REPELENT 2xK

sprej proti komárom a kliešťom 1x100 ml

Značka: JAMIESON
3,69
Dočasne nedostupné
Doprava zadarmo nad 29,90 €
3 body na vernostnú kartu

O produkte

X00819

Biocídny prípravok. Repelentný sprej proti komárom a kliešťom. Účinkuje minimálne počas 2 hodín. Použitie na kožu i odev.
Biocídy používajte bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte informácie o prípravku.

Spôsob použitia

Po pretrepaní sa sprej aplikuje zo vzdialenosti cca 25 cm na pokožku a odev. Pri použití na tvár a krk sa najskôr aplikuje do dlaní, potom sa rozotrie. U detí sa neaplikuje priamo na ruky z dôvodu možnej kontaminácie očí.
5 streknutí = 1 g prípravku. 

Bezpečnostné opatrenia a upozornenia:
Nepoužívajte u detí do 2 rokov. U detí do 12 rokov aplikovať maximálne 1x denne v množstve 6 g. Od 12 rokov maximálne 2x denne po 6 g. Neaplikujte na spálenú a porušenú pokožku. Pri podráždení kože prerušte používanie. Nie je určené na priemyselné použitie. Zamedzte priamemu kontaktu so syntetickými materiálmi. Nepoškodzuje bavlnu, vlnu ani nylón. Po návrate si umyte ošetrené miesta mydlom a vodou. Nedovoľte manipuláciu s výrobkom deťom mladším ako 12 rokov. Nebezpečenstvo! Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, aj dlhodobo. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Nevdychujte aerosól ani výpary. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Nepoužitý výrobok/prázdny obal zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Prvá pomoc pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní.
Pri vdýchnutí: Uložte postihnutého na čerstvý vzduch do polohy uľahčujúcej dýchanie.
Pri prehltnutí: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte vracanie.