Podmienky internetového výdaja

Podmienky internetového výdaja

liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu vo verejnej lekárni Dr.Max

čl. I.

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky internetového výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu (ďalej len ako „PIV Dr.Max“) upravujú podmienky internetového výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu prostredníctvom webového sídla www.drmax.sk (ďalej len „Internetový výdaj“ alebo „E-shop“) vo verejnej lekárni poskytujúcej lekárenskú starostlivosť pod označením Lekáreň Dr.Max, ktorá je prevádzkovaná prevádzkovateľom internetového výdaja (Držiteľom povolenia), a to tak na území Slovenskej republiky ako aj do zahraničia.
 2. Prevádzkovateľ Internetového výdaja:

Dr.Max 100 s.r.o., so sídlom Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice,

IČO: 48 115 860, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 37295/V

DIČ: 2120075936,  IČ DPH: SK7120000195

 1. Miesto výkonu internetového výdaja:

Adresa umiestnenia prevádzkarne Držiteľa povolenia, v ktorej môže Objednávateľ alebo odberateľ (ak je iný ako Objednávateľ) získať odborné rady týkajúce sa liečby objednanými liekmi alebo zdravotníckymi pomôckami, je prevádzkareň Držiteľa povolenia:

Lekáreň Dr.Max Stará Vajnorská 18, 831 04 Bratislava.

Kontaktné údaje Držiteľa povolenia sú nasledovné:

 1. Zákaznícka linka.: 0800 60 60 70 dostupná každý pracovný deň v čase od 08:00 hod do 17:00 hod.
 2. e-mail: drmax@drmax.sk 

Uvedený telefonický kontakt a elektronický kontakt zároveň slúži ako kontakt na konzultácie týkajúce sa kvality a bezpečnosti, oznámenia výskytu nežiaducich účinkov liekov alebo nehôd, príhod alebo zlyhaní zdravotníckych pomôcok, ktoré sú predmetom Internetového výdaja.

 1. Národné centrum zdravotníckych informácií: Na webovom sídle Národného centra zdravotníckych informácií http://www.nczisk.sk/ je zverejnené právoplatné rozhodnutie o vydaní povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni Držiteľa povolenia.

 

 1. V ďalšom texte týchto PIV Dr.Max sa používajú nasledovné definície:
 • Zákon o liekoch: zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon o ochrane spotrebiteľa: zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • ZoOS PnD: zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Držiteľ povolenia: spoločnosť Dr.Max 100 s.r.o. so sídlom Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 48 115 860, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I v oddiele Sro vo vložke číslo 37295/V, ako prevádzkovateľ Internetového výdaja,
 • Verejná lekáreň Dr.Max: verejná lekáreň poskytujúca lekárenskú starostlivosť vo verejnej lekárni pod označením „Lekáreň Dr.Max“ s výnimkou Držiteľa povolenia; aktuálny zoznam Verejných lekární Dr.Max je zverejnený na webovej stránke www.drmax.sk/lekarne/,
 • Prevádzkareň: miesto, na ktorom Držiteľ povolenia a Verejná lekáreň Dr.Max prevádzkuje svoju Lekáreň Dr. Max,
 • Webové sídlo Držiteľa povolenia: webové sídlo www.drmax.sk, prostredníctvom ktorého sa uskutočňuje Internetový výdaj,
 • Objednávateľ: plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu alebo existujúca právnická osoba, ktorá riadne vyplní a odošle Držiteľovi povolenia Objednávku na nákup tovaru v zmysle týchto PIV Dr.Max,
 • Objednávka: riadne a úplne vyplnená elektronická objednávka liekov, zdravotníckych pomôcok alebo doplnkového sortimentu odoslaná Držiteľovi povolenia,
 • Liek: liečivo alebo zmes liečiv a pomocných látok, ktoré sú upravené technologickým procesom do liekovej formy a sú určené na ochranu pred chorobami, na diagnostiku chorôb, liečenie chorôb alebo na ovplyvňovanie fyziologických funkcií a zároveň taký liek, ktorý je registrovaný v Slovenskej republike a jeho výdaj nie je viazaný na lekársky predpis,
 • Zdravotnícka pomôcka: nástroj, prístroj, zariadenie, počítačový program, materiál alebo iný výrobok používaný samostatne alebo v kombinácii určený výrobcom na diagnostické, preventívne, monitorovacie účely alebo liečebné účely, na zmiernenie ochorenia alebo na kompenzáciu zranenia, zdravotného postihnutia, na skúmanie, nahradenie alebo zmenu anatomickej časti tela alebo fyziologického procesu, na reguláciu počatia, ktorého hlavný účinok sa nezískal farmakologickými prostriedkami, imunologickými prostriedkami ani metabolizmom, ale ktorého činnosť možno podporovať týmito prostriedkami; za zdravotnícku pomôcku sa považuje aj príslušenstvo zdravotníckej pomôcky, ktoré je špecificky určené výrobcom na použitie spolu so zdravotníckou pomôckou okrem aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok a implantovateľných a inváznych zdravotníckych pomôcok na dlhodobé používanie IIa. skupiny alebo IIb. skupiny, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov,
 • Doplnkový sortiment: najmä kozmetika, dietetické výrobky, minerálne vody, detská výživa a iné výrobky určené na ochranu a podporu zdravia a krásy, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov,
 • Tovar: Lieky, Zdravotnícke pomôcky a Doplnkový sortiment,
 • Kúpna cena: kúpna cena lieku, zdravotníckej pomôcky alebo doplnkového sortimentu uvedená na Webovom sídle Držiteľa povolenia v čase vytvorenia Objednávky,
 • Súvisiace náklady: najmä náklady súvisiace s dodaním tovaru Objednávateľovi na ním označenú adresu (napr. poštovné, dobierka),
 • Kúpna zmluva: zmluva medzi Držiteľom povolenia a Objednávateľom, ktorá vznikne odoslaním Objednávky a jej akceptáciou Držiteľom povolenia, na základe ktorej je Držiteľ povolenia povinný Objednávateľovi dodať tovar uvedený v Objednávke  a Objednávateľ je povinný tovar prevziať a zaplatiť zaň Držiteľovi povolenia Kúpnu cenu a Súvisiace náklady,
 • Vernostný program Dr.Max: systém poskytovania zliav a výhod prevádzkovaný spoločnosťou MIRAKL, a.s., v spolupráci primárne s držiteľmi povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejných lekárňach v skupine Dr.Max (Verejnými lekárňami Dr.Max a Držiteľom povolenia), ako aj ďalšími zmluvnými partnermi (subdodávateľmi), ktorí zabezpečujú poskytovanie jednotlivých benefitov členom Vernostného programu Dr.Max za podmienok uvedených vo Všeobecných podmienkach Vernostného programu Dr.Max dostupných v ktorejkoľvek lekárni Dr.Max, ako aj na Webovom sídle Držiteľa povolenia.

3. Orgánmi dozoru pre Internetový výdaj sú nasledovné inštitúcie:

 1. Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26 pre internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok,
 2. Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, 27 pre internetový výdaj ostatného sortimentu.

čl. II.

Objednávanie Tovaru a kontaktné údaje 

 1. Sortiment Liekov a Zdravotníckych pomôcok, ktorý je predmetom Internetového výdaja spolu s uvedením kódu Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, názvu lieku alebo zdravotníckej pomôcky, liekovej formy, množstva liečiva v jednej dávke, pokiaľ ide o liek, veľkosti balenia lieku alebo zdravotníckej pomôcky a ceny liekov a zdravotníckych pomôcok je zverejnený a pravidelne aktualizovaný na Webovom sídle Držiteľa povolenia (www.drmax.sk). Držiteľ povolenia pravidelne aktualizuje ponuku Liekov a Zdravotníckych pomôcok ako aj ich cenu v závislosti od skladových zásob a cenotvorby a platných predpisov Ministerstva zdravotníctva SR. Objednávateľ si môže ním vybraný tovar objednať prostredníctvom Internetového výdaja výlučne vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom Webového sídla Držiteľa povolenia. Objednávateľ môže uskutočniť nákup prostredníctvom Internetového výdaja na základe registrácie (vytvorení si elektronického účtu na www.drmax.sk) alebo bez registrácie.
 2. Objednávka obsahuje najmä údaje o

a ) identifikačné údaje Držiteľa povolenia

b) identifikačné údaje Objednávateľa v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, dodacia adresa, ak je iná ako adresa bydliska, elektronickú adresu a telefónne číslo,

c) identifikačné údaje o objednávanom Tovare, ktorý Objednávajúci vložil do elektronického nákupného košíka,

d) ďalšie údaje vyžadované v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov.

 1. Držiteľ povolenia prijme na spracovanie len takú Objednávku, v ktorej sú riadne a úplne vyplnené všetky jej povinné polia. Objednávateľ je svojou Objednávkou viazaný a túto nemôže zrušiť potom, ako ju odošle Držiteľovi povolenia. Objednávateľ môže svoju Objednávku zrušiť len v procese jej vypĺňania tým, že ju Držiteľovi povolenia neodošle.
 2. Pred odoslaním Objednávky je Objednávateľovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do Objednávky zadal, a to najmä s ohľadom na možnosť Objednávateľa skontrolovať a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do Objednávky. Údaje uvedené v odoslanej Objednávke sú Držiteľom povolenia považované za správne a úplné, za čo zodpovedá Objednávateľ.
 3. Odoslaním potvrdenia o akceptácii Objednávky Objednávateľovi na jeho e-mailovú adresu, ktorú zadal v Objednávke, vznikne medzi Objednávateľom a Držiteľom povolenia Kúpna zmluva.
 4. Objednávateľ bude mať pred odoslaním Objednávky k dispozícii tieto PIV a Zásady ochrany osobných údajov a to prostredníctvom webového odkazu (linku) na tieto dokumenty. S týmito dokumentami je Objednávateľ povinný sa pred odoslaním Objednávky oboznámiť. Oboznámenie sa s týmito dokumentami Objednávateľ potvrdí odoslaním Objednávky. V týchto dokumentoch sú Objednávateľovi dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom okrem iného oznámené:
 1. identifikačné údaje Držiteľa povolenia uvedené v čl. I v bode 2. týchto PIV Dr.Max,
 2. všetky informácie, ktoré sa dotknutej osobe poskytujú v zmysle príslušných predpisov na ochranu osobných údajov (viac k spracúvaniu osobných údajov v Zásadách ochrany osobných údajov dostupných na Webovom sídle Držiteľa povolenia),
 3. úkony potrebné na uzatvorenie zmluvy medzi Držiteľom povolenia a Objednávateľom (čl. II týchto PIV Dr.Max)
 4. technické prostriedky na zistenie a opravu chýb (čl. II ods. 4 týchto PIV Dr.Max),
 5. informácia, že zmluva uzavretá v rámci Internetového výdaja bude uložená u Držiteľa povolenia a registrovaný Objednávateľ bude mať prístupné údaje vo svojom elektronickom účte pod dobu svojej registrácie; neregistrovaný Objednávateľ môže požiadať o jej sprístupnenie do troch (3) rokov od jej uzavretia,
 6. jazyk ponúkaný na uzatvorenie zmluvy v rámci Internetového výdaja (čl. II ods. 9 týchto PIV).
 1. Za účelom registrácie (vytvorení si vlastného elektronického účtu) v E-shope, ako aj pri nákupe v E-shope, či už s predchádzajúcou registráciou alebo bez registrácie v E-shope, je Objednávateľ povinný uvádzať správne a pravdivo všetky požadované údaje a tieto údaje aktualizovať vždy pri ich zmene.
 2. Objednávateľ berie na vedomie, že užívateľský účet v E-shope, ako aj samotné Webové sídlo Držiteľa povolenia nemusia byť dostupné nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Držiteľa povolenia, alebo tretích osôb, podieľajúcich sa na prevádzke Internetového výdaja.
 3. Kúpna zmluva medzi Držiteľom povolenia a Objednávateľom sa uzatvára v slovenskom jazyku.
 4. Objednávateľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového výdaja. Náklady vzniknuté Objednávateľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového výdaja (napr. náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) znáša výlučne Objednávateľ.

 

 čl. III.

Dodanie Tovaru 

 1. Držiteľ povolenia zabezpečí dodanie Tovaru podľa Objednávky niektorým z nasledovných spôsobov podľa výberu Objednávateľa:
 1. odoslaním poštou alebo zmluvnou kuriérskou službou,
 2. osobným odberom v Objednávateľom vybranej Prevádzkarni s výnimkou Prevádzkarne Držiteľa povolenia, v ktorej osobný odber pri Internetovom výdaji Tovaru nie je možný.
 1. Držiteľ povolenia odosiela Tovar v týchto lehotách:
 1. druhý nasledujúci pracovný deň po expedovaní Objednávky zo skladu tovaru, ak si Objednávateľ zvolil platbu na dobierku. Expedovanie tovaru zo skladu je realizované najneskôr do 5 pracovných dní po akceptácii Objednávky,
 2. druhý nasledujúci pracovný deň po expedovaní Objednávky zo skladu tovaru a po riadnom zaplatení Kúpnej ceny a Súvisiacich nákladov, ak si Objednávateľ zvolil bezhotovostnú platbu, pričom Kúpna cena a Súvisiace náklady sa považujú za riadne zaplatené len v prípade, ak sú v plnej výške pripísané na bankový účet Držiteľa povolenia oznámený Objednávateľovi v potvrdení o akceptácii Objednávky. Expedovanie tovaru zo skladu je realizované najneskôr do 5 pracovných dní po akceptácii Objednávky a po riadnom zaplatení Kúpnej ceny a Súvisiacich nákladov.
 1. Držiteľ povolenia zabezpečí osobný odber Tovaru v Objednávateľom vybranej Prevádzkarni prvý nasledujúci pracovný deň po expedovaní tovaru zo skladu a riadnom zaplatení Kúpnej ceny a Súvisiacich nákladov, ak si Objednávateľ zvolil pre osobný odber vybranú Prevádzkareň Verejnej lekárne Dr.Max. Kúpna cena a Súvisiace náklady sa považujú za riadne zaplatené len v prípade, ak sú v plnej výške pripísané na bankový účet Držiteľa povolenia oznámený Objednávateľovi v potvrdení o akceptácii Objednávky. Expedovanie tovaru zo skladu je realizované najneskôr do 5 pracovných dní po akceptácii Objednávky  a po riadnom zaplatení Kúpnej ceny a Súvisiacich nákladov.
 2. Platba na dobierku nemôže byť zvolená, ak je Tovar odosielaný do zahraničia. V takomto prípade Držiteľ povolenia akceptuje postup výlučne podľa čl. III bodu 2 písm. b) týchto PIV Dr.Max.

V prípade, že Držiteľ povolenia nemá všetky položky objednaného Tovaru na svojom sklade vo svojej Prevádzkarni, navrhne Objednávateľovi iný termín odoslania Tovaru resp. prípravy Tovaru na jeho prevzatie a pokiaľ Objednávateľ so zmenou termínu bude súhlasiť úpravou svojej Objednávky, môže Držiteľ takúto upravenú Objednávku akceptovať. V prípade, že Tovar vybraný Objednávateľom nie je dostupný, Držiteľ povolenia navrhne Objednávateľovi inú alternatívu Tovaru a pokiaľ Objednávateľ iným Tovarom bude súhlasiť úpravou svojej Objednávky, môže Držiteľ takúto upravenú Objednávku akceptovať.

 1. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti Tovaru nie je schopný Držiteľ povolenia dodať Tovar Objednávateľovi v lehote dohodnutej v Kúpnej zmluve alebo určenej týmito PIV alebo za dohodnutú Kúpnu cenu, je Držiteľ povolenia povinný ponúknuť Objednávateľovi náhradné plnenie alebo možnosť pre Objednávateľa odstúpiť od Kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od Kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže Objednávateľ doručením e-mailu s odstúpením od Kúpnej zmluvy alebo stornovaním objednávky. V prípade, ak Objednávateľ už uhradil Kúpnu cenu alebo jej časť, vráti Držiteľ povolenia už uhradenú Kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od Kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky Objednávateľovi na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak Objednávateľ v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané Držiteľom povolenia ani neodstúpi od Kúpnej zmluvy, je Držiteľ povolenia oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a v prípade, ak Objednávateľ už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, Držiteľ povolenia je povinný vrátiť už uhradenú Kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od Kúpnej zmluvy Objednávateľovi.
 2. Dodacie lehoty v prípade odoslania tovaru poštou alebo zmluvnou kuriérskou službou sú uvedené v Platobných a dodacích podmienkach, ktoré tvoria Prílohu č. 1 týchto PIV Dr.Max.
 3. Odoslanie Tovaru podľa čl. III. bodu 1 písm. a) resp. pripravenie tovaru na osobný odber v Prevádzkarni podľa čl. III. bodu 1 písm. b) Držiteľ povolenia oznamuje Objednávateľovi elektronicky na e-mailovú adresu Objednávateľa, ktorú Objednávateľ uviedol vo svojej Objednávke a tiež formou SMS správy na mobilné telefónne číslo Objednávateľa. V prípade osobného odberu vo Verejnej lekárni Dr.Max je možná platba len vopred a bezhotovostne.
 4. Pri osobnom prevzatí tovaru sú zamestnanci Držiteľa povolenia resp. zamestnanci Verejnej lekárne Dr.Max oprávnení požadovať od Objednávateľa okrem potvrdenia o akceptácii Objednávky aj jeho doklad totožnosti na nahliadnutie za účelom overenia správnosti výdaja Tovaru. Zamestnanci Držiteľa povolenia a ani zamestnanci Verejnej lekárne Dr.Max nie sú oprávnení z predloženého dokladu totožnosti zaznamenávať žiadne osobné údaje Objednávateľa a ani vyhotovovať kópie dokladu totožnosti.
 5. Zamestnanci Držiteľa povolenia resp. zamestnanci Verejnej lekárne Dr.Max sú oprávnení tovar Objednávateľovi nevydať, pokiaľ Objednávateľ odmietne predložiť doklad totožnosti alebo pokiaľ Objednávateľ odmietne svojim podpisom potvrdiť prevzatie Tovaru.
 6. Objednávateľ je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať správnosť vydaného Tovaru (t.j. najmä či mu je vydaný Tovar, ktorý je uvedený v akceptovanej Objednávke a v správnom množstve) a zároveň neporušenosť obalu vydávaného Tovaru. Zjavné vady vydávaného Tovaru je Objednávateľ povinný reklamovať bezodkladne po prevzatí Tovaru, ak je mu tento zasielaný alebo pri jeho prevzatí, ak si Objednávateľ Tovar preberá osobne v Prevádzkarni.

 

čl. IV.

Kúpna cena

 

 1. Držiteľ povolenia je povinný dodať Objednávateľovi tovar po zaplatení Kúpnej ceny, ktorej výška je uvedená v zaslanom potvrdení o akceptácii Objednávky. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v E-shope sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
 2. V prípade, že si Objednávateľ zvolil odoslanie tovaru na ním určenú adresu, je povinný okrem Kúpnej ceny zaplatiť aj Súvisiace náklady, a to všetko  (i) zvolenej zmluvnej kuriérskej službe resp. poštovému kuriérovi, ak si zvolil platbu na dobierku  podľa čl. III. bodu 2 písm. a) alebo (ii) Držiteľovi povolenia, ak si zvolil bezhotovostnú platbu podľa čl. III. bodu 2 písm. b). V prípade výdaja Tovaru do zahraničia Objednávateľ nemôže zvoliť platbu na dobierku a je povinný postupovať len podľa čl. III bodu 2 písm. b) týchto PIV Dr.Max.
 3. Kúpna cena objednaného Tovaru prostredníctvom Internetového výdaja môže byť iná, ako v prípade toho istého tovaru, ktorý by si Objednávateľ mohol zakúpiť priamo v Prevádzkarni alebo vo Verejnej lekárni Dr. Max.
 4. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru z Držiteľa povolenia na Objednávateľa.
 5. Kúpna cena môže byť zaplatená podľa výberu Objednávateľa niektorým z nasledujúcich spôsobov:
 1. v hotovosti k rukám príslušného pracovníka zmluvnej kuriérskej služby alebo poštového kuriéra,
 2. bezhotovostne bankovým prevodom, on-line platobnou kartou alebo cez internetbanking vybraných bánk na bankový účet oznámený Objednávateľovi v potvrdení o akceptácii Objednávky,
 3. v prípade výdaja Tovaru do zahraničia bezhotovostne bankovým prevodom alebo on-line platobnou kartou.
 1. V prípade voľby bezhotovostnej platby musí byť Kúpna cena a tiež Súvisiace náklady (pokiaľ sa vyžaduje odoslanie Tovaru) zaplatené najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odo dňa odoslania potvrdenia o akceptácii Objednávky resp. do troch  (3) pracovných dní odo dňa odoslania potvrdenia o akceptácii Objednávky, ak ide o výdaj Tovaru do zahraničia. V prípade, že sa tak nestane, je Držiteľ povolenia oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť oznámením zaslaným na e-mailovú adresu Objednávateľa.
 2. Držiteľ povolenia vystaví Objednávateľovi na Kúpnu cenu a tiež Súvisiace náklady (pokiaľ je Objednávateľ povinný ich podľa týchto PIV Dr.Max zaplatiť) faktúru, ktorá bude obsahovať všetky povinné náležitosti daňového dokladu podľa príslušných predpisov. Faktúra bude Objednávateľovi dodaná spolu s Tovarom a zároveň bude slúžiť ako dodací list.
 3. V zmysle Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Držiteľ povolenia informuje Objednávateľa o výške recyklačného poplatku. Recyklačný poplatok je zobrazený samostatne pri každom elektrozariadení a je uvedený vo faktúre kupujúceho.

čl. V.

Záruka a nároky z vád

 

 1. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 2. Ak ide o použitý tovar, Objednávateľ a Držiteľ povolenia sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej  dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.
 3. Pri tovare, ktorý je určený na to, aby sa užíval po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné  predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. 
 4. Na žiadosť Objednávateľa Držiteľ povolenia poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
 5. Vyhlásením v záručnom liste vydanom Objednávateľovi alebo v reklame môže Držiteľ povolenia poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v bodoch 1 až 3 tohto článku. V záručnom liste určí Držiteľ povolenia  podmienky a rozsah tejto záruky.
 6. Liek alebo zdravotnícku pomôcku možno vrátiť na účel reklamácie:
 1. odovzdaním v Prevádzkarni Držiteľa povolenia na adrese Stará Vajnorská 18, 831 04 Bratislava, z ktorej bola odoslaná zásielka obsahujúca tento liek alebo túto zdravotnícku pomôcku,
 2. zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej (i) vrátený liek alebo vrátenú zdravotnícku pomôcku a  (ii) písomnú informáciu o dôvodoch vrátenia Držiteľovi povolenia na adresu Prevádzkarne Držiteľa povolenia Dr.Max 100 s.r.o., Stará Vajnorská 18, 831 04 Bratislava.
 1. Reklamačné podmienky a nároky z vád Tovaru sú upravené v Reklamačnom poriadku, ktorý tvorí Prílohu č. 2 týchto PIV Dr.Max.
 2. Zasielané produkty doplnkovej výživy, vitamíny a minerály majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby. V prípade kratšej exspiračnej doby Držiteľ povolenia kontaktuje Objednávateľa telefonicky resp. e-mailom a tovar odosiela len so súhlasom Objednávateľa.
 3. Informácie o servisných miestach pre pozáručný servis v prípade potreby poskytne Držiteľ povolenia na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
 4. Ak Objednávateľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže  Držiteľ povolenia vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Držiteľ povolenia od Objednávateľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 5. Ak Objednávateľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia Kúpnej zmluvy a Držiteľ povolenia ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Objednávateľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak Objednávateľ tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Držiteľ povolenia bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Objednávateľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Držiteľa povolenia za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Držiteľ povolenia je povinný Objednávateľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

čl. VI.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie lieku a zdravotníckej pomôcky

 

 1. Objednávateľ je oprávnený vrátiť Držiteľovi povolenia liek alebo zdravotnícku pomôcku len za podmienok upravených v tomto článku. Spolu s vrátením lieku alebo zdravotníckej pomôcky je Objednávateľ povinný Držiteľovi povolenia doručiť aj písomné oznámenie, v ktorom je povinný uviesť, z akého dôvodu liek alebo zdravotnícku pomôcku vracia.
 2. Vrátením lieku alebo zdravotníckej pomôcky sa má zato, že Objednávateľ od Kúpnej zmluvy odstúpil. V prípade, že na základe jednej Objednávky Objednávateľa Držiteľ povolenia dodal Objednávateľovi viac liekov alebo viac zdravotníckych pomôcok, potom platí, že Objednávateľ od Kúpnej zmluvy odstúpil len v tej časti, ktorá sa týka lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ktoré Objednávateľ Držiteľovi povolenia vracia. Uvedené platí obdobne aj v prípade, že na základe jednej Objednávky Objednávateľa Držiteľ povolenia dodal objednávateľovi okrem lieku alebo zdravotníckej pomôcky aj doplnkový sortiment. Čiastočné odstúpenie od Kúpnej zmluvy je upravené z dôvodu, že jednou Objednávkou si môže Objednávateľ objednať aj viac liekov resp. zdravotníckych pomôcok ako aj z dôvodu rozdielnej právnej úpravy podmienok pre vrátenie liekov a zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu.
 3. Liek možno vrátiť do 7 (siedmich) dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:
 1. liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,
 2. iný počet balení lieku, ako bol objednaný,
 3. liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,
 4. poškodený vnútorný obal lieku,
 5. liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) Zákona o liekoch,
 6. liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.
 1. Zdravotnícku pomôcku možno vrátiť do 7 (siedmich) dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:
 1. poškodenú zdravotnícku pomôcku,
 2. iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,
 3. zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,
 4. zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,
 5. zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.
 1. Vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ak ide o liek alebo zdravotnícku pomôcku vrátenú Objednávateľom z dôvodov uvedených v bodoch 3 a 4 tohto článku VI., vybaví Držiteľ povolenia výmenou vráteného lieku alebo vrátenej zdravotníckej pomôcky za Kúpnu cenu (a tiež Súvisiace náklady, pokiaľ ich Objednávateľ pri príslušnej Objednávke zaplatil, a vernostné body, ktoré Objednávateľ využil pri kúpe, ak je Objednávateľ účastníkom Vernostného programu Dr.Max), ktorú Objednávateľ za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil Držiteľovi povolenia vrátane nákladov na doručenie zásielky. Držiteľ povolenia vracia sumu, ktorú Objednávateľ za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil výlučne prevodom na účet Objednávateľa.
 2. Vrátené lieky, resp. zdravotnícke pomôcky musia byť nepoužité, v pôvodnom nepoškodenom obale (s výnimkou prípadu, ak je dôvodom vrátenia práve poškodený obal), s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou pre používateľa lieku, záručným listom a kópiou Objednávky. Držiteľ povolenia je povinný prevziať Tovar a vrátiť Objednávateľovi najneskôr v lehote desať (10) pracovných dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kúpnu cenu resp. jej časť (a tiež Súvisiace náklady, pokiaľ ich Objednávateľ pri príslušnej Objednávke zaplatil, a vernostné body, ktoré Objednávateľ využil pri kúpe, ak je Objednávateľ účastníkom Vernostného programu Dr.Max), ktorú Objednávateľ uhradil za Tovar, ktorý je predmetom vrátenia.
 3. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za účinné, ak Objednávateľ doručil v lehote podľa bodu 3 a 4  na adresu Prevádzkarne Držiteľa povolenia Dr.Max 100 s.r.o., Stará Vajnorská 18, 831 04 Bratislava liek alebo zdravotnícku pomôcku v stave, v akom ich prevzal, spolu s písomným oznámením podľa bodu 1 tohto článku. Liek a ani zdravotnícku pomôcku nie je možné zasielať a ani odovzdať na adresu Prevádzkarne Verejnej lekárne Dr.Max. Držiteľ povolenia je oprávnený posúdiť, či bolo odstúpenie od Kúpnej zmluvy vykonané v súlade s týmito PIV Dr.Max. V prípade, ak Držiteľ povolenia vyhodnotí odstúpenie od Kúpnej zmluvy ako neúčinné, je povinný o tom informovať Objednávateľa a vrátiť mu liek alebo zdravotnícku pomôcku.
 4. Ak Objednávateľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s Kúpnou zmluvou, od ktorej Objednávateľ odstúpil.

 

čl. VII.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy pri doplnkovom sortimente

 

 1. Objednávateľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy v časti, ktorá sa týka doplnkového sortimentu (ak Objednávateľ v jednej Objednávke objednal okrem doplnkového sortimentu aj liek a/alebo zdravotnícku pomôcku – ďalej len „odstúpenie od Kúpnej zmluvy“) do 14 dní odo dňa prevzatia doplnkového sortimentu.
 2. Tovar sa považuje za prevzatý Objednávateľom okamihom, keď Objednávateľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
 1. tovary objednané Objednávateľom  v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 1. Objednávateľ  môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
 2. Objednávateľ nie je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak ide o
 1. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 2. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 3. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.
 1. Objednávateľ môže uplatniť právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy u Držiteľa povolenia v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (ďalej len "Oznámenie o odstúpení od zmluvy"). Objednávateľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý  je zverejnený na webovom sídle Držiteľa povolenia v sekcii ZÁKAZNÍCKY SERVIS/Formuláre.
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Držiteľovi povolenia  najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v tomto článku VII. v bode 1.
 3. Pri pochybnostiach o doručení sa Objednávateľom odoslané Oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak Objednávateľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú Objednávateľovi Držiteľom povolenia alebo na adresu, ktorej zmena bola Objednávateľovi náležite oznámená Držiteľom povolenia po uzavretí Kúpnej zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je Oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať Držiteľovi povolenia z dôvodov podľa osobitného predpisu (pozn.: zákon č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), Oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania Držiteľovi povolenia na adresu podľa prvej vety tohto bodu.
 4. V prípade, že Objednávateľ na odstúpenie od Kúpnej zmluvy využije formulár zverejnený na webovom sídle Držiteľa povolenia, je Držiteľ povolenia povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom Objednávateľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči.
 5. Držiteľ povolenia je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia Oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Objednávateľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane Súvisiacich nákladov a vernostné body, ktoré Objednávateľ využil pri kúpe, ak je Objednávateľ účastníkom Vernostného programu Dr.Max.
 6. Držiteľ povolenia je povinný vrátiť Objednávateľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil Objednávateľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa dohodnúť sa s Držiteľom povolenia na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Objednávateľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 7. Držiteľ povolenia nie je povinný uhradiť Objednávateľovi dodatočné náklady, ak si Objednávateľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Držiteľom povolenia. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Objednávateľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Držiteľom povolenia.
 8. Ak na základe Kúpnej zmluvy bol tovar dodaný Objednávateľovi domov v čase uzavretia Kúpnej zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť Držiteľovi povolenia poštou, Držiteľ povolenia je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie Tovaru na svoje náklady v lehote podľa bodu 9 tohto článku VII.
 9. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy Držiteľ povolenia nie je povinný vrátiť Objednávateľovi platby podľa bodu 9 tohto článku VII. pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Objednávateľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Držiteľovi povolenia, ibaže Držiteľ povolenia navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 10. Objednávateľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Držiteľovi povolenia alebo osobe poverenej Držiteľom povolenia na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Držiteľ povolenia navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar možno zaslať poštou len na adresu Prevádzkarne Držiteľa povolenia Dr.Max 100 s.r.o., Stará Vajnorská 18, 831 04 Bratislava alebo osobne odovzdať len v Prevádzkarni Držiteľa povolenia. Tovar nie je možné zasielať a ani odovzdať na adresu Prevádzkarne Verejnej lekárne Dr.Max.
 11. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy znáša Objednávateľ iba náklady na vrátenie tovaru Držiteľovi povolenia alebo osobe poverenej Držiteľom povolenia na prevzatie tovaru ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. To neplatí, ak Držiteľ povolenia súhlasil, že ich bude znášať sám.
 12. Objednávateľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 13. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

 

čl. VIII.

Vernostný program Dr.Max

 

 1. Prevádzkovateľom Vernostného programu Dr.Max je spoločnosť MIRAKL, a.s. so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35 895 136, zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 6716/B (ďalej len „MIRAKL, a.s.“). Bližšie informácie k podmienkam Vernostného programu Dr.Max sa nachádzajú vo Všeobecných podmienkach Vernostného programu Dr.Max, dostupných v ktorejkoľvek lekárni Dr.Max a na Webovom sídle Držiteľa povolenia (www.drmax.sk).
 2. Pri Internetovom výdaji je držiteľ vernostnej karty oprávnený použiť vernostnú kartu po vytvorení elektronického účtu na Webovom sídle Držiteľa povolenia, t.j. po registrácii v E-shope a pridaní si svojej vernostnej karty do svojho elektronického účtu. Bez registrácie na Webovom sídle Držiteľa povolenia a pridaní si svojej vernostnej karty do tohto účtu nie je použitie vernostnom karty pri Internetovom výdaji možné. Držiteľ vernostnej karty je oprávnený pridať si svoju vernostnú kartu do svojho elektronického účtu na Webovom sídle Držiteľa povolenia pri registrácii alebo kedykoľvek po vytvorení a prihlásení sa do svojho elektronického účtu.
 3. Držiteľ vernostnej karty, ktorý je registrovaný (má zriadený svoj elektronický účet na Webovom sídle Držiteľa povolenia), je oprávnený pridať si do svojho elektronického účtu výlučne vlastnú vernostnú kartu, t.j. vernostnú kartu, ktorá je vydaná na jeho meno a priezvisko. Údaje držiteľa vernostnej karty (na ktoré bola vernostná karta vydaná) sa musia zhodovať s identifikačnými údajmi, ktoré uviedol držiteľ vernostnej karty pri svojej registrácii (pri vytvorení svojho elektronického účtu) v E-shope. Držiteľ povolenia porovná údaje Objednávateľa v elektronickom účte v E-shope s údajmi držiteľa vernostnej karty, na ktoré je karta vydaná na základe súhlasu držiteľa vernostnej karty s pridaním si svojej vernostnej karty do svojho elektronického účtu. Pokiaľ sa tieto údaje v rozsahu číslo vernostnej karty, meno a priezvisko a alternatívne jeden z nasledovných údajov: PSČ / telefónne číslo / registračný e-mail (e-mail uvedený pri registrácii v E-shope)  nebudú zhodovať s údajmi v databáze Vernostného programu Dr.Max, Držiteľ povolenia pridanie vernostnej karty do elektronického účtu v E-shope odmietne. Držiteľ vernostnej karty môže kontaktovať bezplatnú infolinku Dr.Max a osobné údaje si vo Vernostnom programe Dr.Max aktualizovať, resp. cez Webové sídlo Držiteľa povolenia si môže aktualizovať svoje údaje v E-shope. Ak sa údaje v uvedenom rozsahu zhodujú, vernostná karta bude pridaná do elektronického účtu v E-shope. Držiteľ vernostnej karty je po pridaní si svojej vernostnej karty do svojho účtu oprávnený využívať vernostnú kartu v plnom rozsahu, t.j. pripisovať a odpisovať z nej body a zobraziť si históriu nákupov priradených k jeho vernostnej karte.
 4. Členovia Programu, ktorí sú registrovaní v E-shope a požiadali o vydanie vernostnej karty online, majú vernostnú kartu automaticky zapísanú vo svojom elektronickom účte a po vygenerovaní čiarového kódu ju môžu začať okamžite využívať.
 5. Po úspešnom pridaní si vernostnej karty jej držiteľom do svojho účtu v E-shope Mirakl, a.s. ako prevádzkovateľ Vernostného programu Dr.Max zabezpečí prostredníctvom Držiteľa povolenia 
  1. pripísanie bodov za nákup Tovaru na bodovom konte vernostnej karty;
  2. odpísanie bodov za nákup Tovaru na bodovom konte vernostnej karty, ak si Objednávateľ uplatnil pri Objednávke zľavu alebo
  3. odpísanie bodov na bodovom konte vernostnej karty, ak Objednávateľ vymenil tieto body pri Objednávke za Tovar,

v súlade s Všeobecnými podmienkami Vernostného programu Dr.Max.

 1. Body pripísané na vernostnú kartu pri Internetovom výdaji je Objednávateľ oprávnený využiť ihneď po ich pripísaní v ktorejkoľvek lekárni Dr.Max, vrátane Internetového výdaja. Pri Internetovom výdaji uvedené platí za podmienky, že vernostná karta je pridaná k účtu držiteľa vernostnej karty v E-shope.
 2. Na žiadosť Objednávateľa možno namiesto pripísania bodov na bodové konto vernostnej karty za uskutočnenú Objednávku ihneď poskytnúť zľavu z ceny Tovaru, ktorý Objednávateľ práve objednáva v rámci Internetového výdaja, a to v rovnakej výške, ktorá by zodpovedala pripísaným bodom na základe uskutočnenej Objednávky alebo vymeniť body na bodovom konte vernostnej karty za Tovar podľa aktuálnej, časovo obmedzenej ponuky Internetového výdaja.
 3. Fyzická osoba, ktorá je plnoletá a plne spôsobilá na právne úkony, môže prostredníctvom Internetového výdaja podať prihlášku do Vernostného programu Dr.Max v súlade so Všeobecnými podmienkami Vernostného programu Dr.Max.
 4. Fyzická osoba, ktorá je účastníkom Vernostného programu Dr.Max a  pridá si vernostnú kartu k svojmu elektronickému účtu, si môže správnosť svojich osobných údajov vedených o nej vo Vernostnom programe Dr.Max spoločnosťou MIRAKL, a.s. skontrolovať po prihlásení sa do svojho účtu (profilu) v Internetovom výdaji, taktiež si môže skontrolovať históriu nákupov priradených k jej vernostnej karte, ako aj stav bodov pripísaných na bodovom konte jej vernostnej karty a uplatnené benefity.
 5. Držiteľ vernostnej karty môže pri pridaní si vernostnej karty do svojho elektronického účtu udeliť súhlas na aktualizáciu svojich údajov vo Vernostnom programe Dr.Max s údajmi, ktoré zadal pri registrácii do E-shopu (vytvorení elektronického účtu), resp. neskôr doplnil / zmenil vo svojom elektronickom účte v E-shope. Tieto údaje budú následne pridané do databázy, resp. aktualizované v databáze Vernostného programu Dr.Max v súlade s udeleným súhlasom držiteľa vernostnej karty a spracúvané pre účely Vernostného programu Dr.Max v súlade so Všeobecnými podmienkami Vernostného programu Dr.Max vrátane zasielania ponúk MIRAKL, a.s. s marketingovým obsahom (rôzne akcie, benefity, informácie o novinkách a pod., ak na takéto oslovovanie zákazník udelil spoločnosti MIRAKL súhlas) na pridané kontaktné údaje.

Súhlas s doplnením, resp. aktualizáciou osobných údajov vo Vernostnom programe Dr.Max s údajmi z účtu zákazníka E-shopu za účelom ich spracúvania pre účely Vernostného programu Dr.Max je možné udeliť zaškrtnutím príslušného políčka so súhlasom pri pridaní vernostnej karty do účtu na Webovom sídle Dr.Max pri registrácii alebo kedykoľvek počas trvania registrácie na Webovom sídle Dr.Max.

Viac informácií k účelu využitia osobných údajov, ako aj spracúvaniu a ochrane osobných údajov vo Vernostnom programe Dr.Max sa nachádza v dokumente Zásady spracúvania osobných údajov pre vernostný program dostupnom na Webovom sídle Držiteľa povolenia. 

 

čl. IX.

Ochrana osobných údajov

 

 1. Nakladanie s osobnými údajmi Objednávateľa je upravené v samostatnom dokumente s názvom Zásady ochrany osobných údajov pri Internetovom výdaji, ktorý je dostupný na Webovom sídle Držiteľa povolenia.

 

čl. X.

Informácia o možnosti alternatívneho riešenia sporov

 

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Držiteľa povolenia so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým držiteľ povolenia vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušil jeho práva.
 2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“), ak Držiteľ povolenia na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 3. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu ARS; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 4. Ďalšie podmienky súvisiace s ARS ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 5. Európska komisia na účely mimosúdneho riešenia sporov so spotrebiteľmi vyvinula platformu riešenia sporov online (RSO). Aj túto platformu môže spotrebiteľ využiť na riešenie svojich sporov, a to prostredníctvom odkazu http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 6. V prípade akýchkoľvek problémov môže spotrebiteľ kontaktovať Držiteľa povolenia na: drmax@drmax.sk.

 

čl. XI.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Tieto PIV Dr.Max nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.
 2. Držiteľ povolenia je oprávnený tieto PIV Dr.Max jednostranne kedykoľvek zmeniť, a to zverejnením nových PIV Dr.Max na webovej stránke www.drmax.sk . Zmena týchto PIV Dr.Max sa nemôže dotknúť vzájomných práv a povinností Držiteľa povolenia a Objednávateľa vo vzťahu k Tovaru, ktorého dodanie Držiteľ povolenia potvrdil zaslaním akceptácie Objednávky pred zverejnením zmeny PIV Dr.Max.
 3. Prílohy týchto PIV Dr.Max tvoria:
 1. Príloha č. 1:        Platobné a dodacie podmienky
 2. Príloha č. 2:        Reklamačný poriadok
 1. Právne vzťahy medzi Držiteľom povolenia a Objednávateľom sa radia týmito PIV Dr.Max, Platobnými a dodacími podmienkami, Reklamačným poriadkom a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, Zákona o liekoch, Zákona o ochrane spotrebiteľa, ZoOS PnD a vyhlášky MZ SR č. 21/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie.

 

Bioderma.jpgDr-Max.pngEucerin.jpgJamieson.pngLA-ROCHE-POSAY.pngOmron.pngSunar.pngVichy.jpg

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek