ROSALGIN EASY
sol vag 140 ml 1x5 fľ. s aplik. (5x140 ml)
Liek vo forme vaginálneho roztoku. Pomáha pri zápaloch pošvy. Zmierňuje svrbenie, opuch, bolesť. Má antimikrobiálny účinok.
Značka: Rosalgin
12345 (79%11)
12,89  
11,79  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 314 lekárňach - doručíme do 317 lekární
11 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo
ROSALGIN EASY
sol vag 140 ml 1x5 fľ. s aplik. (5x140 ml)
12345 (79%11)
Liek vo forme vaginálneho roztoku. Pomáha pri zápaloch pošvy. Zmierňuje svrbenie, opuch, bolesť. Má antimikrobiálny účinok.
Značka: Rosalgin
12,89  
11,79  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 314 lekárňach - doručíme do 317 lekární
11 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo

Liek je vaginálny roztok obsahujúci liečivo benzydamíniumchlorid, ktorý má pri miestnej aplikácii výrazný účinok proti bolesti, zápalu a opuchom. Liek je určený na výplachy pošvy a oplachy vonkajších pohlavných orgánov pri zápale ženských pohlavných orgánov a na bežnú ženskú hygienu.

Liek sa používa:

  • na liečbu zápalových prejavov pošvy, krčka maternice a vonkajších ženských pohlavných orgánov, vrátane tých, ktoré sa vyskytujú po liečbe cytostatikami a po ožarovaní,
  • pred a po operačnom gynekologickom zákroku.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčané dávkovanie je 1-2x denne.

Liečba bakteriálnej vaginózy vyvolanej Gardnerellou vaginalis: odporúčajú sa 2 vaginálne výplachy denne 7 za sebou idúcich dní, pokiaľ lekár neodporučí inak.
Bežná hygiena: nepravidelne, podľa potreby.

Spôsob použitia

Liek je určený na lokálne použitie pomocou aplikátora, ktorý je súčasťou vnútorného obalu. Roztok sa má používať pri izbovej teplote. Ak pacient chce použiť roztok vlažný, stačí ponoriť PVC obal lieku na niekoľko minút do teplej vody. Pri otváraní PVC obalu sa vrúbkovaný uzáver drží pevne a otočí sa vrchnáčikom tak, aby sa pretrhol bezpečnostný uzáver. Aplikátor sa vytiahne až, kým nezaznie puknutie. Pozor, roztok začne vytekať až po úplnom vytiahnutí aplikátora. Aplikátor sa opatrne vsunie do pošvy a následne sa stlačí PVC obal, až kým sa obsah nevyprázdni. Vyprázdnenie môže byť postupné a regulované podľa potreby, pretože vstavaná chlopňa zabráni spätnému toku roztoku do PVC obalu. Ak je to možné, na výplach sa má spotrebovať celý obsah obalu. Na dosiahnutie maximálneho liečebného účinku sa má zadržať roztok v pošve po dobu niekoľkých minút. V iných prípadoch treba dodržiavať pokyny ošetrujúceho lekára.

Upozornenie

Odporúča sa liek predpisovať počas tehotenstva a laktácie len v indikovaných prípadoch.
Liek sa môže použiť na výplachy pošvy a oplachy vonkajších pohlavných orgánov u dievčat starších ako 15 rokov. Na oplachy vonkajších pohlavných orgánov je liek možné použiť u detí vo veku od 6 rokov.
Dlhodobé používanie môže viesť k senzibilizácii. Liečba sa má v takom prípade prerušiť.
Pri dokázanej infekčnej príčine ochorenia je nutné podať liek spolu so špecifickou lokálnou, prípadne aj celkovou liečbou.
Uchovávať pri teplote do 25 °C. Fľaška sa má uchovávať vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

benzydamíniumchlorid
Lieková forma: Vaginálny roztok 
Lieková forma ADC: roztok

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č. 2015/06285-ZME

 

Písomná informácia pre používateľku

Rosalgin Easy

140 mg vaginálny roztok

benzydamíniumchlorid

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

- Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Rosalgin Easy a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Rosalgin Easy

3. Ako používať Rosalgin Easy

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Rosalgin Easy

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Rosalgin Easy a na čo sa používa

Rosalgin Easy je vaginálny roztok, ktorý je určený na výplachy pošvy pri zápale ženských pohlavných orgánov a na bežnú ženskú hygienu.

Rosalgin Easy obsahuje liečivo benzydamín, ktorý má pri lokálnej aplikácii výrazný účinok proti bolesti, zápalu a opuchom. Tlmí bolesť spojenú so zápalom fyzikálneho, chemického či mikrobiálneho pôvodu. Pri lokálnej aplikácii preniká benzydamín dobre cez kožu a sliznice a rozptyľuje sa v tkanivách postihnutých zápalom, uložených pod nimi.

Rosalgin Easy sa používa na liečbu zápalov pošvového vchodu, krčka maternice a vonkajších ženských pohlavných orgánov, vrátane tých, ktoré sa vyskytujú po liečbe cytostatikami a ožarovaní. Lieči bakteriálne a kvasinkové zápaly pošvy. Používa sa ako predoperačná a pooperačná prevencia v gynekologickej chirurgii.

Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Rosalgin Easy

Nepoužívajte Rosalgin Easy

- ak ste alergická na benzydamín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Dlhodobé používanie lieku môže viesť k precitlivenosti. V takom prípade je potrebné liečbu prerušiť a kontaktovať lekára.

Predtým, ako začnete používať Rosalgin Easy, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Deti a dospievajúci

Liek sa používa na výplachy pošvy a oplachovanie vonkajších pohlavných orgánov u žien starších ako 15 rokov.

Liek je možné použiť u detí od 6 rokov na oplachovanie vonkajších pohlavných orgánov.

Iné lieky a Rosalgin Easy

Neboli pozorované žiadne negatívne interakcie s inými súbežne používanými liekmi v takejto liečbe.

Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Aj keď neboli dokázané účinky, ktoré by poškodzovali plod, má sa liek používať v tehotenstve a počas dojčenia len po porade s lekárom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Rosalgin Easy nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Rosalgin Easy obsahuje benzalkóniumchlorid. Dráždivý účinok, môže vyvolať kožné reakcie.

3. Ako používať Rosalgin Easy

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.Ak si nie ste niečím istá, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčajú sa 1 -2 vaginálne výplachy denne, ak lekár neodporučí inak. Pri liečbe bakteriálnej vaginózy (zapríčinené baktériou Gardnerella vaginalis) je odporúčané dávkovanie, ak lekár neurčí inak, 2 výplachy pošvy denne po dobu 7 po sebe nasledujúcich dní. Pri používaní na bežnú hygienu sa používa nepravidelne podľa potreby. Roztok sa má použiť pri izbovej teplote. Ak chcete použiť roztok vlažný, stačí ponoriť uzatvorený PVC obal na niekoľko minút do teplej vody.

1. Pri otváraní PVC obalu, vrúbkovaný uzáver držte pevne a otočte vrchnáčikom tak, aby sa pretrhol bezpečnostný uzáver.

2. Vytiahnite aplikátor, až kým nezaznie puknutie. Pozor, roztok začne vytekať až po úplnom vytiahnutí aplikátora.

3. Aplikátor jemne vsuňte do pošvy a stlačte PVC obal, až kým sa nevyprázdni. Vyprázdnenie môže byť postupné a regulované podľa potreby, pretože vstavaná chlopňa zabráni spätnému toku tekutiny do PVC obalu. Vykonajte výplach podľa možnosti v plnom rozsahu. Pre maximálne využitie liečebnej aktivity sa snažte podržať tekutinu v pošve po dobu niekoľkých minút. V ostatnom dodržiavajte prípadné pokyny ošetrujúceho lekára.

Ak použijete viac Rosalginu Easy, ako máte

Predávkovanie liekom vzhľadom na miestne použitie je nepravdepodobné.

Pri náhodnom prehltnutí lieku vyhľadajte lekára.

Náhodné prehltnutie môže viesť k prechodným nežiaducim účinkom ako sú sucho v ústach, poruchy spánku, nekľud, halucinácie (hmlisté videnie, farebné a biele plochy pred očami).

Špecifický protiliek nie je známy. Pri predávkovaná sa liečia príznaky.

Ak zabudnete použiť Rosalgin

Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pri dlhodobom používaní roztoku s obsahom benzydamínu sa môžu vyskytnúť prejavy precitlivenosti (pálenie, svrbenie a pod.). Pri dlhodobom podávaní alebo pri podávaní na veľké plochy nemožno vylúčiť výskyt takých vedľajších účinkov ako ospalosť, nepokoj, optické halucinácie (hmlisté videnie, farebné a biele plochy pred očami). Pri výskyte vedľajších účinkov treba podávanie lieku ukončiť.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Rosalgin Easy.

Uchovávajte pri teplote do 25°C a chráňte pred svetlom.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Rosalgin Easy obsahuje

- Liečivo je benzydamíniumchlorid. Každá fľaška obsahuje 0,10 g benzydamíniumchloridu na 100 ml vaginálneho roztoku.

- Pomocné látky sú: benzalkóniumchlorid, edetát dvojsodný, ružový olej, etanol, polysorbát 20, čistená voda. Pozri tiež časť 2.

Ako vyzerá Rosalgin Easy a obsah balenia

Rosalgin Easy je číry bezfarebný roztok.

Obal: ružová fľaška z PVC s bielym aplikátorom.

Fľaška má objem 140 ml a je určená na jednorazové použitie.

Veľkosť balenia: 1 alebo 5 fľašiek v krabici.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Angelini Pharma Österreich GmbH

Gewerbestrasse 18-20

2102 Bisamberg

Rakúsko

Výrobca

A.C.R.A.F. S.p.A.

Via Vecchia del Pinocchio 22

60131 Ancona

Taliansko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v apríli 2016.

27472
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
Fungicidin Léčiva
Fungicidin Léčivamasť, 10 g
 
2,13 
na sklade
na sklade
Canesten GYN 1 deň
Canesten GYN 1 deňtbl vag (500 mg) 1x1 ks
 
8,49 
na sklade
na sklade
Ibalgin 400
Ibalgin 40048 tabliet
4,99 
4,39 
na sklade
na sklade
Canesten GYN Kombi
Canesten GYN Kombitbl vag (blis.Al) 1x500 mg + crm der (tuba Al) 1x20 g, 1x1 set
 
14,59 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
IDELYN Beliema Effect
IDELYN Beliema Effecttablety vaginálne (inov.2018) 1x10 ks
11,69  (-15%)
9,99 
na sklade
na sklade
SAMU
SAMUvložky pôrodnícke, 20 ks
1,99  (-15%)
1,69 
na sklade
na sklade
Fytofontana GYNTIMA Vag.čapíky Probiotica FORTE
 
9,99 
na sklade
na sklade
Dr.Max ČAJ PRE DOJČIACE MATKY
Dr.Max ČAJ PRE DOJČIACE MATKY20 záparových vreciek
 
2,29 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek