Nogrip 500 mg/200 mg/25 mg
Nogrip 500 mg/200 mg/25 mg
horúci nápoj pri chrípke a nachladnutí, 14 vreciek
Nogrip je určený na liečbu príznakov spojených s bežným nachladnutím, chrípkou a infekciami horných dýchacích ciest, ako je nádcha, slzenie, kýchanie, bolesť hlavy a/alebo horúčka.
Značka: Dr.Max
12345 (90%4)
8,99  s DPH
na sklade v eshope
8 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 
Nogrip 500 mg/200 mg/25 mg
horúci nápoj pri chrípke a nachladnutí, 14 vreciek
12345 (90%4)
Nogrip je určený na liečbu príznakov spojených s bežným nachladnutím, chrípkou a infekciami horných dýchacích ciest, ako je nádcha, slzenie, kýchanie, bolesť hlavy a/alebo horúčka.
Značka: Dr.Max
8,99  s DPH
na sklade v eshope
8 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 

Nogrip je určený na liečbu príznakov spojených s bežným nachladnutím, chrípkou a infekciami horných dýchacích ciest, ako je nádcha, slzenie, kýchanie, bolesť hlavy a/alebo horúčka.

Tento liek sa má užívať iba v prípade, ak máte všetky z nasledujúcich príznakov – bolesti a/alebo horúčku súbežne s nádchou, slzením alebo kýchaním. Liek nepoužívajte, ak máte iba jeden z týchto príznakov. Obsahuje paracetamol, kyselinu askorbovú, feniramíniumhydrogénmaleinát.

Nogrip je určený pre dospelých a dospievajúcich starších ako 15 rokov.

Spôsob použitia a odporúčané dávkovanie:

  • Odporúčaná denná dávka je jedno vrecko 2 alebo 3-krát denne. Medzi dvomi dávkami má byť minimálny interval 4 hodiny.
  • Neužívajte viac ako 3 vrecká denne.
  • Obsah vrecka rozpustite v studenej alebo teplej vode. V prípade, že máte chrípku, najvhodnejšie je užiť Nogrip večer rozpustený v horúcej vode.
Lieková forma ADC: roztok

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene ev. č.: 2015/05540-ZP

Písomná informácia pre používateľa

Nogrip 500 mg/200 mg/25 mg

granulát na perorálny roztok vo vrecku

paracetamol, kyselina askorbová, feniramíniumhydrogénmaleinát

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

- Ak sa do 5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Nogrip a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Nogrip

3. Ako užívať Nogrip

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Nogrip

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Nogrip a na čo sa používa

Nogrip je určený na liečbu príznakov spojených s bežným nachladnutím, chrípkou a infekciami horných dýchacích ciest, ako je nádcha, slzenie, kýchanie, bolesť hlavy a/alebo horúčka.

Tento liek sa má užívať iba v prípade, ak máte všetky z nasledujúcich príznakov – bolesti a/alebo horúčku súbežne s nádchou, slzením alebo kýchaním. Liek nepoužívajte, ak máte iba jeden z týchto príznakov.

Nogrip je určený pre dospelých a dospievajúcich starších ako 15 rokov.

Ak sa do 5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Nogrip

Neužívajte Nogrip

- ak ste alergický na paracetamol, kyselinu askorbovú, feniramíniumhydrogénmaleinát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- ak máte ochorenie pečene,

- ak máte glaukóm s uzavretým uhlom,

- ak užívate alebo ste užívali v posledných 2 týždňoch inhibítory monoaminooxidázy (lieky používané na liečbu depresie),

- ak ste muž a máte problémy s prostatou,

- nepodávajte deťom mladším ako 15 rokov.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Nogrip, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- ak máte problémy obličkami,

- ak máte nedostatok určitého enzýmu, ktorý sa nazýva glukózo-6-fosfát dehydrogenáza,

- ak máte hemolytickú anémiu (nezvyčajný rozpad červených krviniek),

- ak máte sklony k zápche, k závratom a k problémom s močovými cestami,

- ak máte astmu alebo chronickú obštrukčnú chorobu pľúc, kardiovaskulárne ochorenie, zvýšený krvný tlak, hypertyreózu a pyloroduodenálnu obštrukciu.

Neužívajte žiadne iné lieky obsahujúce paracetamol, ak užívate tento produkt, pretože by ste mohli prekročiť odporúčanú dennú dávku (pozri časť „Ako užívať Nogrip“).

Počas užívania tohto lieku nepite alkohol ani neužívajte lieky obsahujúce alkohol. Tento liek môže spôsobiť ospalosť zvýšenú v kombinácii s alkoholom.

Jedno vrecko obsahuje 11,5 g sacharózy. Musí sa to vziať do úvahy u pacientov s diabetes mellitus.

V prípade, že máte vysokú horúčku, prejavy sekundárnej infekcie alebo príznaky pretrvávajú dlhšie ako 5 dní, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Iné lieky a Nogrip

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Neužívajte Nogrip súbežne s inými liekmi obsahujúcimi paracetamol alebo súbežne s antihistaminikami.

Predtým, ako začnete užívať Nogrip, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak užívate niektoré z nasledujúcich liekov:

- metoklopramid alebo domperidón (lieky proti nevoľnosti a vracaniu),

- cholestyramín (používajú sa na zníženie hladiny cholesterolu),

- warfarín a iné deriváty kumarínu (lieky na riedenie krvi),

- probenecid (liek používaný na liečbu dny),

- izoniazid alebo rifampicín (liek používaný na liečbu tuberkulózy),

- fenytoín (liek používaný na liečbu epilepsie),

- sedatíva, najmä barbituráty (lieky, ktoré spôsobujú relaxáciu a ospalosť),

- sedatívne antidepresíva (amitriptylín, doxepin, mianserín, mirtazapín, trimipramin),

- hypnotiká,

- zidovudín (liek používaný na liečbu infekcie HIV/AIDS).

Nogrip a jedlo, nápoje a alkohol

Nepite alkohol ani neužívajte lieky obsahujúce alkohol počas užívania tohto lieku. Tento liek môže vyvolávať ospalosť zvýšenú v kombinácii s alkoholom.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Užívanie lieku Nogrip sa neodporúča počas tehotenstva a dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nogrip môže spôsobiť ospalosť a/alebo závraty. Ak sa u vás vyskytne ospalosť a/alebo závraty, neveďte vozidlá a neobsluhujte stroje.

Nogrip obsahuje sacharózu a etanol (alkohol)

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku. Jedno vrecko obsahuje 11,5 g sacharózy. Musí sa to vziať do úvahy u pacientov s diabetes mellitus.

Tento liek obsahuje malé množstvo etanolu (alkoholu), menej ako 100 mg na maximálnu dennú dávku.

3. Ako užívať Nogrip

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Nogrip je určený pre dospelých a dospievajúcich starších ako 15 rokov.

Odporúčaná denná dávka je jedno vrecko 2 alebo 3-krát denne. Medzi dvomi dávkami má byť minimálny interval 4 hodiny.

Neužívajte viac ako 3 vrecká denne.

Obsah vrecka rozpustite v studenej alebo teplej vode.

V prípade, že máte chrípku, najvhodnejšie je užiť Nogrip večer rozpustený v horúcej vode.

Ak máte problémy s obličkami, interval medzi dvoma dávkami vám určí váš lekár.

Maximálna dĺžka liečby je 5 dní bez vyhľadania lekárskej pomoci.

Ak užijete viac Nogripu ako máte

V prípade, že užijete viac Nogrip alebo tento liek náhodne užije dieťa, vyhľadajte okamžite lekársku pomoc a to pre oneskorené riziko vzniku vážneho poškodenia pečene. Príznaky predávkovania paracetamolom sú nevoľnosť, vracanie a strata chuti do jedla.

Ak zabudnete užiť Nogrip

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

• Akútny záchvat glaukómu u citlivých jedincov,

• poruchy močenia (významný pokles množstva moču, ťažké močenie),

• sucho v ústach, rozmazané videnie, zápcha,

• problémy s pamäťou alebo koncentráciou, zmätenosť, závraty (častejšie u starších pacientov),

• porucha pohybovej koordinácie, trasenie,

• ospalosť, znížená pozornosť, silnejšie na začiatku liečby,

• závraty po rýchlej zmene polohy (stáť alebo sedieť), v dôsledku poklesu krvného tlaku.

• V zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť kožná vyrážka, začervenanie alebo alergické reakcie vedúce k náhlemu opuchu tváre a krku alebo celková nepohoda (nevoľnosť) s výrazným poklesom krvného tlaku. V takomto prípade okamžite prestaňte užívať tento liek, oznámte to svojmu lekárovi a nikdy znovu neužívajte lieky obsahujúce paracetamol alebo feniramín.

• Výnimočne boli pozorované poruchy krvi (zníženie počtu krvných doštičiek, bielych krviniek), ktoré môžu mať za následok krvácanie z nosa alebo ďasien. V takom prípade sa obráťte na svojho lekára.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Nogrip

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale a škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Nogrip obsahuje

- Liečivá sú 500 mg paracetamol, 200 mg kyselina askorbová, 25 mg feniramíniumhydrogénmaleinát.

- Ďalšie zložky sú sacharóza, karibská príchuť, kyselina citrónová bezvodá, arabská guma sušená rozprašovaním, sodná soľ sacharínu.

Ako vyzerá Nogrip a obsah balenia

Nogrip je balený v papier/Al/PE vreckách. Jedno vrecko obsahuje biely až svetlo žltý prášok s charakteristickou vôňou citrusových plodov a rumu.

Veľkosť balenia: 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 vreciek.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Dr.Max Pharma Limited

First Floor Roxburghe House

273-287 Regent Street

W1B 2HA Londýn

Veľká Británia

Výrobca

Farmea

10 rue Bouché Thomas

49007 Angers Cedex 01

Francúzsko

Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Česká republika: Nogrip 500 mg/200 mg/25 mg

Malta: Triflu 500 mg/200 mg/25 mg

Poľsko: Fluxin

Slovenská republika: Nogrip 500 mg/200 mg/25 mg

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v októbri 2015.

4091B
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
ACYLPYRIN
ACYLPYRIN10 tabliet
 
2,29 
na sklade
na sklade
Acetylcystein Dr.Max 600 mg
Acetylcystein Dr.Max 600 mg10 šumivých tabliet
 
5,99 
na sklade
na sklade
MUCONASAL PLUS
MUCONASAL PLUS10 ml, aerodisperzia
 
5,49 
na sklade
na sklade
Parapyrex
Parapyrex20 tabliet
 
1,99 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
Orinox 1 mg/ml
3,69  (-20%)
2,95 
na sklade
na sklade
THERAFLU PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA
10,99 
9,99 
na sklade
na sklade
Orasept s príchuťou medu a citrónu
 
5,49 
na sklade
na sklade
Ambroxol Dr.Max 30 mg/5 ml sirup
 
5,49 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek