Podmienky internetového výdaja

Podmienky internetového výdaja

liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu vo verejnej lekárni Dr.Max

 

čl. I.

Úvodné ustanovenia

 

 1. Tieto Podmienky internetového výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu (ďalej len ako „PIV Dr.Max“) upravujú podmienky internetového výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu prostredníctvom webového sídla www.drmax.sk (ďalej len „Internetový výdaj“) vo verejnej lekárni poskytujúcej lekárenskú starostlivosť pod označením Lekáreň Dr.Max, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Dr.Max 100 s.r.o. so sídlom Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 48 115 860, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I v oddiele Sro vo vložke číslo 37295/V, DIČ: 2120075936,  IČ DPH: SK7120000195, a to tak na území Slovenskej republiky ako aj do zahraničia.
 2. V ďalšom texte týchto PIV Dr.Max sa používajú nasledovné definície:
 • Zákon o liekoch: zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon o ochrane spotrebiteľa: zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • ZoOS PnD: zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Držiteľ povolenia: spoločnosť Dr.Max 100 s.r.o. so sídlom Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 48 115 860, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I v oddiele Sro vo vložke číslo 37295/V,
 • Verejná lekáreň Dr.Max: verejná lekáreň poskytujúca lekárenskú starostlivosť vo verejnej lekárni pod označením „Lekáreň Dr.Max“ s výnimkou Držiteľa povolenia; aktuálny zoznam Verejných lekární Dr.Max je zverejnený na webovej stránke www.drmax.sk,
 • Prevádzkareň: miesto, na ktorom Držiteľ povolenia a Verejná lekáreň Dr.Max prevádzkuje svoju Lekáreň Dr. Max,
 • Objednávateľ: plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu alebo existujúca právnická osoba, ktorá riadne vyplní a odošle Držiteľovi povolenia Objednávku na nákup tovaru v zmysle týchto PIV Dr.Max,
 • Objednávka: riadne a úplne vyplnená elektronická objednávka liekov, zdravotníckych pomôcok alebo doplnkového sortimentu odoslaná Držiteľovi povolenia,
 • Liek: liečivo alebo zmes liečiv a pomocných látok, ktoré sú upravené technologickým procesom do liekovej formy a sú určené na ochranu pred chorobami, na diagnostiku chorôb, liečenie chorôb alebo na ovplyvňovanie fyziologických funkcií a zároveň taký liek, ktorý je registrovaný v Slovenskej republike a jeho výdaj nie je viazaný na lekársky predpis,
 • Zdravotnícka pomôcka: nástroj, prístroj, zariadenie, počítačový program, materiál alebo iný výrobok používaný samostatne alebo v kombinácii určený výrobcom na diagnostické, preventívne, monitorovacie účely alebo liečebné účely, na zmiernenie ochorenia alebo na kompenzáciu zranenia, zdravotného postihnutia, na skúmanie, nahradenie alebo zmenu anatomickej časti tela alebo fyziologického procesu, na reguláciu počatia, ktorého hlavný účinok sa nezískal farmakologickými prostriedkami, imunologickými prostriedkami ani metabolizmom, ale ktorého činnosť možno podporovať týmito prostriedkami; za zdravotnícku pomôcku sa považuje aj príslušenstvo zdravotníckej pomôcky, ktoré je špecificky určené výrobcom na použitie spolu so zdravotníckou pomôckou okrem aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok a implantovateľných a inváznych zdravotníckych pomôcok na dlhodobé používanie IIa. skupiny alebo IIb. skupiny, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov,
 • Doplnkový sortiment: najmä kozmetika, dietetické výrobky, minerálne vody, detská výživa a iné výrobky určené na ochranu a podporu zdravia a krásy, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov,
 • Tovar: Lieky, Zdravotnícke pomôcky a Doplnkový sortiment,
 • Kúpna cena: kúpna cena lieku, zdravotníckej pomôcky alebo doplnkového sortimentu uvedená na webovej stránke www.drmax.sk v čase vytvorenia Objednávky,
 • Súvisiace náklady: najmä náklady súvisiace s dodaním tovaru Objednávateľovi na ním označenú adresu (napr. poštovné, dobierka),
 • Kúpna zmluva: zmluva medzi Držiteľom povolenia a Objednávateľom, ktorá vznikne odoslaním Objednávky a jej akceptáciou Držiteľom povolenia, na základe ktorej je Držiteľ povolenia povinný Objednávateľovi dodať tovar uvedený v Objednávke  a Objednávateľ je povinný tovar prevziať a zaplatiť zaň Držiteľovi povolenia Kúpnu cenu a Súvisiace náklady.

3. Orgánmi dozoru pre Internetový výdaj sú nasledovné inštitúcie:

 1. Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26 pre internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok,
 2. Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, 27 pre internetový výdaj ostatného sortimentu.

 

čl. II.

Objednávanie Tovaru a kontaktné údaje

 

 1. Objednávateľ si môže ním vybraný tovar objednať prostredníctvom Internetového výdaja výlučne vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom webovej stránky www.drmax.sk.
 2. Držiteľ povolenia prijme na spracovanie len takú Objednávku, v ktorej sú riadne a úplne vyplnené všetky jej povinné polia. Objednávateľ je svojou Objednávkou viazaný a túto nemôže zrušiť potom, ako ju odošle Držiteľovi povolenia. Objednávateľ môže svoju Objednávku zrušiť len v procese jej vypĺňania tým, že ju Držiteľovi povolenia neodošle.
 3. Odoslaním potvrdenia o akceptácii Objednávky Objednávateľovi vznikne medzi Objednávateľom a Držiteľom povolenia Kúpna zmluva.
 4. Objednávateľ bude pred odoslaním Objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním Objednávky potvrdil, že mu boli dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámené:
 1. identifikačné údaje Držiteľa povolenia uvedené v čl. I v bode 1 týchto PIV Dr.Max,
 2. identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá Objednávateľovi doručí objednaný tovar,
 3. účel spracúvania osobných údajov a rozsah spracúvaných údajov Objednávateľa ako dotknutej osoby, tak ako je to uvedené v čl. VIII a IX. týchto PIV Dr.Max,
 4. že požadované osobné údaje je Objednávateľ povinný poskytnúť,
 5. znenie týchto PIV Dr.Max,
 6. znenie Všeobecných podmienok Vernostného programu Dr.Max, ak Objednávateľ je držiteľom vernostnej karty Vernostného programu Dr.Max a pri uskutočnení Objednávky využíva výhody tohto programu.
 1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa Internetového výdaja sú nasledovné:
 1. Zákaznícka linka.: 0800 60 60 70 dostupná každý pracovný deň v čase od 08:00 hod do 16:00 hod.
 2. e-mail: eshop@drmax.sk 

 

 

čl. III.

Dodanie Tovaru

 

 1. Držiteľ povolenia zabezpečí dodanie Tovaru podľa Objednávky niektorým z nasledovných spôsobov podľa výberu Objednávateľa:
 1. odoslaním poštou alebo zmluvnou kuriérskou službou,
 2. osobným odberom v Objednávateľom vybranej Prevádzkarni s výnimkou Prevádzkarne Držiteľa povolenia, v ktorej osobný odber pri Internetovom výdaji Tovaru nie je možný.
 1. Držiteľ povolenia odosiela Tovar v týchto lehotách:
 1. druhý nasledujúci pracovný deň po expedovaní Objednávky zo skladu tovaru, ak si Objednávateľ zvolil platbu na dobierku. Expedovanie tovaru zo skladu je realizované najneskôr do 5 pracovných dní po akceptácii Objednávky,
 2. druhý nasledujúci pracovný deň po expedovaní Objednávky zo skladu tovaru a po riadnom zaplatení Kúpnej ceny a Súvisiacich nákladov, ak si Objednávateľ zvolil bezhotovostnú platbu, pričom Kúpna cena a Súvisiace náklady sa považujú za riadne zaplatené len v prípade, ak sú v plnej výške pripísané na bankový účet Držiteľa povolenia oznámený Objednávateľovi v potvrdení o akceptácii Objednávky. Expedovanie tovaru zo skladu je realizované najneskôr do 5 pracovných dní po akceptácii Objednávky  a po riadnom zaplatení Kúpnej ceny a Súvisiacich nákladov.
 1. Držiteľ povolenia zabezpečí osobný odber Tovaru v Objednávateľom vybranej Prevádzkarni prvý nasledujúci pracovný deň po expedovaní tovaru zo skladu a riadnom zaplatení Kúpnej ceny a Súvisiacich nákladov, ak si Objednávateľ zvolil pre osobný odber vybranú Prevádzkareň Verejnej lekárne Dr.Max. Kúpna cena a Súvisiace náklady sa považujú za riadne zaplatené len v prípade, ak sú v plnej výške pripísané na bankový účet Držiteľa povolenia oznámený Objednávateľovi v potvrdení o akceptácii Objednávky. Expedovanie tovaru zo skladu je realizované najneskôr do 5 pracovných dní po akceptácii Objednávky  a po riadnom zaplatení Kúpnej ceny a Súvisiacich nákladov.
 2. Platba na dobierku nemôže byť zvolená, ak je Tovar odosielaný do zahraničia. V takomto prípade Držiteľ povolenia akceptuje postup výlučne podľa čl. III bodu 2 písm. b) týchto PIV Dr.Max.
 3. V prípade, že Držiteľ povolenia nemá všetky položky objednaného Tovaru na svojom sklade vo svojej Prevádzkarni, navrhne Objednávateľovi iný termín odoslania Tovaru resp. prípravy Tovaru na jeho prevzatie a pokiaľ Objednávateľ so zmenou termínu bude súhlasiť úpravou svojej Objednávky, môže Držiteľ takúto upravenú Objednávku akceptovať. V prípade, že Tovar vybraný Objednávateľom nie je dostupný, Držiteľ povolenia navrhne Objednávateľovi inú alternatívu Tovaru a pokiaľ Objednávateľ iným Tovarom bude súhlasiť úpravou svojej Objednávky, môže Držiteľ takúto upravenú Objednávku akceptovať.
 4. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný Držiteľ povolenia dodať tovar Objednávateľovi v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je Držiteľ povolenia povinný ponúknuť Objednávateľovi náhradné plnenie alebo možnosť pre Objednávateľa odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže Objednávateľ doručením e-mailu. V prípade, ak Objednávateľ už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti Držiteľ povolenia už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky Objednávateľovi na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak Objednávateľ v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané Držiteľom povolenia ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je Držiteľ povolenia oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak Objednávateľ už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, Držiteľ povolenia je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy Objednávateľovi.
 5. Dodacie lehoty v prípade odoslania tovaru poštou alebo zmluvnou kuriérskou službou sú uvedené v Platobných a dodacích podmienkach, ktoré tvoria Prílohu č. 1 týchto PIV Dr.Max.
 6. Odoslanie Tovaru podľa čl. III. bodu 1 písm. a) resp. pripravenie tovaru na osobný odber v Prevádzkarni podľa čl. III. bodu 1 písm. b) Držiteľ povolenia oznamuje Objednávateľovi elektronicky na e-mailovú adresu Objednávateľa, ktorú Objednávateľ uviedol vo svojej Objednávke a tiež formou SMS správy na mobilné telefónne číslo Objednávateľa. V prípade osobného odberu vo Verejnej lekárni Dr.Max je možná platba len vopred a bezhotovostne.
 7. Pri osobnom prevzatí tovaru sú zamestnanci Držiteľa povolenia resp. zamestnanci Verejnej lekárne Dr.Max oprávnení požadovať od Objednávateľa okrem potvrdenia o akceptácii Objednávky aj jeho doklad totožnosti na nahliadnutie za účelom overenia správnosti výdaja Tovaru. Zamestnanci Držiteľa povolenia a ani zamestnanci Verejnej lekárne Dr.Max nie sú oprávnení z predloženého dokladu totožnosti zaznamenávať žiadne osobné údaje Objednávateľa a ani vyhotovovať kópie dokladu totožnosti.
 8. Zamestnanci Držiteľa povolenia resp. zamestnanci Verejnej lekárne Dr.Max sú oprávnení tovar Objednávateľovi nevydať, pokiaľ Objednávateľ odmietne predložiť doklad totožnosti alebo pokiaľ Objednávateľ odmietne svojim podpisom potvrdiť prevzatie Tovaru.
 9. Objednávateľ je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať správnosť vydaného tovaru (t.j. či mu je vydaný tovar, ktorý je uvedený v akceptovanej Objednávke a správnom množstve) a zároveň neporušenosť obalu vydávaného tovaru. Zjavné vady vydávaného tovaru je Objednávateľ povinný reklamovať bezodkladne po prevzatí tovaru, ak je mu tento zasielaný alebo pri jeho prevzatí, ak si Objednávateľ tovar preberá osobne v Prevádzkarni.

 

čl. IV.

Kúpna cena

 

 1. Držiteľ povolenia je povinný dodať Objednávateľovi tovar po zaplatení Kúpnej ceny, ktorej výška je uvedená v zaslanom potvrdení o akceptácii Objednávky. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
 2. V prípade, že si Objednávateľ zvolil odoslanie tovaru na ním určenú adresu, je povinný okrem Kúpnej ceny zaplatiť aj Súvisiace náklady, a to všetko  (i) zvolenej zmluvnej kuriérskej službe resp. poštovému kuriérovi, ak si zvolil platbu na dobierku  podľa čl. III. bodu 2 psím. a) alebo (ii) Držiteľovi povolenia, ak si zvolil bezhotovostnú platbu podľa čl. III. bodu 2 písm. b). V prípade výdaja Tovaru do zahraničia Objednávateľ nemôže zvoliť platbu na dobierku a je povinný postupovať len podľa čl. III bodu 2 písm. b) týchto PIV Dr.Max.
 3. Kúpna cena objednaného Tovaru prostredníctvom Internetového výdaja môže byť iná, ako v prípade toho istého tovaru, ktorý by si Objednávateľ mohol zakúpiť priamo v Prevádzkarni alebo vo Verejnej lekárni Dr. Max.
 4. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru z Držiteľa povolenia na Objednávateľa.
 5. Kúpna cena môže byť zaplatená podľa výberu Objednávateľa niektorým z nasledujúcich spôsobov:
 1. v hotovosti k rukám príslušného pracovníka zmluvnej kuriérskej služby alebo poštového kuriéra,
 2. bezhotovostne bankovým prevodom, on-line platobnou kartou alebo cez internetbanking vybraných bánk na bankový účet oznámený Objednávateľovi v potvrdení o akceptácii Objednávky,
 3. v prípade výdaja Tovaru do zahraničia bezhotovostne bankovým prevodom alebo on-line platobnou kartou.
 1. V prípade voľby bezhotovostnej platby musí byť Kúpna cena a tiež Súvisiace náklady (pokiaľ sa vyžaduje odoslanie Tovaru) zaplatené najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odo dňa odoslania potvrdenia o akceptácii Objednávky resp. do troch  (3) pracovných dní odo dňa odoslania potvrdenia o akceptácii Objednávky, ak ide o výdaj Tovaru do zahraničia. V prípade, že sa tak nestane, je Držiteľ povolenia oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť oznámením zaslaným na e-mailovú adresu Objednávateľa.
 2. Držiteľ povolenia vystaví Objednávateľovi na Kúpnu cenu a tiež Súvisiace náklady (pokiaľ je Objednávateľ povinný ich podľa týchto PIV Dr.Max zaplatiť) faktúru, ktorá bude obsahovať všetky povinné náležitosti daňového dokladu podľa príslušných predpisov. Faktúra bude Objednávateľovi dodaná spolu s Tovarom a zároveň bude slúžiť ako dodací list.
 3. V zmysle Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Držiteľ povolenia informuje Objednávateľa o výške recyklačného poplatku. Recyklačný poplatok je zobrazený samostatne pri každom elektrozariadení a je uvedený vo faktúre kupujúceho.

 

čl. V.

Záruka a nároky z vád

 

 1. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 2. Ak ide o použitý tovar, Objednávateľ a Držiteľ povolenia sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej  dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.
 3. Pri tovare, ktorý je určený na to, aby sa užíval po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné  predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. 
 4. Na žiadosť Objednávateľa Držiteľ povolenia poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
 5. Vyhlásením v záručnom liste vydanom Objednávateľovi alebo v reklame môže Držiteľ povolenia poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v bodoch 1 až 3 tohto článku. V záručnom liste určí Držiteľ povolenia  podmienky a rozsah tejto záruky.
 6. Liek alebo zdravotnícku pomôcku možno vrátiť na účel reklamácie:
 1. odovzdaním v Prevádzkarni Držiteľa povolenia, z ktorej bola odoslaná zásielka obsahujúca tento liek alebo túto zdravotnícku pomôcku,
 2. zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej (i) vrátený liek alebo vrátenú zdravotnícku pomôcku a  (ii) písomnú informáciu o dôvodoch vrátenia Držiteľovi povolenia na adresu Prevádzkarne Držiteľa povolenia Dr.Max 100 s.r.o., Stará Vajnorská 18, 831 04 Bratislava.
 1. Reklamačné podmienky a nároky z vád tovaru sú upravené v Reklamačnom poriadku, ktorý tvorí Prílohu č. 2 týchto PIV Dr.Max.
 2. Zasielané produkty doplnkovej výživy, vitamíny a minerály majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby. V prípade kratšej exspiračnej doby Držiteľ povolenia kontaktuje Objednávateľa telefonicky resp. e-mailom a tovar odosiela len so súhlasom Objednávateľa.
 3. Informácie o servisných miestach pre pozáručný servis v prípade potreby poskytne Držiteľ povolenia na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
 4. Ak Objednávateľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže  Držiteľ povolenia vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Držiteľ povolenia od Objednávateľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 5. Ak Objednávateľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a Držiteľ povolenia ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Objednávateľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak Objednávateľ tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Držiteľ povolenia bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Objednávateľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Držiteľa povolenia za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Držiteľ povolenia je povinný Objednávateľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

čl. VI.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie lieku a zdravotníckej pomôcky

 

 1. Objednávateľ je oprávnený vrátiť Držiteľovi povolenia liek alebo zdravotnícku pomôcku len za podmienok upravených v tomto článku. Spolu s vrátením lieku alebo zdravotníckej pomôcky je Objednávateľ povinný Držiteľovi povolenia doručiť aj písomné oznámenie, v ktorom je povinný uviesť, z akého dôvodu liek alebo zdravotnícku pomôcku vracia.
 2. Vrátením lieku alebo zdravotníckej pomôcky sa má zato, že Objednávateľ od Kúpnej zmluvy odstúpil. V prípade, že na základe jednej Objednávky Objednávateľa Držiteľ povolenia dodal Objednávateľovi viac liekov alebo viac zdravotníckych pomôcok, potom platí, že Objednávateľ od Kúpnej zmluvy odstúpil len v tej časti, ktorá sa týka lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ktoré Objednávateľ Držiteľovi povolenia vracia. Uvedené platí obdobne aj v prípade, že na základe jednej Objednávky Objednávateľa Držiteľ povolenia dodal objednávateľovi okrem lieku alebo zdravotníckej pomôcky aj doplnkový sortiment. Čiastočné odstúpenie od Kúpnej zmluvy je upravené z dôvodu, že jednou Objednávkou si môže Objednávateľ objednať aj viac liekov resp. zdravotníckych pomôcok ako aj z dôvodu rozdielnej právnej úpravy podmienok pre vrátenie liekov a zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu.
 3. Liek možno vrátiť do 7 (siedmich) dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:
 1. liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,
 2. iný počet balení lieku, ako bol objednaný,
 3. liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,
 4. poškodený vnútorný obal lieku,
 5. liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) Zákona o liekoch,
 6.  Liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.
 1. Zdravotnícku pomôcku možno vrátiť do 7 (siedmich) dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:
 1. poškodenú zdravotnícku pomôcku,
 2. iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,
 3. zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,
 4. zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,
 5. zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.
 1. Vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ak ide o liek alebo zdravotnícku pomôcku vrátenú Objednávateľom z dôvodov uvedených v bodoch 3 a 4 tohto článku VI., vybaví Držiteľ povolenia výmenou vráteného lieku alebo vrátenej zdravotníckej pomôcky za Kúpnu cenu (a tiež Súvisiace náklady, pokiaľ ich Objednávateľ pri príslušnej Objednávke zaplatil, a vernostné body, ktoré Objednávateľ využil pri kúpe, ak je Objednávateľ účastníkom Vernostného programu Dr.Max), ktorú Objednávateľ za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil Držiteľovi povolenia vrátane nákladov na doručenie zásielky. Držiteľ povolenia vracia sumu, ktorú Objednávateľ za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil výlučne prevodom na účet Objednávateľa.
 2. Vrátené lieky, resp. zdravotnícke pomôcky musia byť nepoužité, v pôvodnom nepoškodenom obale (s výnimkou prípadu, ak je dôvodom vrátenia práve poškodený obal), s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou pre používateľa lieku, záručným listom a kópiou Objednávky. Držiteľ povolenia je povinný prevziať Tovar a vrátiť Objednávateľovi najneskôr v lehote desať (10) pracovných dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kúpnu cenu resp. jej časť (a tiež Súvisiace náklady, pokiaľ ich Objednávateľ pri príslušnej Objednávke zaplatil, a vernostné body, ktoré Objednávateľ využil pri kúpe, ak je Objednávateľ účastníkom Vernostného programu Dr.Max), ktorú Objednávateľ uhradil za Tovar, ktorý je predmetom vrátenia.
 3. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za účinné, ak Držiteľ povolenia doručil v lehote podľa bodu 3 a 4  na adresu Prevádzkarne Držiteľa povolenia Dr.Max 100 s.r.o., Stará Vajnorská 18, 831 04 Bratislava liek alebo zdravotnícku pomôcku v stave, v akom ich prevzal, spolu s písomným oznámením podľa bodu 1 tohto článku. Liek a ani zdravotnícku pomôcku nie je možné zasielať a ani odovzdať na adresu Prevádzkarne Verejnej lekárne Dr.Max. Držiteľ povolenia je oprávnený posúdiť, či bolo odstúpenie od Kúpnej zmluvy vykonané v súlade s týmito PIV Dr.Max. V prípade, ak Držiteľ povolenia vyhodnotí odstúpenie od Kúpnej zmluvy ako neúčinné, je povinný o tom informovať Objednávateľa a vrátiť mu liek alebo zdravotnícku pomôcku.
 4. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

 

čl. VII.

Odstúpenie od zmluvy pri doplnkovom sortimente

 

 1. Objednávateľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy v časti, ktorá sa týka doplnkového sortimentu (ak Objednávateľ v jednej Objednávke objednal okrem doplnkového sortimentu aj liek a/alebo zdravotnícku pomôcku – ďalej len „odstúpenie od Kúpnej zmluvy“) do 14 dní odo dňa prevzatia doplnkového sortimentu.
 2. Tovar sa považuje za prevzatý Objednávateľom okamihom, keď Objednávateľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
 1. tovary objednané Objednávateľom  v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 1. Objednávateľ  môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
 2. Objednávateľ nie je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak ide o
 1. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 2. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 3. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.
 1. Objednávateľ môže uplatniť právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy u Držiteľa povolenia v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (ďalej len "Oznámenie o odstúpení od zmluvy"). Objednávateľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý  je zverejnený na webovom sídle Držiteľa povolenia v sekcii ZÁKAZNÍCKY SERVIS/Formuláre.
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Držiteľovi povolenia  najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v tomto článku VII. v bode 1.
 3. Pri pochybnostiach o doručení sa Objednávateľom odoslané Oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak Objednávateľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú Objednávateľovi Držiteľom povolenia alebo na adresu, ktorej zmena bola Objednávateľovi náležite oznámená Držiteľom povolenia po uzavretí Kúpnej zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je Oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať Držiteľovi povolenia z dôvodov podľa osobitného predpisu (pozn.: zákon č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), Oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania Držiteľovi povolenia na adresu podľa prvej vety tohto bodu.
 4. V prípade, že Objednávateľ na odstúpenie od Kúpnej zmluvy využije formulár zverejnený na webovom sídle Držiteľa povolenia, je Držiteľ povolenia povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom Objednávateľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči.
 5. Držiteľ povolenia je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia Oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Objednávateľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane Súvisiacich nákladov a vernostné body, ktoré Objednávateľ využil pri kúpe, ak je Objednávateľ účastníkom Vernostného programu Dr.Max.
 6. Držiteľ povolenia je povinný vrátiť Objednávateľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil Objednávateľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa dohodnúť sa s Držiteľom povolenia na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Objednávateľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 7. Držiteľ povolenia nie je povinný uhradiť Objednávateľovi dodatočné náklady, ak si Objednávateľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Držiteľom povolenia. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Objednávateľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Držiteľom povolenia.
 8. Ak na základe Kúpnej zmluvy bol tovar dodaný Objednávateľovi domov v čase uzavretia Kúpnej zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť Držiteľovi povolenia poštou, Držiteľ povolenia je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie Tovaru na svoje náklady v lehote podľa bodu 9 tohto článku VII.
 9. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy Držiteľ povolenia nie je povinný vrátiť Objednávateľovi platby podľa bodu 9 tohto článku VII. pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Objednávateľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Držiteľovi povolenia, ibaže Držiteľ povolenia navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 10. Objednávateľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Držiteľovi povolenia alebo osobe poverenej Držiteľom povolenia na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Držiteľ povolenia navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar možno zaslať poštou len na adresu Prevádzkarne Držiteľa povolenia Dr.Max 100 s.r.o., Stará Vajnorská 18, 831 04 Bratislava alebo osobne odovzdať len v Prevádzkarni Držiteľa povolenia. Tovar nie je možné zasielať a ani odovzdať na adresu Prevádzkarne Verejnej lekárne Dr.Max.
 11. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy znáša Objednávateľ iba náklady na vrátenie tovaru Držiteľovi povolenia alebo osobe poverenej Držiteľom povolenia na prevzatie tovaru ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. To neplatí, ak Držiteľ povolenia súhlasil, že ich bude znášať sám.
 12. Objednávateľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 13. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

 

čl. VIII.

Vernostný program Dr.Max

 

 1. Prevádzkovateľom informačného systému Vernostného programu Dr.Max je spoločnosť MIRAKL, a.s. so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35 895 136, zapísaná v OR OS Košice I, odd. Sa, vložka č. 1448/V (ďalej len „MIRAKL, a.s.“) v zmysle ust. § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). Držiteľ povolenia a Verejné lekárne Dr.Max sú sprostredkovateľmi v zmysle ust. § 4 ods. 2 písm. d) Zákona. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov je prístupný na webovej stránke www.drmax.sk.
 2. V prípade, že fyzická osoba, ktorá je plnoletá a plne spôsobilá na právne úkony, je účastníkom Vernostného programu Dr.Max, má možnosť pri svojej registrácii v Internetovom výdaji, v procese vytvárania Objednávky, alebo kedykoľvek po prihlásení sa do svojho účtu (profilu) na webovom sídle www.drmax.sk uviesť číslo svojej vernostnej karty.
 3. Ak Objednávateľ uvedie číslo svojej vernostnej karty, Držiteľ povolenia zabezpečí
  1. pripísanie bodov za nákup Tovaru na bodovom konte vernostnej karty,
  2. odpísanie bodov za nákup Tovaru na bodovom konte vernostnej karty, ak si Objednávateľ uplatnil pri Objednávke zľavu alebo
  3. odpísanie bodov na bodovom konte vernostnej karty, ak Objednávateľ vymenil tieto body pri Objednávke za Tovar

v súlade s Všeobecnými podmienkami Vernostného programu Dr.Max. Pripísanie alebo odpísanie bodov Držiteľ povolenia oznámi Objednávateľovi na e-mailovú adresu Objednávateľa. Oznámenie o pripísaní alebo odpísaní bodov na bodové konto vernostnej karty sa považuje za doručené Objednávateľovi dňom jeho odoslania na strane Držiteľa povolenia.

 1. Body pripísané na vernostnú kartu pri Internetovom výdaji je Objednávateľ oprávnený využiť ihneď po doručení oznámenia o ich pripísaní podľa bodu 3 tohto článku a v ktorejkoľvek lekárni Dr.Max vrátane Držiteľa povolenia.
 2. Na žiadosť Objednávateľa možno namiesto pripísania bodov na bodové konto vernostnej karty za uskutočnenú objednávku ihneď poskytnúť zľavu z ceny Tovaru, ktorý Objednávateľ práve objednáva v rámci Internetového výdaja, a to v rovnakej výške, ktorá by zodpovedala pripísaným bodom na základe uskutočnenej Objednávky alebo vymeniť body na bodovom konte vernostnej karty za Tovar podľa aktuálnej, časovo obmedzenej ponuky Internetového výdaja.
 3. Fyzická osoba, ktorá je plnoletá a plne spôsobilá na právne úkony, môže prostredníctvom Internetového výdaja podať prihlášku do Vernostného programu Dr.Max v súlade so Všeobecnými podmienkami Vernostného programu Dr.Max.
 4. Fyzická osoba, ktorá je účastníkom Vernostného programu Dr.Max si môže správnosť svojich osobných údajov vedených o nej spoločnosťou MIRAKL skontrolovať a tieto údaje aj zmeniť po prihlásení sa do svojho účtu (profilu) v Internetovom výdaji. Táto osoba si môže rovnako skontrolovať stav bodov pripísaných na bodovom konte jej vernostnej karty.

 

čl. IX.

Ochrana osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľom informačného systému Internetového výdaja  je Držiteľ povolenia, a to podľa  § 4 ods. 2 písm. b) Zákona.
 2. Spoločnosť MIRAKL, a.s. a Verejné lekárne Dr.Max (ak Objednávateľ zvolí osobný odber v Prevádzkarni Verejnej lekárne Dr.Max) sú sprostredkovateľmi v zmysle § 4 ods. 2 písm. d) Zákona. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov je prístupný na webovej stránke www.drmax.sk.
 3. Držiteľ povolenia týmto oznamuje Objednávateľovi, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) Zákona Držiteľ povolenia ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje Objednávateľa bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov Objednávateľa bude vykonávané Držiteľom povolenia alebo jeho sprostredkovateľmi v predzmluvných vzťahoch s Objednávateľom a spracúvanie osobných údajov Objednávateľa je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje Objednávateľ ako jedna zo zmluvných strán. Osobné údaje Objednávateľa budú spracúvané v rozsahu uvedenom v Objednávke. Nevyhnutnými osobnými údajmi potrebnými pre Internetový výdaj sú tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne dodacia adresa, ak je táto iná ako adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa a telefónne číslo. Ak je Objednávateľ zároveň aj účastníkom Vernostného programu Dr.Max, Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom informačného systému Vernostného programu Dr.Max budú sprístupnené v príslušnej sekcii účtu Objednávateľa vytvoreného pri registrácii pre účely Internetového výdaja na www.drmax.sk. Objednávateľ zároveň berie na vedomie a súhlasí, že v súlade s pravidlami pripisovania a čerpania bodov vo Vernostnom programe Dr.Max môžu byť jeho osobné údaje spracované pre účely Vernostného programu Dr.Max spracované aj Držiteľom povolenia a naopak, osobné údaje spracúvané pre účely Internetového výdaja môžu byť spracované pre účely Vernostného programu Dr.Max. Právne vzťahy medzi jednotlivými subjektmi sú bližšie uvedené v týchto PIV Dr.Max a Všeobecných podmienkach Vernostného programu Dr.Max.
 4. Právnym základom spracúvania osobných údajov pri Internetovom výdaji  je zmluvný vzťah medzi Držiteľom povolenia a Objednávateľom v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) Zákona.
 5. Osobné údaje Objednávateľa budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na riadne plnenie povinností Držiteľa povolenia a Objednávateľa, minimálne však po dobu trvania záručnej doby resp. doby exspirácie, pokiaľ je doba exspirácie dlhšia ako záručná doba. Následne spoločnosť MIRAKL, a.s. ako prevádzkovateľ informačného systému zabezpečí ich likvidáciu v zmysle Zákona. Tým nie je dotknuté spracúvanie osobných údajov Objednávateľa v zmysle písomného súhlasu so spracovaním, ktorý Objednávateľ poskytol pri prihlásení sa do Vernostného programu Dr.Max.
 6. Práva Objednávateľa ako dotknutej osoby (ďalej aj ako „dotknutá osoba“) podľa Zákona  sú najmä nasledovné:
 1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Držiteľa povolenia vyžadovať:
 1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa bodu 9 písm. b) je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, bezplatne
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Držiteľ povolenia získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 4. opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona,
 7. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Držiteľ povolenia spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 1. Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa bodu 6 písm. a) odsekov iv. a v., ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 2. Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u Držiteľa povolenia namietať voči:
 1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu.
 1. Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Držiteľa povolenia kedykoľvek namietať:
 1. voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, Držiteľ povolenia je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
 2. a nepodrobiť sa rozhodnutiu Držiteľa povolenia, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať Držiteľa povolenia o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Držiteľ povolenia je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Držiteľ povolenia informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 Zákona. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Držiteľ povolenia vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke  dotknutej osoby, alebo ak na základe zmluvy prijal primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 1. Dotknutá osoba má právo nesúhlasiť s rozhodnutím Držiteľa povolenia s prenosom osobných údajov do tretích krajín, pokiaľ Držiteľ povolenia nebude postupovať podľa § 31 ods. 2 Zákona.
 2. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 3. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa Zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 4. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo:
 1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej soby; kópiu zápisnice je Držiteľ povolenia povinný odovzdať dotknutej osobe,
 3. u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo b) tohto bodu 13, je tento povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať Držiteľovi povolenia bez zbytočného odkladu.
 1. Poskytnutie informácií dotknutej osobe:
 1. Požiadavky dotknutej osoby podľa bodu 6 písm. a) odseku i., iv. a vi. splní Držiteľ povolenia bezplatne,
 2. Informácie podľa bodu 6 písm. a) odseku ii. a iii. Držiteľ povolenia poskytne dotknutej osobe bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak,
 3. Držiteľ povolenia vyhovie požiadavkám dotknutej osoby podľa bodov 6 až 13 a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia.
 1. Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa bodu 6 písm. a) odseku iv. a v. Držiteľ povolenia bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov SR.
 2. Osobné údaje dotknutých osôb budú poskytnuté tretím stranám, ktoré zabezpečujú doručovanie tovaru a ich kuriérom, a to tej tretej strane, ktorú ako dopravcu určí Objednávateľ ako dotknutá osoba.
 3. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:
  1. Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S.
  2. Slovak Parcel Service s.r.o. so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3215/B
 4. Objednávateľ ako dotknutá osoba môže kedykoľvek kontrolovať a meniť svojej osobné údaje zadané pri registrácii ako aj svoju registráciu v Internetovom výdaji zrušiť po prihlásení sa na webovej stránke www.drmax.sk v sekcii Môj účet.
 5. Objednávateľ ako dotknutá osoba môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaní svojej Objednávky vyjadriť svoj súhlas podľa § 11 ods. 1 Zákona, aby boli spracovávané a uschovávané jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti Držiteľa povolenia týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných produktoch. Osobné údaje budú spracovávané v súlade s dobrými mravmi a bude s nimi zaobchádzané spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu a ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a tieto nebudú ani obchádzané. Súhlas Objednávateľa ako dotknutej osoby nebude vynucovaný a ani podmieňovaný hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej Držiteľom povolenia.
 6. Dr.Max 100 s.r.o. používa na svojich stránkach nasledovné typy cookies (cookies sú krátke textové súbory, ktoré si prehliadač ukladá v počítači alebo zariadení:
  1. Dočasné cookies slúžia napr. po prihlásení sa ku službe na identifikáciu používateľa po dobu prihlásenia. Bez týchto cookies niektoré naše služby nemusia vôbec fungovať, alebo môže byť ich funkčnosť obmedzená. Dočasné cookies sa pri vypnutí prehliadača automaticky vymažú.
  2. Permanentné cookies zostávajú uchované v prehliadači aj po vypnutí počítača. V týchto cookies bývajú nastavenia používateľa a slúžia teda na zvýšenie jeho komfortu pri využívaní našich služieb, prípadne slúžia na štatistické alebo reklamné účely.
 7. Súhlas s používaním súborov cookies udeľuje používateľ kliknutím na príslušné políčko v lište, ktorá sa mu zobrazí na našich stránkach. Zmenou nastavenia webového prehliadača môže používateľ aj po udelení tohto súhlasu kedykoľvek používanie cookies súborov jednoducho zakázať (vrátane cookies tretích strán). V prípade zákazu používania cookies v prehliadači však niektoré časti stránok nemusia správne fungovať.
 8. Cookies používame, aby sme mohli používateľom prispôsobiť obsah a inzerciu. Zároveň slúžia k analýzam a štatistickému vyhodnocovaniu používania služieb, obsahu a inzercie. Informácie zozbierané pomocou cookie poskytujeme aj partnerom z oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz. Medzi týchto partnerov patria aj spoločnosti Google, Facebook Ireland Limited, Criteo a spoločnosť Lead Media s.r.o. Ako spoločnosť Google využíva údaje, ktoré jej poskytujeme, sa môžete dozvedieť TU
  1. Naša spoločnosť využíva službu spoločnosti Google s názvom Google Analytics, v rámci ktorej sme implementovali nasledovné inzertné funkcie: Demografické údaje, Prehľad záujmov. Inzertné funkcie služby Google Analytics môže používateľ jednoducho deaktivovať. Aktuálne dostupné možnosti zrušenia služby Google Analtics pre web môžete nájsť aj TU.
  2. V rámci služby spoločnosti Google s názvom AdWords využívame funkcie: remarketing, publikum podľa záujmov, vlastné publikum podľa záujmov, publikum podľa nákupných úmyslov, podobné segmenty publika, demografické a geografické zacielenie. Remarketing alebo funkciu Similar audiences využívame v rámci online inzercie najmä na propagáciu vlastného obsahu a služieb.
 9. Dodávatelia tretej strany (vrátane spoločností Google, Facebook Ireland Limited, Criteo a Lead Media s.r.o.) zobrazujú naše reklamy na stránkach na Internete. Dodávatelia tretej strany (vrátane spoločností Google, Facebook Ireland Limited, Criteo a Lead Media s.r.o.) používajú súbory cookies na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na našich webových stránkach.
 10. Používateľ môže používanie súborov cookies spoločnosti Google zrušiť, keď navštívi stránku spoločnosti Google Predvoľby reklám. Deaktivovať súbory cookies dodávateľov tretej strany môže užívateľ aj tak, že navštívi stránku iniciatívy Network Advertising Initiative na deaktiváciu súborov cookies. Používanie súborov cookies DoubleClick môže používateľ deaktivovať, ak navštívi stránku deaktivácie súborov cookie DoubleClick alebo stránku iniciatívy Network Advertising Initiative na deaktiváciu súborov cookies.

 

čl. X.

Informácia o možnosti alternatívneho riešenia sporov

 

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Držiteľa povolenia so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým držiteľ povolenia vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušil jeho práva.
 2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“), ak Držiteľ povolenia na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 3. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu ARS; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 4. Ďalšie podmienky súvisiace s ARS ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 5. Európska komisia na účely mimosúdneho riešenia sporov so spotrebiteľmi vyvinula platformu riešenia sporov online (RSO). Aj túto platformu môže spotrebiteľ využiť na riešenie svojich sporov, a to prostredníctvom odkazu http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 6. V prípade akýchkoľveka problémov môže spotrebiteľ kontaktovať Držiteľa povolenia na: eshop@drmax.sk.

 

čl. XI.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Tieto PIV Dr.Max nadobúdajú účinnosť dňom 15.1.2018.
 2. Držiteľ povolenia je oprávnený tieto PIV Dr.Max jednostranne kedykoľvek zmeniť, a to zverejnením nových PIV Dr.Max na webovej stránke www.drmax.sk . Zmena týchto PIV Dr.Max sa nemôže dotknúť vzájomných práv a povinností Držiteľa povolenia a Objednávateľa vo vzťahu k Tovaru, ktorého dodanie Držiteľ povolenia potvrdil zaslaním akceptácie Objednávky pred zverejnením zmeny PIV Dr.Max.
 3. Prílohy týchto PIV Dr.Max tvoria:
 1. Príloha č. 1:        Platobné a dodacie podmienky
 2. Príloha č. 2:        Reklamačný poriadok
 1. Objednávateľ zaškrtnutím políčka pred odoslaním riadne vyplnenej Objednávky potvrdzuje, že sa s týmito PIV Dr.Max, Platobnými a dodacími podmienkami a Reklamačným poriadkom oboznámil a súhlasí s ich obsahom.
 2. Právne vzťahy medzi Držiteľom povolenia a Objednávateľom sa radia týmito PIV Dr.Max, Platobnými a dodacími podmienkami, Reklamačným poriadkom a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, Zákona o liekoch, Zákona o ochrane spotrebiteľa, ZoOS PnD a vyhlášky MZ SR č. 21/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie.

 

Bioderma.jpgDr-Max.pngEucerin.jpgJamieson.pngLA-ROCHE-POSAY.pngOmron.pngSunar.pngVichy.jpg

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek