Všeobecné podmienky (0)

Všeobecné podmienky súťaže: Vyhrajte s online lekárňou Dr.Max

 1. Spoločnosť Dr.Max 100 s.r.o., Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 48 115 860, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 37295/V (ďalej len „Usporiadateľ“) organizuje v období od 1.8.2018 do 31.8.2018 na území Slovenskej republiky súťaž s názvom „Vyhrajte s online lekárňou Dr.Max“ (ďalej len súťaž).
 2. Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto je (i) registrovaný užívateľ e-shopu Dr.Max (zákazník e-shopu, ktorý si vytvoril elektronické konto registráciou na webovom sídle www.drmax.sk), (ii) má správne vyplnené číslo vernostnej karty vo svojom elektronickom konte, a (iii) súčasne odoberá na svoju e-mailovú adresu newslettre Dr.Max, tak, že v období od 1.8.2018 do 31.8.2018 vyplní súťažný formulár so správnym heslom mesiaca na stránke www.drmax.sk/sutaz a splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto Všeobecných podmienok súťaže. Heslo mesiaca bude zasielané niekoľko-krát (min. 4-krát) počas trvania súťaže a to jeho uvedením v príslušných newsletteroch.
 3. Súťažiacim môže byť osoba plne spôsobilá k právnym úkonom.
 4. Súťažiaci bude zaradený do súťaže automaticky po vyplnení a odoslaní súťažného formulára na stránke www.drmax.sk/sutaz. Jeden súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz s jednou registrovanou e-mailovou adresou. Pred odoslaním súťažného formulára je súťažiaci povinný oboznámiť sa s týmito Všeobecnými podmienkami súťaže a Podmienkami spracúvania osobných údajov pre účely tejto súťaže, ktoré sú každému súťažiacemu k dispozícii prostredníctvom odkazu na ich obsah ešte pred odoslaním súťažného formuláru, a potvrdiť oboznámenie sa s nimi zaškrtnutím tzv. checkboxu (okienka, ktoré sa zaklikáva). Účastník súťaže sa môže stať právoplatným výhercom až v prípade, keď po vylosovaní sa jeho údaje z online súťažného formulára budú zhodovať s údajmi z vytvorenej/existujúcej registrácie na stránke www.drmax.sk (meno, priezvisko, mesto a e-mailová adresa). V prípade nezhody bude súťažiaci vylúčený zo súťaže. Podmienky Súťaže musí účastník Súťaže spĺňať už pri odoslaní online súťažného formulára.
 5. Výhercov súťaže vyžrebujeme do 15.9.2018 v Bratislave v centrále e-shopu Dr.Max spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí sa do súťaže zapoja elektronickým vyplnením súťažného formulára a splnia jej podmienky. Výhercovia budú informovaní prostredníctvom e-mailu a budú zverejnení na stránke www.drmax.sk/sutaz/vyhercovia a v profile skupiny drmax na webovom sídle www.facebook.com na webovej stránke www.facebook.com/drmaxlekaren/ najneskôr do 30.9.2018 vo formáte: meno, priezvisko a mesto výhercu. V prípade, že výherca nebude na e-mailovú výzvu reagovať, resp. sa neozve späť do 10 dní od odoslania e-mailu, nárok na výhru mu zaniká. Cenami pre 10 výhercov (ďalej len výhrami) je 3x balíček produktov Dr.Max v hodnote 50 € vrátane DPH (DR.MAX ZELEZO 14MG 90TBL, DR.MAX VITAMIN C IMUNO AKUT 30CPS, DR.MAX VAPNIK+HORCIK+ZINOK 100TBL, DR.MAX SELEN-ZINOK FORTE 60 TBL, DR.MAX OMEGA 3-6-9 120CPS, DR.MAX MAGNESIUM B6 100TBL, DR.MAX BIOTIN PLUS 60 TBL)  + 2500 vernostných bodov a 7 x 2500 vernostných bodov. Výhra je neprenosná, nie je možné ju vymeniť ani požadovať jej vymenenie za finančné prostriedky. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za škodu, stratu alebo iné znehodnotenie výhry pri jej  preprave a nie je povinný takto spôsobené škody uhradiť alebo poskytnúť výhercovi, ktorému výhra patrí, náhradu.
 6. Účasťou v tejto súťaži sa súťažiaci zaväzuje bezvýhradne dodržiavať tieto všeobecné podmienky súťaže. Nerešpektovanie týchto podmienok má za následok vylúčenie účastníka zo súťaže a stratu nároku na cenu.
 7. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté na základe nesprávne poskytnutých údajov súťažiacimi v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.
 8. Z účasti na súťaži sú vylúčení všetci zamestnanci Usporiadateľa súťaže a osoby im blízke v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka. Ak sa preukáže, že výherca je osobou špecifikovanou v tomto bode pravidiel súťaže, stráca automaticky  nárok na cenu súťaže.
 9. Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek zrušiť bez udania dôvodu alebo upraviť jej pravidlá kedykoľvek v priebehu jej celého trvania, pričom súťažiaci nemá nárok na úhradu nákladov, vynaložených v súťaži.
 10. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhoduje Usporiadateľ. V prípade potreby si Usporiadateľ vyhradzuje právo posúdiť jednotlivé sporné situácie vzniknuté v priebehu súťaže. Rozhodnutie Usporiadateľa ohľadom všetkých záležitostí týkajúcich sa tejto súťaže je konečné a právne záväzné pre všetkých súťažiacich a hlasujúcich. Súťažiaci, ktorí nesplnia všetky uvedené podmienky, budú zo súťaže vylúčení.
 11. Tieto Všeobecné podmienky súťaže: Vyhrajte s online lekárňou Dr.Max, nadobúdajú účinnosť dňa 1. 8. 2018.