Navrhovaná novela zákona o liekoch výrazne zvyšuje administratívne zaťaženie lekárnikov

18. 10. 2017 · 3 minúty na prečítanie

Lekárne Dr. Max a lekárne BENU sú znepokojené aktuálnym návrhom novely Zákona č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorá, okrem iného, upravuje aj vlastnícku štruktúru lekární. Pôvodný cieľ zvýšiť profesionálnu úroveň pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti sa takouto reguláciou nenaplní, naopak, odborníkov v lekárňach zamestná nová agenda, ktorá priamo nesúvisí s odborným výkonom ich povolania. Lekárne Dr. Max a lekárne BENU preto podali k návrhu zákona pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania. V prípade, že to bude potrebné zvážia aj podanie návrhu na Ústavný súd.

 

Bratislava, 11. októbra  2017 Podľa aktuálneho znenia novely v medzirezortnom pripomienkovom konaní bude môcť verejnú lekáreň zriadiť len fyzická osoba, ktorá bude zároveň aj atestovaným farmaceutom alebo farmaceutom s najmenej 5-ročnou praxou. Právnickej osobe na prevádzku lekárne nebude po novom stačiť odborný zástupca, t. j. farmaceut, ktorý doteraz zo zákona riadil a zodpovedal za odbornú činnosť lekárne. Po novom bude musieť byť zodpovedný farmaceut zároveň aj štatutárom (konateľom, členom správnej rady a pod.), teda bude povinný zasahovať aj do ekonomickej činnosti spoločnosti.

Navrhovaná úprava však zvýšenie kvality neprinesie a navyše smeruje k protiústavnému zásahu do základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb, ktoré spĺňali podmienky na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni podľa súčasného znenia Zákona o liekoch, ako aj odborných zástupcov.

K navrhovanej legislatívnej úprave existuje hneď niekoľko opodstatnených výhrad:

  1. Predkladateľ absolútne nezdôvodnil, z akých konkrétnych dôvodov považuje v súčasnosti účinnú právnu úpravu Zákona o liekoch v oblasti garancie odbornosti za nedostatočnú. Ako prevádzkovateľ najväčšej siete lekárni na Slovensku sme presvedčení, že odbornosť pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni je v plnej miere zabezpečená už v súčasnosti účinnou právnou úpravou postavenia odborného zástupcu. Za týchto okolností je preto navrhovaná zmena zákona o liekoch  zbytočná.

 

  1. Podľa navrhovaného znenia novely musí byť odborný zástupca zo zákona členom štatutárneho orgánu. Nie je známa žiadna iná oblasť odborných služieb, kedy by sa zamestnanec spoločnosti musel nútene stať aj jej štatutárom na základe odborného výkonu funkcie.

 

  1. Vyššiu kvalitu pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti nezabezpečí, ak ku súčasným zodpovednostiam a povinnostiam odborných zástupcov lekární, ktorí doteraz zo zákona riadili a zodpovedali výlučne za odbornú činnosť lekárne, taxatívne pribudnú aj ďalšie zodpovednosti a povinnosti priamo súvisiace s obchodnou činnosťou lekárne. Jedným z princípov sieťových lekární je odbremeniť odborníkov od administratívnej záťaže a poskytnúť im priestor a prostriedky pre rozvoj odborných služieb.

 

  1. Na dodržiavanie platnej legislatívy v lekárni je potrebná najmä dôslednejšia kontrola zo strany zodpovedných orgánov (fyzická prítomnosť zodpovedného farmaceuta v lekárni).

 

Lieky a voľnopredajný sortiment v lekárňach Dr. Max vydávajú len zamestnanci s požadovaným odborným vzdelaním a sú odborne spôsobilí o nich informovať. Ide o viac ako 1500 zamestnancov, ktorí zahŕňajú 700 farmaceutov, 251 zodpovedných farmaceutov a takmer 500 farmaceutických laborantov. „Existuje dôvodná obava, že nie každý odborný zástupca lekárne bude chcieť vykonávať zároveň aj funkciu konateľa a ručiť za lekáreň svojím majetkom. To v konečnom dôsledku môže viesť ku zníženiu kvality lekárenskej starostlivosti alebo k jej nedostupnosti,“ hovorí Tomáš Slechan, generálny riaditeľ Dr. Max na Slovensku.

Za vyššou kvalitou služieb a odbornosťou v lekárňach stojí najmä rozvoj odborných zručností personálu, do ktorého každoročne investujeme stotisíce eur. Celkové náklady na školenia v lekárňach Dr. Max dosiahli v roku 2016 výšku 180 000 eur. Dohromady išlo o takmer 4000 odškolených hodín a takmer 500 školení. Okrem toho existujú štandardizované procesy a systém internej kontroly, ktorý pravidelne overuje postupy a dokumentáciu. Ročne ide o viac ako 140 kontrol.

V lekárňach Dr. Max neboli relevantnými inštitúciami (ŠÚKL, Daňový úrad, Živnostenský úrad,  RÚVZ, SOI, ŠVPS, VÚC a pod.) za posledné roky zistené závažné nedostatky v odbornosti. Počet kontrol vykonaných v lekárňach Dr. Max a zistených nedostatkov poukazuje na to, že vlastníctvo lekárne nemá negatívny vplyv na kvalitu poskytnutých služieb.