvania

Tretie strany

Stručná charakteristika

Doručovanie tovaru zákazníkom

Slovak Parcel Service s.r.o.

Zákazník si môže vybrať, či má záujem o doručenie kuriérom alebo poštou; ak si vyberie kuriéra, kuriér spracúva osobné údaje zákazníkov v nevyhnutnom rozsahu za účelom doručenia tovaru vo vlastnom mene

Doručovanie tovaru zákazníkom

IN TIME s.r.o.

Zákazník si môže vybrať, či má záujem o doručenie kuriérom alebo poštou; ak si vyberie kuriéra, kuriér spracúva osobné údaje zákazníkov v nevyhnutnom rozsahu za účelom doručenia tovaru vo vlastnom mene

Doručovanie tovaru zákazníkom

GO4, s.r.o.

Zákazník si môže vybrať, či má záujem o doručenie kuriérom alebo poštou; ak si vyberie kuriéra, kuriér spracúva osobné údaje zákazníkov v nevyhnutnom rozsahu za účelom doručenia tovaru vo vlastnom mene

Doručovanie tovaru zákazníkom

Slovenská pošta, a.s.

Zákazník si môže vybrať, či má záujem o doručenie kuriérom alebo poštou; ak si vyberie doručenie poštou, Slovenská pošta, a.s. spracúva osobné údaje zákazníkov v nevyhnutnom rozsahu za účelom doručenia tovaru vo vlastnom mene

Príloha č. 1 k Zásadám ochrany osobných údajov pre e-shop bola aktualizovaná ku dňu 30.5.2018.

 

 

Zásady ochrany osobných údajov pre CALL CENTRUM Dr.Max

 

Spracúvanie osobných údajov je v rámci Európskej únie regulované nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (v angličtine General Data Protection Regulation, v skratke GDPR), ktoré v Slovenskej republike dopĺňa zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov.

Skupina Dr. Max si kladie za najvyššiu prioritu bezpečnosť a ochranu osobných údajov, s ktorými nakladá, či už v rámci využívania s Bezplatnej infolinky Dr.Max, ako výdaja liekov pre našich pacientov, nakladania s osobnými údajmi našich zamestnancov, členov nášho vernostného programu, a pod. V skupine lekární Dr.Max taktiež dôsledne dbáme o to, aby všetky osoby, ktorých osobné údaje spracúvame, boli náležite, zrozumiteľne a včas poučené o všetkých aspektoch spracúvania ich osobných údajov a taktiež, aby im bola daná možnosť si kedykoľvek uplatniť všetky ich práva, ktoré im tejto súvislosti prislúchajú.

Všetky potrebné informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov v súvislosti s prevádzkou Bezplatnej infolinky Dr.Max (call centrum Dr.Max) nájdete v tomto dokumente. V prípade, že je Vám ktorákoľvek z informácií ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov pre účely Bezplatnej infolinky Dr.Max nejasná, prosím neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť na telefónnom čísle Bezplatnej infolinky Dr.Max 0800 60 60 70.

Tento dokument upravuje špecifiká spracúvania osobných údajov len vo vzťahu k Bezplatnej infolinke Dr.Max. Všetky ostatné informácie nájdete v nasledovných dokumentoch: Zásady ochrany osobných údajov pre vernostný program Dr.Max (dostupné na www.drmax.sk/drmaxclub) alebo v ktorejkoľvek lekárni Dr.Max), Zásady ochrany osobných údajov v internetovej lekárni Dr.Max (dostupné na www.drmax.sk/ochrana-osobnych-udajov) a Poučenie dotknutých osôb ohľadom spracúvania osobných údajov v lekárni Dr.Max, dostupné v ktorejkoľvek lekárni Dr.Max.

Skupina Dr.Max predstavuje neuzavretú skupinu lekární vystupujúcich pod spoločným označením Dr.Max. Skupina taktiež zahŕňa materskú spoločnosť prevádzkovateľov lekární, ktorá skupinu zastrašuje -  spoločnosť MIRAKL, a.s., IČO: 35 895 136, so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01 (ďalej len „MIRAKL“).

Spoločnosť MIRAKL, ako materská spoločnosť, je prevádzkovateľom vernostného programu Dr.Max (Dr.Max Club). Vernostný program Dr.Max je systém poskytovania zliav a výhod prevádzkovaný spoločnosťou MIRAKL, v spolupráci primárne s držiteľmi povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach v skupine Dr.Max (ďalej len „lekárne Dr.Max“), ako aj ďalšími zmluvnými partnermi (subdodávateľmi služieb a sprostredkovateľmi spoločnosti MIRAKL z pohľadu ochrany osobných údajov), ktorí zabezpečujú poskytovanie jednotlivých benefitov členom Vernostného programu Dr.Max.

V rámci Vernostného programu Dr.Max MIRAKL poskytuje jeho členom penzum benefitov a výhod. Jedným z týchto benefitov je aj prevádzkovanie Bezplatnej infolinky Dr.Max (bezplatné call centrum), ktoré slúži ako zastrešujúce call centrum pre nasledovné účely:

 1. Vernostného programu Dr.Max a získavania informácií o lekárňach Dr.Max
 2. E-shopu prevádzkovaného na webovom sídle www.drmax.sk
 3. vybavovanie žiadostí podľa GDPR.

Počas telefonického rozhovoru na Bezplatnú infolinku Dr.Max pre riadne využitie a následné skvalitňovanie služieb vyžadujeme, aby sa volajúci identifikoval, a v závislosti od povahy žiadanej služby poskytol aj ďalšie osobné údaje, pričom telefonické hovory sú nahrávané, spracúvané a archivované po dobu určenú týmito Zásadami. Počas telefonických hovorov taktiež môžeme vyhotovovať písomné záznamy z hovorov uchovávané v elektronickej podobe.

Použité pojmy

Bezplatná infolinka Dr.Max (call centrum) – bezplatná infolinka skupiny Dr.Max určená pre členov Vernostného programu Dr.Max Club, zákazníkov E-shopu a zákazníkov jednotlivých lekární Dr.Max, ako aj pre ostatné osoby, ktoré sa chcú len informovať o najbližšej lekárni Dr.Max a pod. dostupná na telefónnom čísle 0800 60 60 70.

Dotknutá osoba – osoba, ktorej osobné údaje sú v súvislosti s Programom spracúvané

Dr.Max 100 –spoločnosť Dr.Max 100 s.r.o., so sídlom Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 48 115 860, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 37295/V, držiteľ povolenia na prevádzkovanie verejnej lekárne, ktorá prevádzkuje internetový výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu na Webovom sídle Dr.Max

E-shop – internetový výdaj voľnopredajných liekov a zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu spoločnosťou Dr.Max 100 prostredníctvom jej webového sídla www.drmax.sk

GDPR – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (Dotknutej osoby)

Zodpovedná osoba – osoba, ktorú určil MIRAKL ako zodpovednú osobu v zmysle GDPR, a ktorú môžu Dotknuté osoby a Úrad pre ochranu osobných údajov kontaktovať ohľadom spracúvania osobných údajov

 

KTO SPRACÚVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A NA AKÉ ÚČELY?

Prevádzkovateľ a jeho sprostredkovatelia.

Z pohľadu regulácie osobných údajov je prevádzkovateľom subjekt, ktorý sám určí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a osobné údaje spracúva vo svojom mene.

Prevádzkovatelia osobných údajov v rámci Bezplatnej infolinky Dr.Max

Prevádzkovateľ 1 - MIRAKL: Prevádzkovateľom Bezplatnej infolinky Dr.Max je spoločnosť MIRAKL, ktorá ju prevádzkuje vo svojom mene prostredníctvom svojho sprostredkovateľa. Z pohľadu ochrany osobných údajov  je MIRAKL prevádzkovateľom, ktorý určuje aj účel a prostriedky spracúvania osobných údajov pre účely Bezplatnej infolinky Dr.Max vo vzťahu k Vernostnému programu Dr.Max a vybavovaniu žiadostí podľa GDPR v súvislosti s Vernostným programom Dr.Max. MIRAKL je taktiež prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré nemožno zaradiť pod nižšie uvedené skupiny (napr. ak sa volajúci všeobecne informuje o lekárňach v skupine Dr.Max, a pod., a ak pri tom dochádza k spracúvaniu osobných údajov).

Prevádzkovateľ 2 – Dr.Max 100: Na Bezplatnú infolinku Dr.Max máte možnosť sa obrátiť aj v súvislosti s nákupmi v E-shope Dr.Max, ktorý prevádzkuje spoločnosť Dr.Max 100 (informácie o objednanom tovare), ako aj uplatňovaní práv podľa GDPR v súvislosti s nákupmi v E-shope. V tejto súvislosti je prevádzkovateľom osobných údajov Dr.Max 100. Mirakl je v tomto prípade sprostredkovateľom Dr.Max 100, t.j. osobné údaje spracúvané pre účely poskytnutia služby call centra pre zákazníkov E-shopu Dr.Max spracúva v mene Dr.Max 100. Bezplatná infolinka je určená primárne pre vybavovanie požiadaviek zákazníkov E-shopu súvisiacich s objednávkami tovaru, uplatňovaním žiadostí podľa GDPR voči Dr.Max 100 ako prevádzkovateľovi E-shopu a pod.

Prevádzkovateľ 3 – skupina lekární Dr.Max okrem Dr.Max 100: V časti služieb Bezplatnej infolinky Dr.Max venovaných vybavovaniu žiadostí podľa GDPR voči jednotlivým prevádzkovateľom lekární Dr.Max sú prevádzkovateľom osobných údajov jednotlivé lekárne Dr.Max. Mirakl je v tomto prípade sprostredkovateľom jednotlivých lekární Dr.Max, t.j. osobné údaje spracúvané pre účely poskytnutia služby call centra pre zákazníkov lekární Dr.Max spracúva v ich mene. Aktuálny zoznam lekární patriacich do skupiny Dr.Max nájdete na webovej stránke https://www.drmax.sk/lekarne.

Súčasťou Bezplatnej infolinky je aj služba Dr.Max Lekár 24, v rámci ktorej MIRAKL poskytuje prostredníctvom odborne spôsobilých osôb telefonické poradenstvo o zdraví pre členov Vernostného programu Dr.Max. Služba sa poskytuje len členom Vernostného programu Dr.Max, preto počas telefonického rozhovoru vyžadujeme identifikáciu volajúceho ako člena Vernostného Programu Dr.Max; následne vyžadujeme, aby počas hovoru volajúci udelil výslovný súhlas so spracúvaním aj osobných údajov o zdraví ako osobitnej kategórie osobných údajov za účelom poskytnutia bezplatného telefonického odborného poradenstva, za seba alebo osobu, ktorej je zákonným zástupcom.

Sprostredkovatelia v rámci Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru

MIRAKL pre účely riadnej prevádzky Bezplatnej linky Dr.Max využíva služby sprostredkovateľov, ktorí sa v jej mene podieľajú na zabezpečovaní jej prevádzky a plnia ďalšie úlohy v mene MIRAKL. Za týmto účelom spracúvajú osobné údaje v príslušnom rozsahu, ktorými disponuje MIRAKL, či už ako prevádzkovateľ alebo ako sprostredkovateľ.

Týmito sprostredkovateľmi je niekoľko kategórií subjektov.

V prvom rade, sprostredkovateľom je spoločnosť atlantis telecom spol. s r.o. so sídlom Štěrboholská 1427/55, 102 00 Praha 10 – Hostivař, ktorá technicky zabezpečuje chod Bezplatnej infolinky Dr.Max, nahrávanie priebehu hovorov a archiváciu nahrávok, a pod., a pri tejto činnosti spracúva osobné údaje dotknutých osôb, využívajúcich služby Bezplatnej infolinky Dr.Max. 

V rámci Bezplatnej infolinky Dr.Max MIRAKL poskytuje členom svojho Vernostného programu Dr.Max službu Lekár 24, ktorú prevádzkuje prostredníctvom spoločnosti SI Medical, s.r.o., so sídlom Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava.

Sprostredkovateľom Dr.Max 100 je MIRAKL, ktorý v jeho mene zabezpečuje spracúvanie osobných údajov pre účely call centra pre zákazníkov E-shopu.

Sprostredkovateľom lekární Dr.Max je MIRAKL, ktorý v ich mene zabezpečuje spracúvanie osobných údajov pre účely call centra pre vybavovanie žiadostí podľa GDPR voči jednotlivým lekárňam.

Ďalšími sprostredkovateľmi môžu byť subjekty, ktoré sa podieľajú na realizácii ďalších služieb v rámci prevádzky Bezplatnej infolinky a jednotlivých služieb, ktoré prevádzkujú spoločnosti zo skupiny Dr.Max. Zoznam týchto sprostredkovateľov závisí od aktuálnej ponuky týchto služieb a nie je konečný. MIRAKL, ako aj ostatní prevádzkovatelia spadajúci do skupiny Dr.Max budú informovať dotknuté osoby o zmenách v zozname služieb poskytovaných členom prostredníctvom Bezplatnej infolinky Dr.Max a tým aj o zmene sprostredkovateľov, ktorí v ich mene spracúvajú osobné údaje za účelom poskytovania týchto služieb.

Osobné údaje účastníkov telefonických hovorov môžeme odovzdávať aj ďalším subjektom, ktorí ich spracúvajú vo svojom mene, ak to vyžaduje alebo bude vyžadovať zákon, alebo je alebo bude to nevyhnutné pre iné účely.

Štruktúra subjektov z pohľadu ochrany osobných údajov pre účely Bezplatnej infolinky Dr.Max:

 

Prevádzkovateľ

MIRAKL

Dr.Max 100

Lekárne Dr.Max

Účel spracúvania

 • Prevádzkovanie call centra
 • Vybavovanie požiadaviek ohľadom vernostného programu Dr.Max Club (expirácia vernostnej karty, jej zablokovanie, zaslanie novej, atď.)
 • Vybavovanie žiadostí ohľadom GDPR vo vzťahu k vernostnému programu Dr.Max Club (odvolanie súhlasu, výmaz, atď.)
 • Prevádzkovanie služby Dr.Max Lekár 24 (odborné telefonické poradenstvo o zdraví pre členov Vernostného programu Dr.Max Club)
 • Vybavovanie požiadaviek ohľadom E-shopu
 • Vybavovanie žiadostí ohľadom GDPR vo vzťahu k E-shopu

Vybavovanie žiadostí ohľadom GDPR vo vzťahu k jednotlivým lekárňam

Sprostredkovateľ

 • atlantis telecom spol. s r.o.
 • SI Medical, s.r.o.

MIRAKL

MIRAKL

 

AKÉ ÚDAJE SPRACÚVAME A PREČO?

Osobné údaje volajúcich spracúvame pre účely, pre ktoré volajúci Bezplatnú infolinku Dr.Max kontaktuje, a to najmä:

 1. Vybavovanie žiadostí členov Vernostného programu Dr.Max, týkajúcich sa Vernostného programu Dr.Max
 2. Vybavovanie žiadostí členov Vernostného programu Dr.Max podľa GDPR
 3. Poskytovanie odborného telefonického poradenstva v rámci služby Dr.Max Lekár 24
 4. Vybavovanie požiadaviek zákazníkov Dr.Max 100 ohľadom E-shopu
 5. Vybavovanie žiadostí ohľadom GDPR vo vzťahu k E-shopu
 6. Vybavovanie žiadostí ohľadom GDPR vo vzťahu k jednotlivým lekárňam
 7. Poskytovanie informácií ohľadom lekární Dr.Max, ak v tejto súvislosti dochádza k spracúvaniu osobných údajov

Na vyššie uvedené účely spracúvame primárne len bežné osobné údaje (napr. meno a priezvisko, telefónne číslo, číslo vernostnej karty, číslo objednávky v E-shope, a pod.). Osobitné kategórie osobných údajov (údaje o zdraví) spracúvame len v súvislosti s využitím služby Dr.Max Lekár 24 na výslovnú žiadosť člena Vernostného programu Dr.Max.

Osobné údaje volajúcich spracúvame taktiež na účely analýz a štatistík pre skvalitnenie služieb Bezplatnej infolinky Dr.Max (zlepšovanie komunikácie našich operátorov s volajúcimi, vyhodnocovanie miery využitia jednotlivých služieb za účelom prispôsobenia ich skladby a personálneho obsadenia call centra, responzívnosti call centra počas určenej doby, a pod.) pre zaistenie čo najväčšej spokojnosti našich zákazníkov.

Osobné údaje volajúcich taktiež spracúvame (archivujeme) pre účely preukázania splnenia našich zákonných povinností, napr. vo vzťahu k Úradu na ochranu osobných údajov.

NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

 1. Služby call centra v súvislosti s Vernostným programom – prevádzkovateľ MIRAKL

Súhlas dotknutej osoby

Členovia Vernostného programu Dr.Max Club vstupujú do Vernostného programu dobrovoľne vyplnením a odovzdaním prihlášky. Vstupom do Vernostného programu zároveň udeľujú slobodný a dobrovoľný súhlas na spracúvanie svojich bežných osobných údajov pre účely plnenia Vernostného programu Dr.Max, pričom Bezplatná infolinka je súčasťou benefitov poskytovaných v rámci Vernostného programu Dr.Max.

Člen Vernostného programu Dr.Max má v rámci svojich výhod ako člena programu možnosť dobrovoľne využiť aj bezplatnú telefonickú službu Dr.Max Lekár 24, v rámci ktorej má možnsoť využiť bezplatné odborné poradenstvo o zdraví. Za týmto účelom je nevyhnutné spracúvať aj osobné údaje o zdraví, ak ich člen Vernsotného programu Dr.Max počas hovoru uvedie. Tieto osobné údaje o zdraví spracúvame len na základe výslovného súhlasu člena Vernsotného programu udeleného počas trvania telefonického hovoru.

 1. Služby call centra v súvislosti s E-shopom – prevádzkovateľ Dr.Max 100

Plnenie zmluvy voči zákazníkovi

Zákazníci E-shopu vstupujú s Dr.Max 100 ako prevádzkovateľom E-shopu do zmluvného vzťahu týkajúceho sa nákupu tovaru prostredníctvom E-shopu. V rámci tohto zmluvného vzťahu majú zákazníci možnosť overiť si stav svojich objednávok, podať podnety a sťažnosti, a získať ďalšie informácie v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom aj prostredníctvom Bezplatnej infolinky Dr.Max. Právnym základom spracúvanie osobných údajov je preto plnenie zmluvy voči zákazníkovi, ktorú uzavrel s Dr.Max 100.

 1. Plnenie povinností podľa GDPR voči MIRAKL, Dr.Max 100 a lekárňam Dr.Max

Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľov

Dotknuté osoby majú právo využiť Bezplatnú infolinku Dr.Max aj na uplatnenie svojich práv podľa GDPR. Pre riadne vybavenie Vašich žiadostí sme povinní Vás riadne identifikovať, prevziať Vašu žiadosť, a nahrávku uchovať pre dôkazné potreby. Za týmto účelom spracúvame osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na právnom základe plnenia našich zákonných povinností.

Nahrávka telefonického hovoru zo služby Dr.Max Lekár 24 s udeleným výslovným súhlasom so spracúvaním osobných údajov o zdraví sa uchováva len pre účely našej zákonnej povinnosti preukázania udelenia súhlasu dotknutej osoby voči Úradu na ochranu osobných údajov.

 1. Ďalšie právne základy

Oprávnený záujem

Jednotlivé hovory so zákazníkmi sú nahrávané a v nevyhnutnom rozsahu analyzované pre účely neustáleho skvalitňovania služieb Bezplatnej infolinky Dr.Max pre čo najväčšiu spokojnosť našich zákazníkov, čo považujeme za oprávnený záujem prevádzkovateľov.

Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu má dotknutá osoba právo namietať (viac informácií nižšie pri práve namietať).

Na základe oprávneného záujmu nespracúvame osobné údaje o zdraví získané v rámci služby Dr.Max Lekár 24.

 

AKO DLHO SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

 1. Vernostný program

Nahrávky telefonických hovorov a záznamy vyhotovené počas hovorov sa uchovávajú do odvolania súhlasu člena Vernostného programu so spracúvaním jeho osobných údajov pre účely programu, inak po celú dobu trvania členstva vo Vernostnom programe Dr.Max, ktoré sa automaticky ukončí po 3 rokoch od posledného použitia vernostnej karty. Po skončení členstva sa uchovávajú nahrávky, ak to MIRAKL prikazuje, resp. umožňuje zákon (napr. predpisy o archivácii) po dobu určenú týmito predpismi alebo je to potrebné na ochranu práv MIRAKL (napr. preukázanie splnenia zákonných povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov, ochrana práv v prípadnom spore a pod.), a to po dobu 3 rokov od skončenia členstva vo Vernostnom programe.

Po uplynutí stanovenej doby nahrávky zlikvidujeme a záznamy vyhotovené počas hovorov anonymizujeme tak, aby sa už za žiadnych okolností nedali priradiť ku konkrétnej fyzickej osobe. Taktiež zariadime, aby ich v tomto rozsahu vymazali alebo anonymizovali aj všetci naši sprostredkovatelia. 

 1. E-shop

Osobné údaje spracúvané na základe plnenia zmluvy aj prostredníctvom Bezplatnej infolinky Dr.Max spracúvame po celú dobu trvania kúpnej zmluvy a následne osobné údaje archivujeme po dobu stanovenú zákonom pre účely uplatnenia nárokov v rámci záručnej doby, účtovné a daňové účely.

Ak ide o registrovaného zákazníka (zákazníka so zriadeným elektronickým účtom na webovom sídle www.drmax.sk) jeho osobné údaje spracúvané aj prostredníctvom Bezplatnej infolinky Dr.Max spracúvame po dobu trvania registrácie registrovaného zákazníka v E-shope a následne 3 roky po zrušení registrácie; ak registrácia nie je zrušená, po dobu 3 rokov od poslednej aktivity v elektronickom konte: (i) od posledného prihlásenia do konta v E-shope, (ii) poslednej zaznamenanej aktivity v E-shope v prípade permanentného prihlásenia v E-shope.  

 1. Plnenie povinností podľa GDPR voči MIRAKL, Dr.Max 100 a lekárňam Dr.Max

Nahrávky a záznamy z telefonických hovorov, počas ktorých boli uplatnené práva podľa GDPR archivujeme po dobu 3 rokov od vybavenia jednotlivých práv.

 1. Oprávnený záujem na skvalitňovaní služieb 

Na tento účel spracúvame osobné údaje, ktoré sú súčasťou nahrávok telefonických rozhovorov a záznamov vyhotovovaných z týchto rozhovorov po dobu 3 rokov od ich vyhotovenia. Následne sú anonymizované.

 

AKÉ MÁ DOTKNUTÁ OSOBA PRÁVA?

 1. právo odvolať poskytnutý súhlas

Ktorýkoľvek zo súhlasov (či už so spracúvaním osobných údajov pre účely Vernostného programu alebo súhlasu udeleného v rámci služby Dr.Max Lekár 24 na spracúvanie údajov o zdraví) má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať.

 1. právo požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a aj ďalšie informácie v zmysle GDPR (čl. 15).

 1. právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 1. právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo jej členského štátu.

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 1. právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak: a) sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve, a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Právo na prenosnosť sa netýka údajov, ktoré MIRAKL získa vlastnou činnosťou, t.j. najmä analýzami údajov poskytnutých Dotknutou osobou.

 1. právo na výmaz

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u  prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu pre účely priameho marketingu (ak prevádzkovatelia budú osobné údaje spracúvané v súvislosti s Bezplatnou infolinkou Dr.Max v budúcnosti spracúvať na účely priameho marketingu na základe oprávneného záujmu); d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha; f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dieťaťu podľa článku 8 ods. 1. GDPR.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Žiadosti o výkon týchto práv dotknutej osoby splní prevádzkovateľ bezplatne. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže buď: a) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo b) odmietnuť konať na základe žiadosti.

Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Prevádzkovateľ informuje o každom takomto predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

 1. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na základe oprávneného záujmu, dotknutá osoba má právo namietať voči takémuto spracúvaniu a prevádzkovateľ nesmie ďalej jej osobné údaje na základe oprávneného záujmu spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Pokiaľ prevádzkovateľ bude v budúcnosti spracúvať osobné údaje dotknutej osoby na základe oprávneného záujmu na účely priameho marketingu (o čom budú dotknuté osoby informované), dotknutá osoba má právo namietať a prevádzkovateľ už nesmie za týmto účelom osobné údaje dotknutej osoby spracúvať.

 1. právo podať sťažnosť na Úrad

Ak sa člen Programu domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv v súvislosti so s spracúvaním jeho osobných údajov, má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte svojho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu jeho práce (ďalej len „dozorný orgán“).

Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, informuje sťažovateľa o pokroku a výsledku sťažnosti vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy. 

 1. právo nechať sa zastúpiť

Dotknutá osoba má právo poveriť neziskový subjekt, organizáciu alebo združenie, ktoré boli riadne zriadené v súlade s právom členského štátu, ktorých ciele podľa stanov sú vo verejnom záujme a ktoré pôsobia v oblasti ochrany práv a slobôd dotknutých osôb, pokiaľ ide o ochranu ich osobných údajov, aby podali sťažnosť v jej mene, aby v jej mene uplatnili vyššie uvedené práva podať sťažnosť dozornému orgánu a podať súdny prostriedok nápravy a aby v jej mene uplatnili právo na náhradu škody v dôsledku porušenia GDPR prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ak to umožňuje právo členského štátu.

AKO NÁS KONTAKTOVAŤ V OTÁZKACH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV?

V otázke spracúvania osobných údajov a uplatnenia práv Dotknutých osôb (vrátane odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov) sa môžete na prevádzkovateľov  kedykoľvek obrátiť na Bezplatnej infolinke Dr.Max: 0800 60 60 70.

Zodpovednú osobu vymenovanú prevádzkovateľmi možno kontaktovať na e-mailovej adrese: dpo@drmax.sk.

Tieto Zásady sú účinné od 1.7.2018.

Bioderma.jpgDr-Max.pngEucerin.jpgJamieson.pngLA-ROCHE-POSAY.pngOmron.pngSunar.pngVichy.jpg

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek