Internetový výdaj Dr.Max

Objednaný tovar pre Vás expeduje odborný personál lekárne v Bratislave. Ponúkame a zasielame výhradne originálne produkty od distribučných spoločností na Slovensku, ktoré sú dostupné aj vo všetkých kamenných lekárňach Dr.Max.

Názov verejnej lekárne: Lekáreň Dr.Max

Obchodné meno: Dr.Max 100 s.r.o.

Sídlo: Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice

Adresa prevádzkarne: Stará Vajnorská 18, 831 04 Bratislava

Zodpovedný farmaceut: Mgr. Holičová Terézia

 

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Identifikačné číslo: 48 115 860

Číslo bankového účtu: SK22 1100 0000 0029 4502 2734, BIC: TATRSKBX

Číslo povolenia: 05284/2016-HF/5

Kód poskytovateľa: P67776160301

 

Email: drmax@drmax.sk

 

 

Podmienky internetového výdaja

liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu vo verejnej lekárni Dr.Max

 

čl. I.

Úvodné ustanovenia

 

 1. Tieto Podmienky internetového výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu (ďalej len „PIV Dr.Max“) upravujú podmienky internetového výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu prostredníctvom webového sídla www.drmax.sk (ďalej len „Internetový výdaj“ alebo „E-shop“) vo verejnej lekárni poskytujúcej lekárenskú starostlivosť pod označením Lekáreň Dr.Max, ktorá je prevádzkovaná prevádzkovateľom internetového výdaja (Držiteľom povolenia), a to tak na území Slovenskej republiky, ako aj do zahraničia.

 

 1. Prevádzkovateľ Internetového výdaja:

Dr.Max 100 s.r.o., so sídlom Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice,

IČO: 48 115 860, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 37295/V

DIČ: 2120075936,  IČ DPH: SK7120000195.

 

 1. Miesto výkonu Internetového výdaja:

 

Adresa umiestnenia prevádzkarne Držiteľa povolenia, v ktorej môže Objednávateľ alebo odberateľ (ak je iný ako Objednávateľ) získať odborné rady týkajúce sa liečby objednanými liekmi alebo zdravotníckymi pomôckami, je prevádzkareň Držiteľa povolenia:

 

Lekáreň Dr.Max, Stará Vajnorská 18, 831 04 Bratislava.

 

Kontaktné údaje Držiteľa povolenia sú nasledovné:

 

 1. Zákaznícka linka.: 0800 60 60 70 dostupná každý pracovný deň v čase od 08:00 hod do 17:00 hod.
 2. e-mail: drmax@drmax.sk

 

Uvedený telefonický kontakt a e-mailový kontakt zároveň slúžia ako kontakt na konzultácie týkajúce sa kvality a bezpečnosti, oznámenia výskytu nežiaducich účinkov liekov alebo nehôd, príhod alebo zlyhaní zdravotníckych pomôcok, ktoré sú predmetom Internetového výdaja.

 

 1. Národné centrum zdravotníckych informácií: Na webovom sídle Národného centra zdravotníckych informácií http://www.nczisk.sk/ je zverejnené právoplatné rozhodnutie o vydaní povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni Držiteľa povolenia.

 

 1. V ďalšom texte týchto PIV Dr.Max sa používajú nasledovné definície:

 

 • Zákon o liekoch: zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon o ochrane spotrebiteľa: zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • ZoOS PnD: zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Držiteľ povolenia: spoločnosť Dr.Max 100 s.r.o., so sídlom Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 48 115 860, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I v oddiele Sro vo vložke číslo 37295/V, ako prevádzkovateľ Internetového výdaja,
 • Verejná lekáreň Dr.Max: verejná lekáreň poskytujúca lekárenskú starostlivosť pod označením „Lekáreň Dr.Max“ s výnimkou Držiteľa povolenia; aktuálny zoznam Verejných lekární Dr.Max je zverejnený na webovej stránke www.drmax.sk/lekarne/,
 • Prevádzkareň: miesto, na ktorom Držiteľ povolenia a Verejná lekáreň Dr.Max prevádzkuje svoju Lekáreň Dr. Max,
 • Webové sídlo Držiteľa povolenia: webové sídlo www.drmax.sk, prostredníctvom ktorého sa uskutočňuje Internetový výdaj,
 • Objednávateľ: plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu alebo existujúca právnická osoba, ktorá riadne vyplní a odošle Držiteľovi povolenia Objednávku na nákup tovaru v zmysle týchto PIV Dr.Max,
 • Objednávka: riadne a úplne vyplnená elektronická objednávka liekov, zdravotníckych pomôcok alebo doplnkového sortimentu odoslaná Držiteľovi povolenia,
 • Liek: liečivo alebo zmes liečiv a pomocných látok, ktoré sú upravené technologickým procesom do liekovej formy a sú určené na ochranu pred chorobami, na diagnostiku chorôb, liečenie chorôb alebo na ovplyvňovanie fyziologických funkcií, sú registrované v Slovenskej republike a zároveň, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis,
 • Zdravotnícka pomôcka: nástroj, prístroj, zariadenie, počítačový program, materiál alebo iný výrobok používaný samostatne alebo v kombinácii určený výrobcom na diagnostické, preventívne, monitorovacie účely alebo liečebné účely, na zmiernenie ochorenia alebo na kompenzáciu zranenia, zdravotného postihnutia, na skúmanie, nahradenie alebo zmenu anatomickej časti tela alebo fyziologického procesu, na reguláciu počatia, ktorého hlavný účinok sa nezískal farmakologickými prostriedkami, imunologickými prostriedkami ani metabolizmom, ale ktorého činnosť možno podporovať týmito prostriedkami; za zdravotnícku pomôcku sa považuje aj príslušenstvo zdravotníckej pomôcky, ktoré je špecificky určené výrobcom na použitie spolu so zdravotníckou pomôckou okrem aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok a implantovateľných a inváznych zdravotníckych pomôcok na dlhodobé používanie IIa. skupiny alebo IIb. skupiny, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov,
 • Doplnkový sortiment: najmä kozmetika, dietetické výrobky, minerálne vody, detská výživa a iné výrobky určené na ochranu a podporu zdravia a krásy, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov,
 • Tovar: Lieky, Zdravotnícke pomôcky a Doplnkový sortiment,
 • Kúpna cena: kúpna cena lieku, zdravotníckej pomôcky alebo doplnkového sortimentu uvedená na Webovom sídle Držiteľa povolenia v čase vytvorenia Objednávky,
 • Súvisiace náklady: najmä náklady súvisiace s dodaním tovaru Objednávateľovi na ním označenú adresu (napr. poštovné, dobierka),
 • Kúpna zmluva: zmluva medzi Držiteľom povolenia a Objednávateľom, ktorá vznikne odoslaním Objednávky a jej akceptáciou Držiteľom povolenia, na základe ktorej je Držiteľ povolenia povinný Objednávateľovi dodať tovar uvedený v Objednávke  a Objednávateľ je povinný tovar prevziať a zaplatiť zaň Držiteľovi povolenia Kúpnu cenu a Súvisiace náklady,
 • Vernostný program Dr.Max CLUB: systém poskytovania zliav a výhod prevádzkovaný spoločnosťou MIRAKL, a.s., v spolupráci primárne s držiteľmi povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach v skupine Dr.Max (Verejnými lekárňami Dr.Max a Držiteľom povolenia), ako aj ďalšími zmluvnými partnermi (subdodávateľmi), ktorí zabezpečujú poskytovanie jednotlivých benefitov členom Vernostného programu Dr.Max CLUB za podmienok uvedených vo Všeobecných podmienkach Vernostného programu Dr.Max CLUB dostupných v ktorejkoľvek lekárni Dr.Max, ako aj na Webovom sídle Držiteľa povolenia.

6. Orgánmi dozoru pre Internetový výdaj sú nasledovné inštitúcie:

 

 1. Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, pre Internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok,
 2. Slovenská obchodná inšpekcia pre Košický kraj.

 

čl. II.

Objednávanie Tovaru a kontaktné údaje 

 

 1. Sortiment Liekov a Zdravotníckych pomôcok, ktorý je predmetom Internetového výdaja spolu s uvedením kódu Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, názvu lieku alebo zdravotníckej pomôcky, liekovej formy, množstva liečiva v jednej dávke, pokiaľ ide o liek, veľkosti balenia lieku alebo zdravotníckej pomôcky a ceny liekov a zdravotníckych pomôcok, je zverejnený a pravidelne aktualizovaný na Webovom sídle Držiteľa povolenia (www.drmax.sk). Držiteľ povolenia pravidelne aktualizuje ponuku Liekov a Zdravotníckych pomôcok ako aj ich cenu v závislosti od skladových zásob a cenotvorby a platných predpisov Ministerstva zdravotníctva SR. Objednávateľ si môže ním vybraný Tovar objednať prostredníctvom Internetového výdaja výlučne vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom Webového sídla Držiteľa povolenia. Objednávateľ môže uskutočniť nákup prostredníctvom Internetového výdaja na základe registrácie (vytvorení si elektronického účtu na www.drmax.sk) alebo bez registrácie.

 

 1. Objednávka obsahuje najmä nasledujúce údaje:

 

a ) identifikačné údaje Držiteľa povolenia,

b) identifikačné údaje Objednávateľa v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, dodacia adresa, ak je iná ako adresa bydliska, e-mailová adresa a telefónne číslo,

c) identifikačné údaje o objednávanom Tovare, ktorý Objednávajúci vložil do elektronického nákupného košíka,

d) ďalšie údaje vyžadované v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov.

 

 1. Držiteľ povolenia prijme na spracovanie len takú Objednávku, v ktorej sú riadne a úplne vyplnené všetky jej povinné polia. Objednávateľ je svojou Objednávkou viazaný a túto nemôže zrušiť potom, ako ju odošle Držiteľovi povolenia. Objednávateľ môže svoju Objednávku zrušiť len v procese jej vypĺňania tým, že ju Držiteľovi povolenia neodošle.

 

 1. Pred odoslaním Objednávky je Objednávateľovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do Objednávky zadal, a to najmä s ohľadom na možnosť Objednávateľa skontrolovať a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do Objednávky. Údaje uvedené v odoslanej Objednávke sú Držiteľom povolenia považované za správne a úplné, za čo zodpovedá Objednávateľ.

 

 1. Odoslaním potvrdenia o akceptácii Objednávky Objednávateľovi na jeho e-mailovú adresu, ktorú zadal v Objednávke, vznikne medzi Objednávateľom a Držiteľom povolenia Kúpna zmluva.

 

 1. Objednávateľ bude mať pred odoslaním Objednávky k dispozícii tieto PIV Dr.Max a Zásady ochrany osobných údajov, a to prostredníctvom webového odkazu (linku) na tieto dokumenty. S  oboma dokumentami je Objednávateľ povinný sa pred odoslaním Objednávky oboznámiť. Oboznámenie sa s uvedenými dokumentami Objednávateľ potvrdí odoslaním Objednávky. V  dokumentoch sú Objednávateľovi dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom okrem iného oznámené nasledujúce informácie:

 

 1. identifikačné údaje Držiteľa povolenia uvedené v čl. I ods. 2 týchto PIV Dr.Max,
 2. všetky informácie, ktoré sa dotknutej osobe poskytujú v zmysle príslušných predpisov na ochranu osobných údajov (viac k spracúvaniu osobných údajov v Zásadách ochrany osobných údajov dostupných na Webovom sídle Držiteľa povolenia),
 3. úkony potrebné na uzatvorenie zmluvy medzi Držiteľom povolenia a Objednávateľom (čl. II týchto PIV Dr.Max),
 4. technické prostriedky na zistenie a opravu chýb (čl. II ods. 4 týchto PIV Dr.Max),
 5. informácia, že zmluva uzavretá v rámci Internetového výdaja bude uložená u Držiteľa povolenia a registrovaný Objednávateľ bude mať prístupné údaje vo svojom elektronickom účte po dobu svojej registrácie; neregistrovaný Objednávateľ môže požiadať o jej sprístupnenie do troch (3) rokov od jej uzavretia,
 6. jazyk ponúkaný na uzatvorenie zmluvy v rámci Internetového výdaja (čl. II ods. 9 týchto PIV Dr.Max).

 

 1. Za účelom registrácie (vytvorení si vlastného elektronického účtu) v E-shope, ako aj pri nákupe v E-shope, či už s predchádzajúcou registráciou alebo bez registrácie v E-shope, je Objednávateľ povinný uvádzať správne a pravdivo všetky požadované údaje a tieto údaje aktualizovať vždy pri ich zmene.

 

 1. Objednávateľ berie na vedomie, že užívateľský účet v E-shope, ako aj samotné Webové sídlo Držiteľa povolenia, nemusia byť dostupné nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Držiteľa povolenia alebo tretích osôb podieľajúcich sa na prevádzke Internetového výdaja. Držiteľ povolenia zároveň nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú Objednávateľovi nefunkčnosťou systému alebo akýmikoľvek technickými chybami a/alebo zlyhaniami pri prevádzke E-shopu (okrem iného tiež v súvislosti s prípadným nepripísaním bodov na vernostnú kartu člena vernostného programu, resp. pripísaním iného počtu bodov, ako mal členovi vernostného programu za nákup prostredníctvom E-shopu pripísaný).

 

 

 1. Kúpna zmluva medzi Držiteľom povolenia a Objednávateľom sa uzatvára v slovenskom jazyku.

 

 1. Objednávateľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového výdaja. Náklady vzniknuté Objednávateľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového výdaja (napr. náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) znáša výlučne Objednávateľ.

 

 1. Držiteľ povolenia si vyhradzuje právo obmedziť počet kusov objednaného tovaru na jednu objednávku alebo jedného objednávateľa z legislatívnych dôvodov, alebo z dôvodov zabezpečenia dostupnosti tovaru aj pre ďalších objednávateľov.

 

 

 

 čl. III.

Dodanie Tovaru 

 

 1. Držiteľ povolenia zabezpečí dodanie Tovaru podľa Objednávky niektorým z nasledovných spôsobov podľa výberu Objednávateľa:

 

 1. odoslaním poštou alebo kuriérskou službou,
 2. osobným odberom v Objednávateľom vybranej Prevádzkarni.

 

 1. Držiteľ povolenia odosiela Tovar v týchto lehotách:

 

 1. druhý nasledujúci pracovný deň po expedovaní Objednávky zo skladu tovaru, ak si Objednávateľ zvolil platbu na dobierku. Expedovanie tovaru zo skladu je realizované najneskôr do 5 pracovných dní po akceptácii Objednávky,
 2. druhý nasledujúci pracovný deň po expedovaní Objednávky zo skladu tovaru a po riadnom zaplatení Kúpnej ceny a Súvisiacich nákladov, ak si Objednávateľ zvolil bezhotovostnú platbu, pričom Kúpna cena a Súvisiace náklady sa považujú za riadne zaplatené len v prípade, ak sú v plnej výške pripísané na bankový účet Držiteľa povolenia oznámený Objednávateľovi v potvrdení o akceptácii Objednávky. Expedovanie tovaru zo skladu je realizované najneskôr do 5 pracovných dní po akceptácii Objednávky a po riadnom zaplatení Kúpnej ceny a Súvisiacich nákladov.
 3. Ak sa Držiteľ a Objednávateľ v kúpnej zmluve nedohodli inak, Držiteľ je povinný zabezpečiť dodanie tovaru Objednávateľovi bezodkladne, najneskôr do 10 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak Držiteľ nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, Objednávateľ ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak Držiteľ nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

 

 1. V prípade, že Objednávateľ zaplatí za Tovar pri jeho objednaní on-line, Držiteľ povolenia zabezpečí osobný odber Tovaru v Objednávateľom vybranej Prevádzkarni najneskôr v druhý pracovný deň po expedovaní tovaru zo skladu. V prípade, že Objednávateľ zaplatí za Tovar priamo vo Verejnej lekárni Dr.Max, Tovar mu bude vydaný okamžite po zaplatení. Kúpna cena a Súvisiace náklady sa považujú za riadne zaplatené len v prípade, ak sú v plnej výške pripísané na bankový účet Držiteľa povolenia oznámený Objednávateľovi v potvrdení o akceptácii Objednávky. Expedovanie tovaru zo skladu je realizované najneskôr do 5 pracovných dní po akceptácii Objednávky  a po riadnom zaplatení Kúpnej ceny a Súvisiacich nákladov.

 

 1. Platba na dobierku nemôže byť zvolená, ak je Tovar odosielaný do zahraničia. V takomto prípade Držiteľ povolenia akceptuje postup výlučne podľa čl. III bodu 2 písm. b) týchto PIV Dr.Max.

 

V prípade, že Držiteľ povolenia nemá všetky položky objednaného Tovaru na svojom sklade vo svojej Prevádzkarni, navrhne Objednávateľovi iný termín odoslania Tovaru, resp. prípravy Tovaru na jeho prevzatie a pokiaľ Objednávateľ so zmenou termínu bude súhlasiť úpravou svojej Objednávky, môže Držiteľ takúto upravenú Objednávku akceptovať. V prípade, že Tovar vybraný Objednávateľom nie je dostupný, Držiteľ povolenia navrhne Objednávateľovi inú alternatívu Tovaru a pokiaľ Objednávateľ s iným Tovarom bude súhlasiť úpravou svojej Objednávky, môže Držiteľ takúto upravenú Objednávku akceptovať.

 

 1. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti Tovaru nie je schopný Držiteľ povolenia dodať Tovar Objednávateľovi v lehote dohodnutej v Kúpnej zmluve alebo určenej týmito PIV Dr.Max alebo za dohodnutú Kúpnu cenu, je Držiteľ povolenia povinný ponúknuť Objednávateľovi náhradné plnenie alebo možnosť pre Objednávateľa odstúpiť od Kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od Kúpnej zmluvy alebo stornovať Objednávku môže Objednávateľ doručením e-mailu s odstúpením od Kúpnej zmluvy alebo stornovaním Objednávky. V prípade, ak Objednávateľ už uhradil Kúpnu cenu alebo jej časť, vráti Držiteľ povolenia už uhradenú Kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od Kúpnej zmluvy, resp. stornovania Objednávky Objednávateľovi na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak Objednávateľ v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané Držiteľom povolenia ani neodstúpi od Kúpnej zmluvy, je Držiteľ povolenia oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a v prípade, ak Objednávateľ už uhradil Kúpnu cenu alebo jej časť, Držiteľ povolenia je povinný vrátiť už uhradenú Kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy Objednávateľovi.

 

 1. Dodacie lehoty v prípade odoslania Tovaru poštou alebo kuriérskou službou sú uvedené v Platobných a dodacích podmienkach, ktoré tvoria Prílohu č. 1 týchto PIV Dr.Max.

 

 1. Odoslanie Tovaru podľa čl. III. bodu 1 písm. a), resp. pripravenie Tovaru na osobný odber v Prevádzkarni podľa čl. III. bodu 1 písm. b), Držiteľ povolenia oznamuje Objednávateľovi elektronicky na e-mailovú adresu Objednávateľa, ktorú Objednávateľ uviedol vo svojej Objednávke a tiež formou SMS správy na mobilné telefónne číslo Objednávateľa. V prípade osobného odberu vo Verejnej lekárni Dr.Max je možná platba buď vopred  bezhotovostne alebo priamo vo Verejnej lekárni Dr.Max.

 

 1. Pri osobnom prevzatí Tovaru sú zamestnanci Držiteľa povolenia, resp. zamestnanci Verejnej lekárne Dr.Max, oprávnení požadovať od Objednávateľa potvrdenie o akceptácii Objednávky a v prípade, že bol Objednávke pridelený pin kód, tak tento pin kód.

 

 1. Zamestnanci Držiteľa povolenia, resp. zamestnanci Verejnej lekárne Dr.Max, sú oprávnení Tovar Objednávateľovi nevydať, pokiaľ Objednávateľ odmietne predložiť potvrdenie o akceptácii Objednávky alebo v prípade, že bol Objednávke pridelený pin kód, tak tento pin kód.

 

 1. Objednávateľ je povinný pri prevzatí Tovaru skontrolovať správnosť vydaného Tovaru (t.j. najmä či mu je vydaný Tovar, ktorý je uvedený v akceptovanej Objednávke a v správnom množstve) a zároveň neporušenosť obalu vydávaného Tovaru. Zjavné vady vydávaného Tovaru je Objednávateľ povinný reklamovať bezodkladne po prevzatí Tovaru, ak je mu tento zasielaný alebo pri jeho prevzatí, ak si Objednávateľ Tovar preberá osobne v Prevádzkarni.

 

 1. Spôsob platby na dobierku môže zákazník využiť iba v prípade, že súhrn celkovej výšky objednávky k úhrade nepresahuje sumu 1 000 €.

 

čl. IV.

Kúpna cena

 

 1. Držiteľ povolenia je povinný dodať Objednávateľovi Tovar po zaplatení Kúpnej ceny, ktorej výška je uvedená v zaslanom potvrdení o akceptácii Objednávky. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v E-shope sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom Tovare nie je uvedené inak. Uplatňovanie akcií prebieha výlučne automaticky v rámci nákupného košíka počas vytvárania Objednávky.

 

 1. V prípade, že si Objednávateľ zvolil odoslanie Tovaru na ním určenú adresu, je povinný okrem Kúpnej ceny zaplatiť aj Súvisiace náklady, a to všetko  (i) zvolenej kuriérskej službe, resp. poštovému kuriérovi, ak si zvolil platbu na dobierku  podľa čl. III. bodu 2 písm. a) alebo (ii) Držiteľovi povolenia, ak si zvolil bezhotovostnú platbu podľa čl. III. bodu 2 písm. b). V prípade výdaja Tovaru do zahraničia Objednávateľ nemôže zvoliť platbu na dobierku a je povinný postupovať len podľa čl. III bodu 2 písm. b) týchto PIV Dr.Max.

 

 1. Kúpna cena objednaného Tovaru prostredníctvom Internetového výdaja môže byť iná, ako v prípade toho istého Tovaru, ktorý by si Objednávateľ mohol zakúpiť priamo v Prevádzkarni alebo vo Verejnej lekárni Dr. Max.

 

 1. Prevzatím Tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k Tovaru z Držiteľa povolenia na Objednávateľa.

 

 1. Kúpna cena môže byť zaplatená podľa výberu Objednávateľa niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 

 1. v hotovosti k rukám príslušného pracovníka kuriérskej služby alebo poštového kuriéra,
 2. bezhotovostne bankovým prevodom, on-line platobnou kartou alebo cez internetbanking vybraných bánk na bankový účet oznámený Objednávateľovi v potvrdení o akceptácii Objednávky,
 3. v prípade výdaja Tovaru do zahraničia bezhotovostne bankovým prevodom alebo on-line platobnou kartou.

 

 1. V prípade voľby bezhotovostnej platby musí byť Kúpna cena a tiež Súvisiace náklady (pokiaľ sa vyžaduje odoslanie Tovaru) zaplatené najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odo dňa odoslania potvrdenia o akceptácii Objednávky, resp. do troch  (3) pracovných dní odo dňa odoslania potvrdenia o akceptácii Objednávky, ak ide o výdaj Tovaru do zahraničia. V prípade, že sa tak nestane, je Držiteľ povolenia oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť oznámením zaslaným na e-mailovú adresu Objednávateľa.

 

 1. Držiteľ povolenia vystaví Objednávateľovi na Kúpnu cenu a tiež Súvisiace náklady (pokiaľ je Objednávateľ povinný ich podľa týchto PIV Dr.Max zaplatiť) faktúru, ktorá bude obsahovať všetky povinné náležitosti daňového dokladu podľa príslušných predpisov. Faktúra bude Objednávateľovi dodaná spolu s Tovarom alebo e-mailom.

 

 1. V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch Držiteľ povolenia v prípade nákupu elektrozariadení informuje Objednávateľa o výške recyklačného poplatku. Recyklačný poplatok je zobrazený samostatne pri každom elektrozariadení a je uvedený vo faktúre Objednávateľa.

 

čl. V.

Záruka a nároky z vád 

 

 1. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

 

 1. Ak ide o použitý Tovar, Objednávateľ a Držiteľ povolenia sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej  dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.

 

 1. Pri Tovare, ktorý je určený na to, aby sa užíval po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné  predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. 

 

 1. Na žiadosť Objednávateľa Držiteľ povolenia poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

 

 1. Vyhlásením v záručnom liste vydanom Objednávateľovi alebo v reklame môže Držiteľ povolenia poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v bodoch 1 až 3 tohto článku. V záručnom liste určí Držiteľ povolenia  podmienky a rozsah tejto záruky.

 

 1. Liek alebo zdravotnícku pomôcku možno vrátiť na účel reklamácie:

 

 1. odovzdaním v Prevádzkarni Držiteľa povolenia na adrese Stará Vajnorská 18, 831 04 Bratislava, z ktorej bola odoslaná zásielka obsahujúca tento liek alebo túto zdravotnícku pomôcku,
 2. zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej (i) vrátený liek alebo vrátenú zdravotnícku pomôcku a  (ii) písomnú informáciu o dôvodoch vrátenia Držiteľovi povolenia na adresu Prevádzkarne Držiteľa povolenia Dr.Max 100 s.r.o., Stará Vajnorská 18, 831 04 Bratislava.

 

 1. Reklamačné podmienky a nároky z vád Tovaru sú upravené v Reklamačnom poriadku, ktorý tvorí Prílohu č. 2 týchto PIV Dr.Max.

 

 1. Zasielané produkty doplnkovej výživy, vitamíny a minerály majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby. V prípade kratšej exspiračnej doby Držiteľ povolenia kontaktuje Objednávateľa telefonicky, resp. e-mailom a Tovar odosiela len so súhlasom Objednávateľa.

 

 1. Informácie o servisných miestach pre pozáručný servis v prípade potreby poskytne Držiteľ povolenia na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

 

 1. Ak Objednávateľ reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže  Držiteľ povolenia vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Držiteľ povolenia od Objednávateľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie Tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením Tovaru.

 

 1. Ak Objednávateľ reklamáciu Tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia Kúpnej zmluvy a Držiteľ povolenia ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Objednávateľ zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak Objednávateľ Tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Držiteľ povolenia bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Objednávateľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Držiteľa povolenia za reklamovanú vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie. Držiteľ povolenia je povinný Objednávateľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

čl. VI.

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy a vrátenie lieku a zdravotníckej pomôcky 

 

 1. Objednávateľ je oprávnený vrátiť Držiteľovi povolenia liek alebo zdravotnícku pomôcku len za podmienok upravených v tomto článku. Spolu s vrátením lieku alebo zdravotníckej pomôcky je Objednávateľ povinný Držiteľovi povolenia doručiť aj písomné oznámenie, v ktorom je povinný uviesť, z akého dôvodu liek alebo zdravotnícku pomôcku vracia.

 

 1. Vrátením lieku alebo zdravotníckej pomôcky sa má zato, že Objednávateľ od Kúpnej zmluvy odstúpil. V prípade, že na základe jednej Objednávky Objednávateľa Držiteľ povolenia dodal Objednávateľovi viac liekov alebo viac zdravotníckych pomôcok, potom platí, že Objednávateľ od Kúpnej zmluvy odstúpil len v tej časti, ktorá sa týka lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ktoré Objednávateľ Držiteľovi povolenia vracia. Uvedené platí obdobne aj v prípade, že na základe jednej Objednávky Objednávateľa Držiteľ povolenia dodal Objednávateľovi okrem lieku alebo zdravotníckej pomôcky aj doplnkový sortiment. Čiastočné odstúpenie od Kúpnej zmluvy je upravené z dôvodu, že jednou Objednávkou si môže Objednávateľ objednať aj viac liekov, resp. zdravotníckych pomôcok, ako aj z dôvodu rozdielnej právnej úpravy podmienok pre vrátenie liekov a zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu.

 

 1. Liek možno vrátiť do 7 (siedmich) dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:

 

 1. liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,
 2. iný počet balení lieku, ako bol objednaný,
 3. liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,
 4. poškodený vnútorný obal lieku,
 5. liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) Zákona o liekoch,
 6. liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na faktúre.

 

 1. Zdravotnícku pomôcku možno vrátiť do 7 (siedmich) dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:

 

 1. poškodenú zdravotnícku pomôcku,
 2. iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,
 3. zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,
 4. zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,
 5. zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.

 

 1. Vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ak ide o liek alebo zdravotnícku pomôcku vrátenú Objednávateľom z dôvodov uvedených v bodoch 3 a 4 tohto článku VI., vybaví Držiteľ povolenia výmenou vráteného lieku alebo vrátenej zdravotníckej pomôcky za Kúpnu cenu (a tiež Súvisiace náklady, pokiaľ ich Objednávateľ pri príslušnej Objednávke zaplatil), ktorú Objednávateľ za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil Držiteľovi povolenia, vrátane nákladov na doručenie zásielky. Držiteľ povolenia vracia sumu, ktorú Objednávateľ za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil výlučne prevodom na účet Objednávateľa.

 

 1. Vrátené lieky, resp. zdravotnícke pomôcky, musia byť nepoužité, v pôvodnom nepoškodenom obale (s výnimkou prípadu, ak je dôvodom vrátenia práve poškodený obal), s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou pre používateľa lieku, záručným listom a kópiou Objednávky. Držiteľ povolenia je povinný prevziať Tovar a vrátiť Objednávateľovi najneskôr v lehote desať (10) pracovných dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kúpnu cenu, resp. jej časť (a tiež Súvisiace náklady, pokiaľ ich Objednávateľ pri príslušnej Objednávke zaplatil ), ktorú Objednávateľ uhradil za Tovar, ktorý je predmetom vrátenia.

 

 1. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za účinné, ak Objednávateľ doručil v lehote podľa bodu 3 a 4  na adresu Prevádzkarne Držiteľa povolenia Dr.Max 100 s.r.o., Stará Vajnorská 18, 831 04 Bratislava liek alebo zdravotnícku pomôcku v stave, v akom ich prevzal, spolu s písomným oznámením podľa bodu 1 tohto článku. Liek a ani zdravotnícku pomôcku nie je možné zasielať a ani odovzdať na adresu Prevádzkarne Verejnej lekárne Dr.Max. Držiteľ povolenia je oprávnený posúdiť, či bolo odstúpenie od Kúpnej zmluvy vykonané v súlade s týmito PIV Dr.Max. V prípade, ak Držiteľ povolenia vyhodnotí odstúpenie od Kúpnej zmluvy ako neúčinné, je povinný o tom informovať Objednávateľa a vrátiť mu liek alebo zdravotnícku pomôcku.

 

 1. Ak Objednávateľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s Kúpnou zmluvou, od ktorej Objednávateľ odstúpil.

 

 1. V prípade, ak Objednávateľ vráti liek alebo zdravotnícku pomôcku zakúpenú cez E-shop z iných dôvodov, ako sú dôvody uvedené v bodoch 3 a 4 alebo bez uvedenia dôvodu, body, ktoré boli na základe takéhoto nákupu prostredníctvom E-shopu pripísané na Objednávateľovu vernostnú kartu ako člena Vernostného programu Dr.Max CLUB, budú z vernostnej karty odčítané.

 

čl. VII.

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy pri doplnkovom sortimente 

 

 1. Objednávateľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy v časti, ktorá sa týka doplnkového sortimentu (ak Objednávateľ v jednej Objednávke objednal okrem doplnkového sortimentu aj liek a/alebo zdravotnícku pomôcku – ďalej len „odstúpenie od Kúpnej zmluvy“) do 14 dní odo dňa prevzatia doplnkového sortimentu.

 

 1. Tovar sa považuje za prevzatý Objednávateľom okamihom, keď Objednávateľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa

 

 1. Tovary objednané Objednávateľom  v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

 

 1. Objednávateľ  môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

 

 1. Objednávateľ nie je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak ide o

 

 1. predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 2. predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom,
 3. predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.

 

 1. Objednávateľ môže uplatniť právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy u Držiteľa povolenia v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (ďalej len "Oznámenie o odstúpení od zmluvy"). Objednávateľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý  je zverejnený na webovom sídle Držiteľa povolenia v sekcii ZÁKAZNÍCKY SERVIS/Formuláre.

 

 1. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Držiteľovi povolenia  najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v tomto článku VII. v bode 1.

 

 1. Pri pochybnostiach o doručení sa Objednávateľom odoslané Oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak Objednávateľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú Objednávateľovi Držiteľom povolenia alebo na adresu, ktorej zmena bola Objednávateľovi náležite oznámená Držiteľom povolenia po uzavretí Kúpnej zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je Oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať Držiteľovi povolenia z dôvodov podľa osobitného predpisu (pozn.: zákon č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), Oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania Držiteľovi povolenia na adresu podľa prvej vety tohto bodu.

 

 1. V prípade, že Objednávateľ na odstúpenie od Kúpnej zmluvy využije formulár zverejnený na webovom sídle Držiteľa povolenia, je Držiteľ povolenia povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom Objednávateľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči.

 

 1. Držiteľ povolenia je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia Oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Objednávateľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane Súvisiacich nákladov. V prípade, ak Objednávateľ vráti doplnkový sortiment bez udania dôvodu, resp. z dôvodu, ktorý nesúvisí s porušením povinnosti Držiteľa povolenia, body, ktoré boli na základe takéhoto nákupu prostredníctvom E-shopu pripísané na Objednávateľovu vernostnú kartu, budú z vernostnej karty odčítané.

 

 1. Držiteľ povolenia je povinný vrátiť Objednávateľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil Objednávateľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa dohodnúť sa s Držiteľom povolenia na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Objednávateľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 

 1. Držiteľ povolenia nie je povinný uhradiť Objednávateľovi dodatočné náklady, ak si Objednávateľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Držiteľom povolenia. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Objednávateľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Držiteľom povolenia.

 

 1. Ak na základe Kúpnej zmluvy bol Tovar dodaný Objednávateľovi domov v čase uzavretia Kúpnej zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné Tovar odoslať späť Držiteľovi povolenia poštou, Držiteľ povolenia je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie Tovaru na svoje náklady v lehote podľa bodu 9 tohto článku VII.
 2. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy Držiteľ povolenia nie je povinný vrátiť Objednávateľovi platby podľa bodu 9 tohto článku VII. pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Objednávateľ nepreukáže zaslanie Tovaru späť Držiteľovi povolenia, ibaže Držiteľ povolenia navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

 1. Objednávateľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať Tovar späť alebo ho odovzdať Držiteľovi povolenia alebo osobe poverenej Držiteľom povolenia na prevzatie Tovaru. To neplatí, ak Držiteľ povolenia navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar možno zaslať poštou len na adresu Prevádzkarne Držiteľa povolenia Dr.Max 100 s.r.o., Stará Vajnorská 18, 831 04 Bratislava alebo osobne odovzdať len v Prevádzkarni Držiteľa povolenia. Tovar nie je možné zasielať a ani odovzdať na adresu Prevádzkarne Verejnej lekárne Dr.Max.

 

 1. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy znáša Objednávateľ iba náklady na vrátenie Tovaru Držiteľovi povolenia alebo osobe poverenej Držiteľom povolenia na prevzatie Tovaru ako aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. To neplatí, ak Držiteľ povolenia súhlasil, že ich bude znášať sám.

 

 1. Objednávateľ zodpovedá len za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.

 

 1. Ak Objednávateľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s Kúpnou zmluvou, od ktorej Objednávateľ odstúpil. 

 

čl. VIII.

Vernostný program Dr.Max CLUB 

 

 1. Prevádzkovateľom Vernostného programu Dr.Max CLUB je spoločnosť MIRAKL, a.s., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35 895 136, zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 6716/B (ďalej len „MIRAKL, a.s.“). Bližšie informácie k podmienkam Vernostného programu Dr.Max CLUB sa nachádzajú vo Všeobecných podmienkach Vernostného programu Dr.Max CLUB, dostupných v ktorejkoľvek lekárni Dr.Max a na Webovom sídle Držiteľa povolenia (www.drmax.sk).

 

 1. Pri Internetovom výdaji je držiteľ vernostnej karty oprávnený použiť vernostnú kartu po vytvorení elektronického účtu na Webovom sídle Držiteľa povolenia, t.j. po registrácii v E-shope a pridaní si svojej vernostnej karty do svojho elektronického účtu. Bez registrácie na Webovom sídle Držiteľa povolenia a pridaní si svojej vernostnej karty do tohto účtu nie je použitie vernostnom karty pri Internetovom výdaji možné. Držiteľ vernostnej karty je oprávnený pridať si svoju vernostnú kartu do svojho elektronického účtu na Webovom sídle Držiteľa povolenia pri registrácii alebo kedykoľvek po vytvorení a prihlásení sa do svojho elektronického účtu.
 2. Držiteľ vernostnej karty, ktorý je registrovaný (má zriadený svoj elektronický účet na Webovom sídle Držiteľa povolenia), je oprávnený pridať si do svojho elektronického účtu výlučne vlastnú vernostnú kartu, t.j. vernostnú kartu, ktorá je vydaná na jeho meno a priezvisko. Údaje držiteľa vernostnej karty (na ktoré bola vernostná karta vydaná) sa musia zhodovať s identifikačnými údajmi, ktoré uviedol držiteľ vernostnej karty pri svojej registrácii (pri vytvorení svojho elektronického účtu) v E-shope. Držiteľ povolenia porovná údaje Objednávateľa v elektronickom účte v E-shope s údajmi držiteľa vernostnej karty, na ktoré je karta vydaná na základe súhlasu držiteľa vernostnej karty s pridaním si svojej vernostnej karty do svojho elektronického účtu. Pokiaľ sa tieto údaje v rozsahu číslo vernostnej karty, meno a priezvisko a alternatívne jeden z nasledovných údajov: PSČ / telefónne číslo / registračný e-mail (e-mail uvedený pri registrácii v E-shope) nebudú zhodovať s údajmi v databáze Vernostného programu Dr.Max CLUB, Držiteľ povolenia pridanie vernostnej karty do elektronického účtu v E-shope odmietne. Držiteľ vernostnej karty môže kontaktovať bezplatnú infolinku Dr.Max a osobné údaje si vo Vernostnom programe Dr.Max CLUB aktualizovať, resp. cez Webové sídlo Držiteľa povolenia si môže aktualizovať svoje údaje v E-shope. Ak sa údaje v uvedenom rozsahu zhodujú, vernostná karta bude pridaná do elektronického účtu v E-shope. Držiteľ vernostnej karty je po pridaní si svojej vernostnej karty do svojho účtu oprávnený využívať vernostnú kartu v plnom rozsahu v súlade s aktuálnymi všeobecnými podmienkami Vernostného programu Dr.Max CLUB pre Internetový výdaj.

 

 1. Členovia programu, ktorí sú registrovaní v E-shope a požiadali o vydanie vernostnej karty online, majú vernostnú kartu automaticky zapísanú vo svojom elektronickom účte a po vygenerovaní čiarového kódu ju môžu začať okamžite využívať.

 

 1. Po úspešnom pridaní si vernostnej karty jej držiteľom do svojho účtu v E-shope, Mirakl, a.s., ako prevádzkovateľ Vernostného programu Dr.Max CLUB, zabezpečí prostredníctvom Držiteľa povolenia pripísanie bodov nazbieraných za každý nákup voľnopredajného sortimentu realizovaný prostredníctvom E-shopu na vernostnú kartu člena Vernostného programu Dr.Max CLUB. Body, ktoré Objednávateľ ako člen vernostného programu získa za nákup v E-shope, je Objednávateľ oprávnený využiť výlučne na uplatnenie príslušnej zľavy v kamenných lekárňach Dr.Max. Využitie zľavy prostredníctvom E-shopu nie je možné.

 

Podrobné informácie k pripisovaniu bodov na vernostnú kartu a možnosti ich využitia sú obsiahnuté vo Všeobecných podmienkach Vernostného programu Dr.Max CLUB dostupných okrem iného na webovom sídle Držiteľa povolenia.

 

 1. Fyzická osoba, ktorá je plnoletá a plne spôsobilá na právne úkony, môže prostredníctvom Internetového výdaja podať prihlášku do Vernostného programu Dr.Max CLUB v súlade so Všeobecnými podmienkami Vernostného programu Dr.Max CLUB.

 

 1. Fyzická osoba, ktorá je účastníkom Vernostného programu Dr.Max CLUB a  pridá si vernostnú kartu k svojmu elektronickému účtu, si môže správnosť svojich osobných údajov vedených o nej vo Vernostnom programe Dr.Max CLUB spoločnosťou MIRAKL, a.s. skontrolovať po prihlásení sa do svojho účtu (profilu) v Internetovom výdaji, taktiež si môže skontrolovať históriu nákupov priradených k jej vernostnej karte, ako aj stav bodov pripísaných za jednotlivé nákupy  na bodovom konte jej vernostnej karty, ako aj uplatnené benefity.

 

 1. Držiteľ vernostnej karty môže pri pridaní si vernostnej karty do svojho elektronického účtu udeliť súhlas na aktualizáciu svojich údajov vo Vernostnom programe Dr.Max CLUB s údajmi, ktoré zadal pri registrácii do E-shopu (vytvorení elektronického účtu), resp. neskôr doplnil / zmenil vo svojom elektronickom účte v E-shope. Tieto údaje budú následne pridané do databázy, resp. aktualizované v databáze Vernostného programu Dr.Max CLUB v súlade s udeleným súhlasom držiteľa vernostnej karty a spracúvané pre účely Vernostného programu Dr.Max CLUB v súlade so Všeobecnými podmienkami Vernostného programu Dr.Max CLUB, vrátane zasielania ponúk MIRAKL, a.s. s marketingovým obsahom (rôzne akcie, benefity, informácie o novinkách a pod., ak na takéto oslovovanie zákazník udelil spoločnosti MIRAKL súhlas) na pridané kontaktné údaje.

 

Súhlas s doplnením, resp. aktualizáciou osobných údajov vo Vernostnom programe Dr.Max CLUB s údajmi z účtu zákazníka E-shopu za účelom ich spracúvania pre účely Vernostného programu Dr.Max CLUB je možné udeliť zaškrtnutím príslušného políčka so súhlasom pri pridaní vernostnej karty do účtu na Webovom sídle Dr.Max pri registrácii alebo kedykoľvek počas trvania registrácie na Webovom sídle Dr.Max.

Viac informácií k účelu využitia osobných údajov, ako aj spracúvaniu a ochrane osobných údajov vo Vernostnom programe Dr.Max CLUB, sa nachádza v dokumente Zásady spracúvania osobných údajov pre vernostný program dostupnom na Webovom sídle Držiteľa povolenia. 

 

čl. IX.

Rezervačná služba

 

 1. Držiteľ povolenia poskytuje prostredníctvom Webového sídla Držiteľa povolenia bezplatnú službu rezervácie voľnopredajných produktov predávaných v kamenných prevádzkarňach Verejných lekární Dr.Max s umiestnením v Slovenskej republike. Rezerváciu je možné vykonať zo strany ktorejkoľvek fyzickej osoby (ďalej len „Užívateľ“) prostredníctvom na to určeného formulára na Webovom sídle Držiteľa povolenia. Rezervácia je pre Užívateľa nezáväzná a platí po dobu 48 hodín od jej potvrdenia príslušnou Verejnou lekárňou Dr.Max (ďalej len „Doba rezervácie“).

 

 1. Riadne vyplnený rezervačný formulár obsahuje najmä nasledovné údaje Užívateľa: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, a ďalej identifikačné údaje rezervovaného tovaru. Držiteľ povolenia zabezpečí rezerváciu iba v prípade riadneho vyplnenia a odoslania rezervačného formulára. Rezervácia je vykonaná zaslaním potvrdenia o rezervácii Užívateľovi e-mailom. Verejné lekárne Dr.Max si vyhradzujú právo vo výnimočných prípadoch rezerváciu zrušiť aj pred uplynutím Doby rezervácie, a to najmä z technických dôvodov. O zrušení rezervácie bude Užívateľ bez zbytočného odkladu upovedomený e-mailom.

 

 1. Užívateľ, ktorý si produkt rezervoval, sa nepovažuje za Objednávateľa. Kúpna zmluva vznikne výlučne medzi Užívateľom a príslušnou Verejnou lekárňou Dr.Max, a to za podmienky, že sa Užívateľ dostaví do príslušnej Verejnej lekárne Dr.Max a ním rezervovaný produkt si na mieste kúpi za obvyklých podmienok.

 

 1. Pokiaľ si Užívateľ praje ním rezervovaný produkt zakúpiť prostredníctvom E-shopu u Držiteľa povolenia, môže svoju rezerváciu zrušiť a následne postupovať podľa týchto PIV Dr.Max, najmä ich čl. II. Držiteľ povolenia negarantuje rovnaké ceny produktov v E-shope a vo Verejných lekárňach Dr.Max.

 

Čl. X.

Ochrana osobných údajov

 

  1. Nakladanie s osobnými údajmi Objednávateľa je upravené v samostatnom dokumente s názvom Zásady ochrany osobných údajov pri Internetovom výdaji, ktorý je dostupný na Webovom sídle Držiteľa povolenia.

 

čl. XI.

Informácia o možnosti alternatívneho riešenia sporov

 

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Držiteľa povolenia so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Držiteľ povolenia vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušil jeho práva.

 

 1. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“), ak Držiteľ povolenia na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

 

 1. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu ARS; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

 

 1. Ďalšie podmienky súvisiace s ARS ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 1. Európska komisia na účely mimosúdneho riešenia sporov so spotrebiteľmi vyvinula platformu riešenia sporov online (RSO). Aj túto platformu môže spotrebiteľ využiť na riešenie svojich sporov, a to prostredníctvom odkazu http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

 1. V prípade akýchkoľvek problémov môže spotrebiteľ kontaktovať Držiteľa povolenia na: drmax@drmax.sk

 

čl. XII.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Tieto PIV Dr.Max nadobúdajú účinnosť dňom 29.07.2020.
 2. Držiteľ povolenia je oprávnený tieto PIV Dr.Max jednostranne kedykoľvek zmeniť, a to zverejnením nových PIV Dr.Max na webovej stránke www.drmax.sk. Zmena týchto PIV Dr.Max sa nemôže dotknúť vzájomných práv a povinností Držiteľa povolenia a Objednávateľa vo vzťahu k Tovaru, ktorého dodanie Držiteľ povolenia potvrdil zaslaním akceptácie Objednávky pred zverejnením zmeny PIV Dr.Max.

 

 1. Prílohy týchto PIV Dr.Max tvoria:

 

 1. Príloha č. 1:        Platobné a dodacie podmienky
 2. Príloha č. 2:        Reklamačný poriadok.

 

 1. Právne vzťahy medzi Držiteľom povolenia a Objednávateľom sa radia týmito PIV Dr.Max, Platobnými a dodacími podmienkami, Reklamačným poriadkom a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, Zákona o liekoch, Zákona o ochrane spotrebiteľa, ZoOS PnD a vyhlášky MZ SR č. 21/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie.

 

 

Bioderma.jpgDr-Max.pngEucerin.jpgJamieson.pngLA-ROCHE-POSAY.jpgOmron.pngSunar.pngVichy.jpg

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek