Nachádzate sa: > > >
Suppositoria glycerini Léčiva
Suppositoria glycerini Léčiva
sup 2,06 g (strip Al) 1x10 ks
Liek vo forme čapíkov zo skupiny laxatív. Vhodný pri zápchach rôzneho pôvodu. Napomáha zmäkčovať stolicu a tým uľahčuje vyprázdňovanie. Pre deti od 10 rokov.
3,89  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 85 lekárňach - doručíme do 317 lekární
3 body na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 
Suppositoria glycerini Léčiva
sup 2,06 g (strip Al) 1x10 ks
Liek vo forme čapíkov zo skupiny laxatív. Vhodný pri zápchach rôzneho pôvodu. Napomáha zmäkčovať stolicu a tým uľahčuje vyprázdňovanie. Pre deti od 10 rokov.
3,89  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 85 lekárňach - doručíme do 317 lekární
3 body na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 

Čapíky Suppositoria glycerini Léčiva používajú dospelí a deti staršie ako 10 rokov pri zápche rôzneho pôvodu, napr. pri zmene prostredia, životosprávy, pri dlhodobom pripútaní na lôžko, po operácii, pri zahustenej a zatvrdnutej stolici, v ťarchavosti, v šestonedelí a počas dojčenia, pri dlhodobej zápche na nácvik pravidelného odchodu stolice.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti staršie ako 10 rokov:
Podľa potreby sa zavedie do konečníka 1 čapík na liečbu zápchy rôzneho pôvodu.
Účinok nastupuje po 10-20 minútach po zavedení čapíka.

Na liek môže vzniknúť návyk, preto sa neodporúča jeho každodenné používanie dlhšie ako 1 týždeň.

Ak sa do 7 dní pacient necíti lepšie alebo sa cíti horšie, musí sa obrátiť na lekára.

Spôsob použitia

Na rektálne použitie. Pred použitím je potrebné uvoľniť čapík pretrhnutím nastrihnutej fólie nad špičkou čapíka.

Upozornenie

Vzhľadom na veľkosť čapíka, liek nie je vhodný pre deti do 10 rokov. Pre deti mladšie ako 10 rokov je potrebné zvoliť čapík menšej veľkosti.
Liek sa uchováva pri teplote do 25°C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

glycerol
Lieková forma: Čapíky 
Lieková forma ADC: čapíky
Písomná informácia pre používateľa

SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA
čapíky

glycerol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
 •                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 •                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 •                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
 •                 Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:
 1. Čo je SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA
 3. Ako používať SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA a na čo sa používa

Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

Glycerín (glycerol), ktorý je súčasťou čapíka, na seba viaže vodu, zmäkčuje stolicu, zväčšuje jej objem v dolnej časti hrubého čreva a uľahčuje tak jej odchod pri zápche. Účinok sa dostaví po 10 - 20 minútach po použití.

Čapíky SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA používajú dospelí, dospievajúci a deti staršie ako 10 rokov pri zápche rôzneho pôvodu, napr. pri zmene prostredia, životosprávy, pri dlhodobom pripútaní na lôžko, po operácii, pri zahustenej a zatvrdnutej stolici, v tehotenstve, v šestonedelí a počas dojčenia, pri dlhodobej zápche na nácvik pravidelného odchodu stolice.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA

Nepoužívajte SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA
 • ak ste alergický na glycerol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
 • pri bolestivých trhlinkách v oblasti konečníka,
 • pri krvácajúcich hemoroidoch.

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete používať SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Na liek môže vzniknúť návyk, preto sa neodporúča jeho nepretržité denné používanie po dobu dlhšiu ako 1 týždeň. Pri zápche dodržiavajte vhodnú životosprávu (dostatok pohybu, strava bohatá na vlákninu, t.j. ovocie, zelenina, celozrnné pečivo, dostatočné množstvo tekutín a pod.).
Pri krvácaní z konečníka alebo nemožnosti sa vyprázdniť po použití týchto čapíkov vyhľadajte lekára, môže ísť o závažné ochorenie.
Pri dlhodobej zápche vyhľadajte lekára.
Nepoužívajte liek SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA dlhšie ako 1 týždeň bez poradenia sa s lekárom.

Deti a dospievajúci
Liek nie je určený deťom mladším ako 10 rokov.

Iné lieky a SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA
Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
V prípade predpisovania iných liekov upozornite lekára, že používate liek SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA.
Liek sa prakticky nevstrebáva, preto používanie týchto čapíkov neovplyvňuje účinky iných súčasne užívaných liekov. Bez súhlasu lekára však nepoužívajte súčasne s týmto liekom iné lieky vo forme čapíkov.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.
Liek sa môže používať v tehotenstve a pri dojčení.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. Ako používať SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávkovanie a spôsob podávania
Dospelí, dospievajúci a deti staršie ako 10 rokov si podľa potreby zavádzajú 1 čapík do konečníka. Liek vyvolá vyprázdnenie stolice po 10 - 20 minútach po zavedení čapíka.

Nácvik vyprázdnenia stolice pri návykovej zápche
Ráno po zobudení vypite pohár vody alebo čaju, po pol hodine sa naraňajkujte a po raňajkách zaveďte do konečníka 1 čapík SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA . Hneď ako sa dostaví nútenie na stolicu, najdlhšie však do pol hodiny, pokúste sa o vyprázdnenie. Po niekoľkých dňoch vynechávajte čapíky a pokúšajte sa o vyprázdnenie stolice v rovnakom čase bez čapíkov.
Pred použitím uvoľnite čapík roztrhnutím nastrihnutej fólie nad špičkou čapíka.

Ak použijete viac SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA, ako máte
Pri náhodnom požití väčšieho množstva čapíkov, najmä deťmi, môže dôjsť k žalúdočnej nevoľnosti, prípadne  k vracaniu. Je vhodné vypiť väčšie množstvo studenej vody a vyhľadať lekára.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Neznáme vedľajšie účinky (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)
Môže dôjsť k dráždeniu konečníka so svrbením a pálením. V tomto prípade alebo ak sa vyskytnú iné nezvyčajné reakcie, prestaňte čapíky používať a poraďte sa s lekárom.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom vnútornom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA obsahuje
 •                 Liečivo je glycerol 85 % 2,06 g v každom čapíku.
 •                 Pomocné látky sú dekahydrát uhličitanu sodného, kyselina steárová.

Ako vyzerá SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA a obsah balenia
SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA sú priehľadné, slabo opaleskujúce, bezfarebné až nažltkasté čapíky, torpédovitého tvaru.
Veľkosť balenia: 10 čapíkov.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy, Česká republika

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v auguste 2015.

Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk
03688
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
TANTUM VERDE Eucalyptus
TANTUM VERDE Eucalyptuspas ord 3 mg (obal papier) 1x20 ks
7,69 
7,39 
na sklade
na sklade
PANCREOLAN FORTE
PANCREOLAN FORTE60 tabliet
9,19  (-18%)
7,49 
na sklade
na sklade
KINEDRYL
KINEDRYL10 tabliet
3,99 
3,49 
na sklade
na sklade
HYLAK FORTE
HYLAK FORTEkvapky, 100 ml
9,59 
8,99 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
SUPPOSITORIA GLYCERINI GALVEX
 
1,99 
na sklade
na sklade
MAGNEROT
MAGNEROT100 tabliet
14,99  (-27%)
10,89 
na sklade
na sklade
MILGAMMA N
MILGAMMA Ncps 1x100 ks
26,49  (-23%)
20,49 
na sklade
na sklade
Canespor krém
Canespor krémantimykotikum, 15 g
 
8,29 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek