Nachádzate sa: > > >
MUGOTUSSOL
MUGOTUSSOL
sir (fľ.skl.jantárová a dávkovač) 1x190 ml
Liek na zmiernenie suchého, dráždivého kašľa.
7,49  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 7 lekárňach - doručíme do 305 lekární
7 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo
MUGOTUSSOL
sir (fľ.skl.jantárová a dávkovač) 1x190 ml
Liek na zmiernenie suchého, dráždivého kašľa.
7,49  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 7 lekárňach - doručíme do 305 lekární
7 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo

Liek sa používa na zmiernenie suchého, dráždivého kašľa.
Obsahuje liečivo dextrometorfániumbromid patriace do skupiny liekov nazývaných antitusiká (lieky potláčajúce kašeľ), ktoré pomáhajú zabezpečiť zmiernenie suchého, dráždivého, kašľa.
Liek sa používa u dospelých a u detí starších ako 12 rokov.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a viac:
15 ml sirupu 3x denne, každých 6 až 8 hodín, podľa potreby. Nesmie sa prekročiť maximálna denná dávka 45 ml.

Ak sa do 3 až 5 dní pri samoliečbe nedostaví zlepšenie, je potrebné obrátiť sa na lekára. V liečbe sa nesmie pokračovať dlhšie než 2 - 3 týždne.
Ak sa dávka vynechá, v liečbe je potrebné pokračovať nasledujúcou dávkou, tak ako je plánované. Nepoužívať dvojnásobnú dávku, aby sa nahradila vynechaná dávka.

Spôsob použitia

Sirup pred použitím pretrepať. Používa sa dávkovač, ktorý je súčasťou balenia. Liek sa užíva nezávisle od jedla.

Upozornenie

Liek sa v tehotenstve môže používať len vo výnimočných prípadoch, po dôkladnom vyhodnotení prínosov oproti rizikám.
Odporúča sa, aby liek nepoužívali matky, ktoré dojčia, keďže u dojčiat nemožno vylúčiť tlmivý účinok na dýchanie.
Liek je kontraindikovaný u detí mladších ako 12 rokov.
U pacientov s ochoreniami dýchacích ciest ako je astma, CHOCHP, pneumónia sa má tento liek používať s opatrnosťou.
Počas užívania lieku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje, pretože zvyšujú výskyt niektorých vedľajších účinkov.
Tento liek môže spôsobovať pocit ospalosti alebo závrat v rozsahu, a môže znížiť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Boli zaznamenané prípady zneužívania dextrometorfánu, predovšetkým u mladistvých.
Po prvom otvorení sa môže používať 12 mesiacov.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

dextrometorfániumbromid monohydrát
Lieková forma: Sirup 
Lieková forma ADC: sirup
Písomná informácia pre používateľa

Mugotussol
10 mg/5 ml, sirup
dextrometorfániumbromid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, lekárnik alebo zdravotná sestra.
 •                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 •                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 •                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
 •                 Ak sa do 3 až 5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii sa dozviete:
 1. Čo je Mugotussol a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Mugotussol
 3. Ako užívať Mugotussol
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Mugotussol
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Mugotussol a na čo sa používa

Mugotussol sa používa na zmiernenie suchého, dráždivého kašľa.

Obsahuje liečivo dextrometorfániumbromid patriace do skupiny liekov nazývaných antitusiká (lieky potláčajúce kašeľ), ktoré pomáhajú zabezpečiť zmiernenie suchého, dráždivého, kašľa.

Liek sa používa u dospelých a u detí starších ako12 rokov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Mugotussol

Neužívajte Mugotussol
 • ak ste alergický na dextrometorfán alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
 • ak máte dlhodobý kašeľ alebo akútne príznaky ochorení dýchacích ciest, ako je astma, chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP), zápal pľúc,
 • ak máte menej ako 12 rokov,
 • ak užívate alebo ste posledné dva týždne užívali lieky na depresiu známe ako inhibítory monoaminooxidázy (IMAO). Ak si nie ste istý, či užívate takýto liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Mugotussol, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 •          Dextrometorfániumbromid môže vyvolať závislosť, ak sa používa počas dlhého obdobia (t.j. po dlhšom ako odporúčané trvanie liečby), alebo ak ho užívajú ľudia s náchylnosťou k zneužívaniu
 •          Ak užívate alebo ste nedávno užívali niektoré lieky, napr. na liečbu depresie, ako sú SSRI alebo tricyklické antidepresíva
 •          Ak máte problémy s pečeňou alebo s obličkami
 •          Ak máte pretrvávajúci kašeľ alebo ak sa kašeľ spája s nadmernou produkciou hlienu, (napr. pacienti s ochoreniami ako sú bronchiektázia a cystická fibróza) alebo u pacientov s neurologickými ochoreniami, ktoré sa spájajú s významne zníženým reflexom kašľa (ako sú mozgová príhoda, Parkinsonova choroba a demencia)
 •          Ak neznášate niektoré cukry
 •          Ak u vás bola diagnostikovaná mastocytóza

Deti
Dextrometorfániumbromid nesmú užívať deti mladšie ako 12 rokov.

Iné lieky a Mugotussol
Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, najmä amiodarón, chinidín, fluoxetín, haloperidol, paroxetín, propafenón, tioridazín, cimetidín, ritonavir, berberín, bupropión, cinakalcet, flekainid a terbinafín alebo mukolytiká (lieky, ktoré rozpúšťajú hlien) alebo sérotonergné lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Sérotonergné lieky sú napr. niektoré antidepresíva ako inhibítory MAO alebo selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) (napr. fluoxetín, paroxetín) alebo tricyklické antidepresíva. Dextrometorfán môže zvýšiť riziko sérotonínového syndrómu. Príznaky sérotonínového syndrómu zahŕňajú agitáciu, zvýšenie srdcovej a dychovej frekvencie, nepokoj, svalové kŕče a zášklby, vysokú horúčku, nadmerné potenie, zimnicu a triašku.

Mugotussol a alkohol
Ak sa požíva alkohol spolu s dextrometorfániumbromidom, výskyt niektorých vedľajších účinkov je pravdepodobnejší.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Tento liek vám môže spôsobovať pocit ospalosti alebo závrat. Ak má na vás vplyv, neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje. Riziko vzniku týchto účinkov sa zvyšuje s alkoholom a niektorými inými liekmi.

Mugotussol obsahuje:

39,06 g maltitolu v maximálnej odporúčanej dennej dávke, čo zodpovedá 89 kcal/g.
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, predtým ako užijete tento liek, poraďte sa s lekárom.

Môže mať mierny laxatívny („preháňajúci“) účinok.

Kalorická hodnota maltitolu je 2,3 kcal/g.

2,8 g propylénglykolu v maximálnej odporúčanej dennej dávke.

Metylparabén (E219)
Môže vyvolať alergické reakcie (aj oneskoreného typu).


3. Ako užívať Mugotussol

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.

Odporúčaná dávka je:

Dospelí a deti staršie ako 12 rokov:
15 ml sirupu až 3-krát denne, každých 6 až 8 hodín, podľa potreby.
Neprekračujte maximálnu dennú dávku 45 ml sirupu (3 užitia).

Použite dávkovač, ktorý je súčasťou balenia.

Ak sa liečite sami, nepoužívajte liek dlhšie ako 3-5 dní.

Sirup neobsahuje cukor (sacharózu), preto ho môžu užívať pacienti s cukrovkou.

Ak užijete viac Mugotussolu, ako máte
Ak užijete viac Mugotussolu ako máte, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Zoberte všetok zvyšný liek, aby ste ho ukázali lekárovi.

Ak zabudnete užiť Mugotussol
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Ďalšiu dávku lieku užite v najbližšom stanovenom čase v obvyklej dávke.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Alergické reakcie
môžu byť závažné a zahŕňajú nasledujúce príznaky: ťažkosti s dýchaním alebo závraty, opuch tváre alebo hrdla, závažné vyrážky alebo žihľavku (urtikária), kožnú vyrážku, začervenanie kože (erytém), lokalizovanú liekovú vyrážku
ak máte niektorý z týchto príznakov, ukončite užívanie tohto lieku a vyhľadajte okamžite pomoc lekára.

Iné možné vedľajšie účinky
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
o   závrat, vracanie, podráždený žalúdok, nevoľnosť, únava
Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)
o   halucinácie, závislosť, ospalosť

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Mugotussol

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.
Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a štítku fľašky. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Spotrebujte do 12 mesiacov po prvom otvorení.

Neužívajte tento liek, ak spozorujete nejaké znaky poškodenia lieku.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Mugotussol obsahuje
 • Liečivo je monohydrát dextrometorfániumbromidu.
 • Ďalšie zložky sú: dihydrát sodnej soli sacharínu, roztok maltitolu (E965), propylénglykol, marhuľová aróma,vanilková aróma, metylparabén (E218), čistená voda.

Ako vyzerá Mugotussol a obsah balenia
5 ml sirupu obsahuje 10 mg monohydrátu dextrometorfániumbromidu (čo zodpovedá 7,35 mg dextrometorfánu).

Mugotussol je číry, bezfarebný až bledožltý sirup dostupný vo fľaške zo skla typu III jantárovej farby a plastovým uzáverom.

Veľkosť balenia:
1 x 190 ml fľaška a 1 dávkovač.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Str. 173
55216 Ingelheim nad Rýnom
Nemecko

Výrobca

Delpharm Reims
10 rue du Colonel Charbonneaux
51100 Reims
Francúzsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:
Spojené kráľovstvo: Dextromethorphan hydrobromide 10mg/5ml syrup
Česká republika: Mugotussol 10mg/5ml
Estónsko: Mugotussol
Poľsko: Mucotussin
Slovensko: Mugotussol

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v apríli 2016.
Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk
5862A
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
ACYLPYRIN
ACYLPYRIN10 tabliet
 
1,29 
na sklade
na sklade
PARALEN GRIP chrípka a bolesť
 
7,49 
na sklade
na sklade
IBALGIN RAPIDCAPS 400 mg
4,69  (-30%)
3,29 
na sklade
na sklade
Sinecod
Sinecodsir 300 mg 1x200 ml
 
8,19 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
Dorithricin
Dorithricin20 pastiliek
7,79 
6,79 
na sklade
na sklade
MUCONASAL PLUS
MUCONASAL PLUS10 ml, aerodisperzia
5,19  (-19%)
4,19 
na sklade
na sklade
PANADOL ULTRA RAPIDE
PANADOL ULTRA RAPIDE12 šumivých tabliet
 
3,89 
na sklade
na sklade
MUCOSOLVAN
MUCOSOLVANsir 30 mg/5 ml 1x100 ml
 
7,29 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek