Zľava z doplatku na recept

Používajte pravidelne vernostnú kartu Dr. Max CLUB pri výbere vašich liekov predpísaných na recept.

Vďaka vernostnej karte Dr. Max CLUB majú u nás dôchodcovia najviac liekov na predpis s nulovým doplatkom.

 
 
 

MODELOVÝ PRÍKLAD

 

*Presné podmienky získania zľavy pri nákupe sortimentu uhrádzaného zdravotnou poisťovňou a nákupe voľnopredajného sortimentu sú uvedené vo Všeobecných podmienkach Vernostného programu Dr. Max v lekárni alebo na www.drmax.sk. Zľava z doplatku za liek čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia je poskytovaná v súlade s § 89 zákona č. 363/2011 Z. z.Za dôchodcu sa na účely tejto reklamy považujú osoby podľa ust. § 87c, ods. 1, písm. a) až e) zákona c. 363/2011 Z. z.,na ktoré sa aplikuje limit spoluúčasti vo výške 0 eur, ktoré sú členmi vernostného programu Dr. Max CLUB a ktoré sú zároveň v čase nákupu vedené v zozname poistencov podľa ust. § 87d zákona c. 363/2011 Z. z. Pod slovným spojením „bez doplatku“ alebo s „nulovým doplatkom“ sa má na mysli nulová konečná priama finančná spoluúčasť pacienta/dôchodcu na úhrade doplatku za liek uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia.