Nolpaza 20 mg
tbl ent (blis. OPA/Al/PVC/Al) 1x14 ks
Liek, ktorý znižuje produkciu kyseliny v žalúdku. Napomáha eliminovať príznaky-pálenie záhy, reflux. Tablety sa užívajú nalačno.
Značka: Nolpaza
9,99  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 298 lekárňach - doručíme do 317 lekární
9 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo
Nolpaza 20 mg
tbl ent (blis. OPA/Al/PVC/Al) 1x14 ks
Liek, ktorý znižuje produkciu kyseliny v žalúdku. Napomáha eliminovať príznaky-pálenie záhy, reflux. Tablety sa užívajú nalačno.
Značka: Nolpaza
9,99  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 298 lekárňach - doručíme do 317 lekární
9 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo

Liek obsahuje liečivo pantoprazol, ktorý blokuje „pumpu“ produkujúcu žalúdočnú kyselinu, čím znižuje množstvo kyseliny v žalúdku. Liek sa používa na krátkodobú liečbu príznakov refluxu (napríklad pálenie záhy, regurgitácia kyseliny).

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
Odporúčaná denná dávka je 1 tableta 1x denne. Na zlepšenie príznakov môže byť potrebné užívať tablety ďalšie 2-3 nasledujúce dni. Po úplnom ústupe príznakov sa liečba musí ukončiť. Ústup ťažkostí sa nedosiahne okamžite.

A k po 2 týždňoch nepretržitej liečby nedôjde k žiadnemu ústupu príznakov, musí sa poradiť s lekárom. Bez konzultácie s lekárom nesmie liečba trvať dlhšie ako 4 týždne.

Spôsob použitia

Tablety sa nesmú hrýzť ani drviť, majú sa prehltnúť celé pred jedlom a zapiť tekutinou.

Upozornenie

Liek sa nemá užívať počas tehotenstva, pretože nie je známe potenciálne riziko u ľudí.
Liek sa nemá užívať počas dojčenia.
Liek sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.
V prípade poruchy funkcie pečene alebo ochorenia pečene je potrebné sa poradiť o užívaní lieku s lekárom.
Liek nie je určený na prevenciu vzniku ťažkostí spojených s refluxom.
Ak sa objaví neočakávané zníženie telesnej hmotnosti, anémia, gastrointestinálne krvácanie, dysfágia, pretrvávajúce vracanie alebo vracanie krvi, má sa vylúčiť malignita.
Liek môže znižovať absorpciu vitamínu B12 (kyanokobalamínu). 
Pri dlhodobej terapii môže spôsobovať zníženie hladiny horčíka a zvýšenie rizika fraktúr a kožného lupus erythematosus. 
Liek môže ovplyvniť vyšetrenia na neuroendokrinné nádory. Liečba sa má zastaviť aspoň na 5 dní pred vykonaním meraní CgA (chromogranín A).
Pacienti sa musia poradiť so svojím lekárom pred užitím tohto lieku, ak sa majú podrobiť endoskopickému vyšetreniu alebo absolvovať ureázový dychový test.
Môžu sa vyskytnúť nežiaduce reakcie, ako sú závrat a vizuálne poruchy. Ak sa prejavia, pacient nemá viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Ako vedľajší účinok sa môže vyskytnúť fotosenzitivita (frekvencia neznáma).
Liek obsahuje sorbitol.
Uchovávať v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

pantoprazol
Lieková forma: Gastrorezistentné tablety 
Lieková forma ADC: tablety
Písomná informácia pre používateľa
(pre veľkosti balenia 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 100 x 1, 112 alebo 140 gastrorezistentných tabliet)


Nolpaza 20 mg
gastrorezistentné tablety
pantoprazol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
 •                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 •                 Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
 •                 Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
 1. Čo je Nolpaza a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Nolpazu
 3. Ako užívať Nolpazu
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Nolpazu
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Nolpaza a na čo sa používa

Nolpaza je selektívny „inhibítor protónovej pumpy“, liek, ktorý znižuje množstvo kyseliny, ktorá sa vytvára vo vašom žalúdku. Používa sa na liečbu ochorení žalúdka a čriev spôsobených zvýšeným vylučovaním žalúdočnej kyseliny.

Nolpaza sa používa na:

Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a starší:

-                liečbu príznakov (napr. pálenie záhy, spätné vracanie sa (regurgitácia) žalúdočnej kyseliny, bolesť pri prehĺtaní) spojených s gastroezofageálnym refluxným ochorením, ktoré je spôsobené spätným vracaním kyseliny zo žalúdka do pažeráka.

-                dlhodobú liečbu a predchádzanie opätovného vypuknutia refluxnej ezofagitídy (zápal pažeráka spojený so spätným vracaním sa žalúdočnej kyseliny).

Dospelí:

-                predchádzanie vzniku dvanástnikových a žalúdočných vredov, vyvolaných užívaním nesteroidných protizápalových liekov (NSAID, napr. ibuprofén) u rizikových skupín pacientov, ktorí potrebujú nepretržitú liečbu nesteroidnými protizápalovými liekmi.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Nolpazu

Neužívajte Nolpazu
 • ak ste alergický na pantoprazol, sorbitol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);
 • ak ste alergický na lieky, ktoré obsahujú iné inhibítory protónovej pumpy.

Upozornenia a opatrenia
Predtým ako začnete užívať Nolpazu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:
 • ak máte ťažké poškodenie pečene. Prosím, informujte svojho lekára, keď ste niekedy mal problémy s pečeňou. Lekár vám bude častejšie kontrolovať hladinu pečeňových enzýmov, najmä ak Nolpazu užívate dlhodobo. Ak dôjde k zvýšeniu pečeňových enzýmov, liečba sa má ukončiť.
 •                 ak musíte nepretržite užívať lieky, ktoré sa nazývajú NSAID a užívate aj Nolpazu, pretože je u vás zvýšené riziko vzniku žalúdočných a črevných komlikácií. Každé zvýšené riziko sa bude hodnotiť vo vzťahu k vašim osobným rizikovým faktorom, ako je váš vek (65 rokov a viac), výskyt žalúdočných a dvanástnikových vredov, krvácania zo žalúdka alebo čriev v minulosti.
 •                 ak máte zníženú zásobu vitamínu B12 v tele alebo sa u vás vyskytujú rizikové faktory pre zníženú hladinu vitamínu B12 a dlhodobo sa liečite pantoprazolom. Rovnako ako všetky lieky, ktoré znižujú množstvo kyseliny, aj pantoprazol môže viesť k zníženému vstrebávaniu vitamínu B12.
 •                 ak užívate liek, ktorý obsahuje atazanavir (na liečbu HIV infekcie) v rovnakom čase ako pantoprazol, požiadajte o radu svojho lekára.


Ihneď povedzte svojmu lekárovi, ak zbadáte akýkoľvek z nasledujúcich príznakov:
 •          neplánované zníženie telesnej hmotnosti,
 •          opakované vracanie,
 •          ťažkosti s prehĺtaním,
 •          vracanie krvi,
 •          ak ste bledý alebo máte pocit slabosti (chudokrvnosť),
 •          ak zbadáte krv v stolici,
 •          ťažká a/alebo dlhotrvajúca hnačka, pretože Nolpaza sa spája s miernym zvýšením výskytu infekčnej hnačky.

Váš lekár môže rozhodnúť, že potrebujete niektoré vyšetrenia na vylúčenie zhubného ochorenia, pretože pantoprazol tiež znižuje príznaky rakoviny a mohol by tým spôsobiť oneskorenie v určení diagnózy. Ak vaše príznaky pretrvávajú aj napriek liečbe, budú sa zvažovať ďalšie vyšetrenia.

Ak užívate Nolpazu dlhodobo (dlhšie ako 1 rok), lekár vás bude pravdepodobne pravidelne pozorovať. Pri každej návšteve mu oznámte všetky nové a nezvyčajné príznaky a okolnosti.

Ak užívate inhibítor protónovej pumpy, ako je Nolpaza, najmä po dobu dlhšiu ako 1 rok, môže sa u vás mierne zvýšiť riziko zlomeniny bedrového kĺbu, zápästia alebo chrbtice. Ak máte osteoporózu alebo užívate kortikosteroidy (lieky, ktoré môžu zvýšiť riziko osteoporózy), informujte o tom vášho lekára.

Iné lieky a Nolpaza
Nolpaza môže ovplyvniť účinnosť iných liekov, preto povedzte svojmu lekárovi, ak užívate:
 • lieky, ako je ketokonazol, itrakonazol a posakonazol (používajú sa na liečbu infekcií spôsobených plesňami) alebo erlotinib (používa sa na liečbu určitých typov nádorového ochorenia), pretože Nolpaza môže spôsobiť, že tieto a ďalšie lieky nebudú správne účinkovať;
 • warfarín a fenprokumón, ktoré ovplyvňujú zhusťovanie alebo zrieďovanie krvi. Budete možno potrebovať ďalšie vyšetrenia;
 • atazanavir (používa sa na liečbu infekcie HIV).

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie
Skúsenosti s užívaním pantoprazolu u tehotných žien sú obmedzené. Zaznamenalo sa vylučovanie do materského mlieka u ľudí. Ak ste tehotná alebo si myslíte, že môžete byť tehotná alebo ak dojčíte, mali by ste užívať tento liek len vtedy, ak váš ošetrujúci lekár uváži, že prínos pre vás je väčší ako možné riziko pre vaše nenarodené alebo dojčené dieťa.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Ak sa u vás vyskytnú vedľajšie účinky, ako závrat alebo poruchy videnia, nemali by ste viezť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

Nolpaza obsahuje sorbitol.
Ak vám niekedy lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, tak sa predtým ako začnete užívať tento liek obráťte na vášho lekára.


3. Ako užívať Nolpazu

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Kedy a ako máte užívať Nolpazu?
Tablety užite 1 hodinu pred jedlom, nehryzte ich ani nedrvte ale prehltnite ich vcelku a zapite vodou.

Ak vám nepovedal váš lekár inak, zvyčajná dávka je:

Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov starší:

Liečba príznakov spojených s gastroezofageálnym refluxným ochorením (napr. pálenie záhy, spätné vracanie (regurgitácia) kyseliny, bolesť pri prehĺtaní)
Zvyčajná dávka je 1 tableta denne. Táto dávka zvyčajne do 2?4 týždňov, najneskôr po ďalších 4 týždňoch, prinesie úľavu. váš lekár vám povie, ako dlho máte pokračovať v užívaní tohto lieku. Potom, ak je to potrebné, si môžete preliečiť opätovne sa objavujúce príznaky užitím jednej tablety denne.

Dlhodobá liečba a predchádzanie opätovnému prepuknutiu refluxnej ezofagitídy
Zvyčajná dávka je 1 tableta denne. Ak choroba opätovne prepukne, váš lekár môže dávku zdvojnásobiť. V tom prípade môžete užívať jednu tabletu Nolpazy 40 mg denne. Po preliečení môžete dávku opäť znížiť na jednu tabletu 20 mg denne.

Dospelí:

Predchádzanie dvanástnikovým a žalúdočným vredom u pacientov, ktorí musia nepretržite užívať nesteroidné protizápalové lieky
Zvyčajná dávka je 1 tableta denne.

Osobitné skupiny pacientov:
-          Ak máte závažné problémy s pečeňou, nemali by ste užívať viac ako jednu tabletu 20 mg denne.

-          Deti mladšie ako 12 rokov. Neodporúča sa užívať tieto tablety deťom mladším ako 12 rokov.

Ak užijete viac Nolpazy ako máte
Informujte svojho lekára alebo lekárnika. Príznaky predávkovania nie sú známe.

Ak zabudnete užiť Nolpazu
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Nasledujúcu dávku užite vo zvyčajnom čase.

Ak prestanete užívať Nolpazu
Neprestaňte užívať tieto tablety skôr ako sa poradíte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Frekvencia výskytu nižšie uvedených možných vedľajších účinkov je zoradená podľa nasledujúceho pravidla:
 •          veľmi časté (postihujú viac ako 1 užívateľa z 10)
 •          časté (postihujú 1 až 10 užívateľov zo 100)
 •          menej časté (postihujú 1 až 10 užívateľov z 1 000)
 •          zriedkavé (postihujú 1 až 10 užívateľov z 10 000)
 •          veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 užívateľa z 10 000)
 •          neznáme (z dostupných údajov nie je možné určiť frekvenciu výskytu)

Ak spozorujete akékoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte užívať tieto tablety a ihneď to oznámte svojmu lekárovi alebo sa spojte s pohotovostnou lekárskou službou v najbližšej nemocnici:

-                 Závažné alergické reakcie (frekvencia výskytu je zriedkavá): opuch jazyka a/alebo hrdla, ťažkosti pri prehĺtaní, žihľavka (jemné vyrážky), ťažkosti s dýchaním, alergický opuch tváre (Quinckeho edém/angioedém), závažné závraty s veľmi rýchlym pulzom a silným potením.

-                 Závažné poškodenia kože (frekvencia výskytu nie je známa): pľuzgiere na koži a rýchle zhoršovanie celkového stavu, erózie (vrátane mierneho krvácania) v oblasti očí, nosa, úst/pier alebo pohlavných orgánoch (Stevensov-Johnsonov syndróm, Leyllov syndróm, mnohopočetný erytém) a citlivosť na svetlo.

-                 Ďalšie závažné stavy (frekvencia výskytu nie je známa): zožltnutie kože alebo očných bielkov (ťažké poškodenie pečeňových buniek, žltačka) alebo horúčka, vyrážka a zväčšenie obličiek niekedy s bolestivým močením a bolesťami v dolnej časti chrbta (závažný zápal obličiek).

-                 Ak užívate pantoprazol dlhšie ako 3 mesiace, môže u vás dôjsť k poklesu hladiny horčíka v krvi. Nízka hladina horčíka sa prejaví ako únava, mimovoľné sťahy svalov, dezorientácia, kŕče, závraty, zvýšená tepová frekvencia. Ak máte niektorý z týchto príznakov, ihneď informujte svojho lekára. Nízka hladina horčíka môže viesť aj k zníženiu hladiny draslíka alebo vápnika v krvi. Váš lekár sa môže rozhodnúť, že vám bude pravidelne robiť krvné testy na sledovanie hladiny horčíka.

Ďalšie vedľajšie účinky sú:
-                 Menej časté (postihujú 1 až 10 užívateľov z 1 000)
Bolesť hlavy; závraty; hnačka; pocit nevoľnosti, vracanie, nadúvanie a plynatosť (vetry); zápcha; sucho v ústach; bolesť brucha a nepríjemný pocit v brušnej dutine; vyrážky na koži, vyrážka; erupcia, svrbenie; zlomenina bedrového kĺbu, zápästia alebo chrbtice; pocit slabosti, vyčerpania alebo celková slabosť; poruchy spánku.
-                 Zriedkavé (postihujú 1 až 10 užívateľov z 10 000)
Poruchy videnia ako je rozmazané videnie; žihľavka; bolesť kĺbov; bolesti svalov; zmeny hmotnosti; zvýšenie telesnej teploty; opuch končatín (periférny edém); alergické reakcie; depresia; zväčšenie prsníkov u mužov.
-                 Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 užívateľa z 10 000)
Dezorientácia (strata orientácie).
-                 Neznáme (frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)
Halucinácie, zmätenosť (hlavne u pacientov, ktorí už mali tieto príznaky); zníženie hladiny sodíka v krvi.

Vedľajšie účinky zistené krvnými testami:
 •                 Menej časté (postihujú 1 až 10 užívateľov z 1 000): zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov.
 • Zriedkavé (postihujú 1 až 10 užívateľov z 10 000): zvýšenie hladiny bilirubínu; zvýšenie hladiny tukov v krvi.
 •                 Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 užívateľa z 10 000): zníženie počtu krvných doštičiek, ktoré môže spôsobiť častejšie krvácanie alebo modriny ako je bežné; zníženie počtu bielych krviniek, ktoré môže viesť k častejším infekciám.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Nolpazu

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

Blistrové balenie: Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Obal: Uchovávajte v dobre uzatvorenom obale na ochranu pred vlhkosťou.
Po prvom otvorení obalu spotrebujte liek do 3 mesiacov.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Nolpaza obsahuje

 • Liečivo je pantoprazol. Každá gastrorezistentná tableta obsahuje 20 mg pantoprazolu (vo forme seskvihydrátu sodnej soli pantoprazolu).
 • Ďalšie zložky sú manitol, krospovidón (typ B), uhličitan sodný, sorbitol (E420), kalciumstearát v jadre tabliet a hypromelóza, povidón (K25), oxid titaničitý (E171), žltý oxid železitý (E172), propylénglykol, kopolymér MA/EA, nátriumlaurylsulfát, polysorbát 80, makrogol 6000 a mastenec v obalovej vrstve.

Ako vyzerá Nolpaza a obsah balenia
Nolpaza 20 mg sú svetlo hnedastožlté oválne mierne bikonvexné gastrorezistentné tablety.

Veľkosť balenia:
Škatuľka s 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 100 x 1, 112 a 140 gastrorezistentnými tabletami v blistrovom balení.
Plastový obal so 100 ao 250 gastrorezistentnými tabletami.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovinsko

Výrobca
Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Slovinsko
Pharmachemie B.V., Swensweg 5, 2031 GA HAARLEM, Holandsko
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann str. 5, 27472 Cuxhaven, Nemecko

Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho spoločenstva pod nasledovnými menami:
Členský štát Názov lieku
Rakúsko, Španielsko Pantoprazol TEVA
Belgicko Pantoprateva
Francúzsko Pantoprazole TEVA
Dánsko, Nórsko, Švédsko Pantoprazol KRKA
Fínsko, Grécko, Malta, Portugalsko Pantoprazole KRKA
Nemecko Pantoprazol TAD
Írsko Zolepant
Taliansko Pantoprazolo TEVA
Veľká Británia Pantoprazole
Holandsko Pantoprazol
Poľsko, Slovensko, Lotyšsko, Estónsko, Litva, Česká republika Nolpaza 20 mg

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
KRKA Slovensko, s.r.o., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, krka.slovakia@krka.biz

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 08/2013.

Písomná informácia pre používateľa
(pre veľkosti balenia 7 a 14 gastrorezistentných tabliet)


Nolpaza 20 mg
gastrorezistentné tablety
pantoprazol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár.
 •                    Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 •                    Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 •               Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 2 týždňov, musíte kontaktovať lekára.
 •                    Bez konzultácie s lekárom nesmiete užívať Nolpazu dlhšie ako 4 týždne.
 •               Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


 • V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
  1.                   Čo je Nolpaza a na čo sa používa
  2.                   Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Nolpazu
  3.                   Ako užívať Nolpazu
  4.                   Možné vedľajšie účinky
  5.                   Ako uchovávať Nolpazu
  6.                   Obsah balenia a ďalšie informácie


  1. Čo je Nolpaza a na čo sa používa

  Nolpaza obsahuje liečivo pantoprazol, ktorý blokuje „pumpu“ produkujúcu žalúdočnú kyselinu. Takto znižuje množstvo kyseliny vo vašom žalúdku.

  Nolpaza sa používa na krátkodobú liečbu príznakov refluxu (napríklad pálenie záhy, regurgitácia kyseliny) u dospelých.
  Reflux je spätný chod kyseliny zo žalúdka do pažeráka (“potravinová trubica”), ktorý sa môže zapáliť a bolieť.
  Môže vám to vyvolať také príznaky ako bolestivý pocit pálenia na hrudi, ktorý postupuje k hrdlu (pálenie záhy) a kyslú chuť v ústach (regurgitácia kyseliny).

  Už po prvom dni liečby Nolpazou môžete pocítiť ústup príznakov refluxu a pálenia záhy, ale tento liek nie je určený na okamžitú úľavu. Na ústup príznakov môže byť potrebné užívať liek ďalšie 2 – 3 dni.


  2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Nolpazu

  Neužívajte Nolpazu:

  •            ak ste alergický na pantoprazol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
  •            ak užívate liek, ktorý obsahuje atazanavir (na liečbu HIV-infekcie),
  •            ak máte menej ako 18 rokov,
  •            ak ste tehotná alebo dojčíte.

  Upozornenia a opatrenia
  Predtým, ako začnete užívať Nolpazu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:
  •            ak ste si liečili pálenie záhy alebo problémy so zažívaním nepretržito 4 týždne alebo dlhšie,
  •            ak máte viac ako 55 rokov a denne užívate voľnopredajné lieky na podporu trávenia,
  •            ak máte viac ako 55 rokov a vaše príznaky sa objavili až teraz alebo sa nedávno zmenili,
  •            ak vám v minulosti operovali žalúdočné vredy alebo žalúdok,
  •            ak máte problémy s pečeňou alebo máte žltačku (žltá koža alebo oči),
  •            ak pravidelne navštevujete svojho lekára kvôli vážnym problémom a stavom,
  •            ak musíte absolvovať endoskopické vyšetrenie alebo ureázový dychový test, ktorý sa volá C-urea test.

  Ihneď povedzte svojmu lekárovi, skôr ako začnete užívať alebo po skončení užívania tohto lieku, ak zbadáte akýkoľvek z nasledujúcich príznakov, ktoré môžu byť signálom iného, závažnejšieho ochorenia:
  •            nechcená strata telesnej hmotnosti (nemá vzťah k diéte alebo cvičebnému programu)
  •            vracanie, zvlášť opakované
  •            vracanie krvi; môže vyzerať ako tmavé zrnká kávy vo vašich zvratkoch
  •            ak zbadáte krv vo vašej stolici; môže mať čierny alebo dechtovitý vzhľad
  •            ťažkosti s prehĺtaním alebo bolesť pri prehĺtaní
  •            ak ste bledý alebo máte pocit slabosti (chudokrvnosť)
  •            bolesť na hrudi
  •            bolesť žalúdka
  •            ťažká a/alebo dlhotrvajúca hnačka, pretože Nolpaza môže byť spojená s malým zvýšením výskytu infekčnej hnačky.
  Váš lekár môže rozhodnúť, že potrebujete niektoré vyšetrenia.

  Ak musíte podstúpiť nejaké krvné vyšetrenia, povedzte svojmu lekárovi, že užívate tento liek.

  Už po prvom dni liečby Nolpazou môžete pocítiť ústup príznakov refluxu a pálenia záhy, ale tento liek nie je určený na okamžitú úľavu. Nesmiete ho používať preventívne.

  Ak máte opakované pálenie záhy alebo problémy s trávením dlhšiu dobu, pravidelne navštevujte svojho lekára.

  Ak užívate inhibítor protónovej pumpy, ako je Nolpaza, najmä po dobu dlhšiu ako 1 rok, môže sa u vás mierne zvýšiť riziko zlomeniny bedrového kĺbu, zápästia alebo chrbtice. Ak máte osteoporózu alebo užívate kortikosteroidy (lieky, ktoré môžu zvýšiť riziko osteoporózy), informujte o tom vášho lekára.

  Iné lieky a Nolpaza
  Nolpaza môže zmeniť správne pôsobenie niektorých iných liekov. Oznámte, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi ak užívate akýkoľvek liek, ktorý obsahuje jedno z nasledujúcich liečiv:
  •            ketokonazol (používa sa liečbu plesňových infekcií),
  •            warfarín a fenprokumon (používa sa zriedenie krvi a zabránenie vzniku krvných zrazenín). Možno budete potrebovať ďalšie krvné vyšetrenia,
  •            atazanavir (používa sa na liečbu HIV – infekcií). Nesmiete užívať Nolpazu, keď užívate atazanavir.

  Neužívajte Nolpazu s inými liekmi, ktoré môžu obmedziť množstvo kyseliny vznikajúcej vo vašom žalúdku, ako sú iné inhibítory protónovej pumpy (omeprazol, lanzoprazol alebo rabeprazol) alebo H2 antagonisty (napr.: ranitidín, famotidín).
  Nolpazu však môžete užívať s antacidami (napr.: magaldrát, kyselina alginová, hydrogénuhličitan sodný, hydroxid hlinitý, uhličitan horečnatý alebo ich kombinácie), ak je to potrebné.

  Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Platí to aj pre rastlinné a homeopatické lieky.

  Nolpaza a jedlo a nápoje
  Tablety sa musia pred jedlom prehltnúť celé a zapiť tekutinou.

  Tehotenstvo a dojčenie
  Neužívajte Nolpazu ak ste tehotná, myslíte si, že by ste mohli byť tehotná alebo dojčíte.
  Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

  Vedenie vozidiel a obsluha strojov
  Ak spozorujete nežiaduce účinky ako sú závraty alebo porucha videnia, nesmiete viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

  Nolpaza obsahuje sorbitol
  Ak vám niekedy lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, tak sa predtým ako začnete užívať tento liek obráťte na vášho lekára.


  3. Ako užívať Nolpazu

  Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

  Užite jednu tabletu denne. Neprekračujte túto odporučenú dávku 20 mg pantoprazolu denne.

  Tento liek užívajte aspoň 2?3 dni po sebe. Prestaňte užívať Nolpazu, keď vaše príznaky úplne vymiznú. Môže sa stať, že vracanie kyseliny a pálenie záhy u vás vymiznú už po jednom dni liečby Nolpazou, ale tento liek nie je určený na okamžitú úľavu.

  Ak príznaky úplne nevymiznú do dvoch týždňov pravidelného užívania tohto lieku, poraďte sa so svojím lekárom.
  Neužívajte Nolpazu dlhšie ako 4 týždne bez konzultácie so svojím lekárom.

  Tabletu užívajte pred jedlom v rovnakom čase každý deň. Tabletu prehltnite celú s trochou vody. Tabletu nehryzte ani neprelamujte.

  Deti a dospievajúci
  Nolpazu nesmú užívať deti a dospievajúci mladší ako 18 rokov.

  Ak užijete viac Nolpazy, ako máte
  Okamžite to povedzte svojmu lekárovi. Ak je to možné, zoberte so sebou svoj liek a túto písomnú informáciu. Príznaky predávkovania nie sú známe.

  Ak zabudnete užiť Nolpazu
  Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Nasledujúcu dávku užite na ďalší deň vo vašom zvyčajnom čase.

  Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


  4. Možné vedľajšie účinky

  Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

  Ihneď oznámte svojmu lekárovi, alebo sa spojte pohotovostným lekárom v najbližšej nemocnici, ak sa u vás prejaví ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných nežiaducich účinkov. Ihneď prestaňte užívať tento liek, ale zoberte si so sebou túto písomnú informáciu a/alebo tablety:

  -            Závažné alergické reakcie (zriedkavé):
  reakcie z precitlivenosti, nazývané aj anafylaktické reakcie, anafylaktický šok a angioedém. Typickými príznakmi sú: opuch tváre, pier, úst, jazyka a/alebo hrdla, ktoré môžu spôsobiť problémy s prehĺtaním alebo dýchaním, žihľavka, závažné závraty spojené s rýchlym tlkotom srdca a silným potením.
  -            Závažné kožné reakcie (častosť výskytu nie je známa):
  vyrážka so svrbením, pľuzgiere alebo ošupovanie kože, strata kože okolo očí a krvácanie v okolí očí, nosa, úst alebo genitálií a rýchle zhoršenie celkového zdravotného stavu alebo vyrážky po vystavení sa slnku.
  -            Iné závažné reakcie (častosť výskytu nie je známa):
  zožltnutie kože a očí (dôsledkom závažného poškodenia pečene) alebo problémy s obličkami ako bolestivé močenie a bolesť v krížoch a horúčk
43342
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
ACYLPYRIN
ACYLPYRIN10 tabliet
 
1,49 
na sklade
na sklade
Dorithricin
Dorithricin20 pastiliek
7,69  (-20%)
6,19 
na sklade
na sklade
Olynth HA 0,1 %
Olynth HA 0,1 %aerodisperzia, 10 ml
5,39 
4,69 
na sklade
na sklade
Orinox 1 mg/ml
 
3,69 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
MILGAMMA N
MILGAMMA Ncps 1x100 ks
26,49  (-23%)
20,49 
na sklade
na sklade
Ibalgin 400
Ibalgin 40048 tabliet
4,99 
4,39 
na sklade
na sklade
Talcid
Talcid20 žuvacích tabliet - 500mg
4,29 
3,89 
na sklade
na sklade
Dr.Max Obväz sterilný 8cm x 5m
 
0,59 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek