Neo-bronchol 15 mg mäkké pastilky
pas orm (blis.PVC/Al) 1x20 ks

Značka: neo-angin
7,59   (-50%)
3,79  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 1 lekárni - doručíme do 305 lekární
3 body na vernostnú kartu
doprava zadarmo
Neo-bronchol 15 mg mäkké pastilky
pas orm (blis.PVC/Al) 1x20 ks

Značka: neo-angin
7,59   (-50%)
3,79  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 1 lekárni - doručíme do 305 lekární
3 body na vernostnú kartu
doprava zadarmo

Liek na zriedenie hlienov v dýchacích cestách pri ochoreniach, ktoré sú sprevádzané tvorbou hustého hlienu (uľahčuje vykašliavanie). Liek je určený na mukolytickú liečbu (uľahčujúcu vykašliavanie) akútnych a chronických ochorení priedušiek a pľúc, ktoré sa vyznačujú tvorbou hustého hlienu.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Deti vo veku od 6 do 12 rokov: 1 pastilka 2-3x denne
Dospelí a deti nad 12 rokov: 2 pastilky 3x denne počas prvých 2-3 dní, potom 2 pastilky 2x denne. U dospelých je možné podať maximálnu dávku 4 pastilky 2x denne.

Trvanie liečby: Bez odporúčania lekára sa nemá užívať dlhšie než 4-5 dní.

Spôsob použitia

Pastilka sa má užívať po jedle tak, že sa nechá pomaly rozpustiť v ústach. Zvýšený účinok lieku možno dosiahnuť zvýšeným príjmom tekutín.

Upozornenie

Počas tehotenstva, najmä v 1. trimestri, a počas dojčenia možno liek užívať iba po dôkladnom zvážení pomeru rizika k prínosom liečby.
Liek sa nesmie podávať deťom mladším ako 6 rokov.
U pacientov s poruchou funkcie obličiek a ťažkom ochorení pečene sa pri užívaní neo-broncholu vyžaduje mimoriadna opatrnosť (napr. predĺžené intervaly medzi jednotlivými dávkami alebo zníženie dávok).
Liek obsahuje sorbitol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

ambroxoliumchlorid
Lieková forma: Pastilka tvrdá 
Lieková forma ADC: pastiky
Písomná informácia pre používateľa

neo-bronchol
15 mg mäkké pastilky
ambroxoliumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
 •                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 •                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 •                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
 •                 Ak sa do 4 – 5 dní nebudete cítiť lepšie alebo ak sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
 1. Čo je neo-bronchol a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete neo-bronchol
 3. Ako užívať neo-bronchol
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať neo-bronchol
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je neo-bronchol a na čo sa používa

neo-bronchol je liek na zriedenie hlienov v dýchacích cestách pri ochoreniach, ktoré sú sprevádzané
tvorbou hustého hlienu (uľahčuje vykašliavanie).

neo-bronchol je určený na mukolytickú liečbu (uľahčujúcu vykašliavanie) akútnych a chronických
ochorení priedušiek a pľúc, ktoré sa vyznačujú tvorbou hustého hlienu.


2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako užijete neo-bronchol

Neužívajte neo-bronchol
- ak ste alergický na ambroxoliumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať neo-bronchol, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Veľmi zriedkavo sa v časovej súvislosti s používaním ambroxolu hlásil výskyt kožných reakcií, ako je
Stevensov-Johnsonov syndróm (poškodenie kože a slizníc s tvorbou
sekrétu) a toxická epidermálna
nekrolýza (syndróm obarenej kože).

V prípade výskytu zmien na koži alebo sliznici musíte okamžite vyhľadať lekára a užívanie neo-
broncholu ukončiť.

Pacienti so zníženou funkciou obličiek alebo ťažkým ochorením pečene
Ak máte zníženú funkciu obličiek alebo ťažké ochorenie pečene, neo-bronchol musíte užívať s osobitnou opatrnosťou (napr. predĺžené intervaly medzi jednotlivými dávkami alebo znížené dávky) (pozri časť 3).
Závažne znížená funkcia obličiek môže mať za následok hromadenie metabolitov ambroxolu, ktoré sa
tvoria v pečeni.

Pri zhoršenej bronchomotorickej odpovedi a prítomnosti veľkého množstva sekrétu (napr. zriedkavom malígnom ciliárnom syndróme), sa musí neo-bronchol užívať pod dohľadom lekára z dôvodu možnosti retencie (zadržiavania) sekrétov.

Deti
neo-bronchol sa nesmie podávať deťom mladším ako 6 rokov kvôli vysokému obsahu liečiva. Pre
malé deti sú dostupné iné liekové formy, ako je sirup alebo kvapky, ktoré majú nižší obsah liečiva.

Iné lieky a neo-bronchol

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ambroxol/Antitusiká
Súčasné užívanie neo-broncholu a antitusík (liekov na tlmenie kašľa) môže zapríčiniť nebezpečné
nahromadenie sekrétov (hlienu) z dôsledku útlmu reflexu kašlania. Tieto lieky sa súbežne môžu užívať len
na odporučenie lekára.

neo-bronchol a jedlo, nápoje a  alkohol

neo-bronchol sa má užívať po jedle, tak že pastilku necháte rozpustiť v ústach. Zvýšený účinok neo-broncholu možno dosiahnuť zvýšeným príjmom tekutín.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Nie sú k dispozícii dostatočné skúsenosti o používaní abmroxolu u tehotných žien. Počas tehotenstva
možno neo-bronchol užívať iba po predpísaní lekárom a po starostlivom zvážení pomeru rizika
k prínosom liečby.

U zvierat prechádza liečivo neo-broncholu do materského mlieka. Keďže u ľudí nie sú dostatočné skúsenosti, počas dojčenia možno neo-bronchol užívať iba po predpísaní lekárom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je potrebné zohľadniť osobitné okolnosti.

neo-bronchol obsahuje sorbitol
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

Upozornenie pre diabetikov: 1 pastilka obsahuje 922,2 mg roztoku sorbitolu (nekryštalizujúceho, suchá
substancia) (čo zodpovedá približne 0,08 glycidovým jednotkám).


3. Ako užívať neo-bronchol

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je:

Deti vo veku od 6 do 12 rokov:
Vo všeobecnosti majú cmúľať 2 až 3-krát denne 1 pastilku (to zodpovedá 15 mg ambroxoliumchloridu 2 až 3-krát denne).

Dospelí a deti nad 12 rokov:
Vo všeobecnosti majú cmúľať 2 pastilky 3-krát denne počas prvých 2-3 dní (to zodpovedá 30 mg
ambroxoliumchloridu 3-krát denne), potom 2 pastilky 2-krát denne (to zodpovedá 30
mg ambroxoliumchloridu 2-krát denne).

Dospelí:
Vzostup účinnosti je eventuálne možný pri dávkach 60 mg ambroxoliumchloridu 2- krát denne (to zodpovedá 120 mg ambroxoliumchloridu denne).

Ak užijete viac neo-broncholu, ako máte

Pri predávkovaní ambroxolom, liečivom neo-broncholu, sa nepozorovali žiadne príznaky otravy.
Hlásili sa iba krátkodobé prejavy nepokoja a hnačka.

V prípade náhodného alebo úmyselného extrémneho predávkovania sa môže vyskytnúť zvýšené slinenie,
grganie, vracanie a hypotenzia (nízky tlak).

Vyhľadajte lekára. Akútne opatrenia, ako je vyvolanie vracania a výplach žalúdka nie sú vo všeobecnosti
indikované a majú sa použiť iba v prípadoch extrémneho predávkovania. Odporúča sa symptomatická
liečba (liečba príznakov).

Ak zabudnete užiť neo-bronchol

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Výskyt vedľajších účinkov sa hodnotí podľa nasledovných frekvencií:

Veľmi časté: pozorované u viac než 1 z 10 osôb
Časté: pozorované u menej než 1 z 10 osôb, no u viac než 1 zo 100 osôb
Menej časté: pozorované u menej než 1 zo 100 osôb, no u viac než 1 z 1 000 osôb
Zriedkavé: pozorované u menej než 1 z 1 000 osôb, no u viac než 1 z 10 000
osôb
Veľmi zriedkavé: pozorované u menej než 1 z 10 000 osôb, vrátane jednotlivých hlásení

Celkové poruchy:
Menej časté : reakcie precitlivenosti (napr. kožná vyrážka, opuch tváre, dýchavičnosť, svrbenie), horúčka.
Veľmi zriedkavé: závažné alergické (anafylaktické) reakcie až šok.

Tráviace ťažkosti:
Menej časté : nevoľnosť, bolesť brucha, vracanie.

Pri prvých znakoch reakcie precitlivenosti ukončite užívanie neo-broncholu.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať neo-bronchol

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Uchovávajte pri teplote do 25 ?C.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo neo-bronchol obsahuje
 • Liečivo je ambroxoliumchlorid. 1 mäkká pastilka obsahuje 15 mg ambroxoliumchloridu.
 • Ďalšie zložky sú sorbitol 70 % nekryštalizujúci, arabská guma, silica mäty piepornej, eukalyptová silica, dihydrát sodnej soli sacharínu, ľahký tekutý parafín, čistená voda.

Ako vyzerá neo-bronchol a obsah balenia

Svetlohnedé okrúhle pastilky s vôňou pepermintu.
Veľkosť balenia - 20 pastiliek.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Divapharma GmbH
Motzener Strasse 41
122 77 Berlín, Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

4 LIFE PHARMA SK, s.r.o.
Koceľova 17
Bratislava 2, 821 08
Slovenská republika
Tel. č: 02/5557 1182
Fax: 02/5556 9016
e-mail: pharmacovigilance@4lifepharma.eu


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 07/2013.

Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk
85949
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
NASIVIN 0,05 %
NASIVIN 0,05 %int nas (fľaša sklenená, hnedá s kvapkadlom) 1x10 ml
 
3,99 
na sklade
na sklade
SINUPRET
SINUPRETgtt por 1x100 ml
 
9,39 
na sklade
na sklade
VERAL 25 mg
VERAL 25 mgtbl ent (blis. Al/PVC) 1x30 ks
 
3,39 
na sklade
na sklade
PANADOL ULTRA RAPIDE
PANADOL ULTRA RAPIDE12 šumivých tabliet
 
3,89 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
Aspirin 500 mg
Aspirin 500 mg20 tabliet
 
4,19 
na sklade
na sklade
Voltaren Actigo Extra 25 mg
Voltaren Actigo Extra 25 mgtbl obd (blis.) 1x20 ks
 
6,39 
na sklade
na sklade
Nalgesin S
Nalgesin Stbl flm 275 mg (blis.Al/PVC) 1x20 ks
 
7,69 
na sklade
na sklade
MoliCare Premium lady pad 3 kvapky
MoliCare Premium lady pad 3 kvapkyinkontinenčné vložky 1x14 ks
 
2,24 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek