Mucoplant Sirup proti kašľu so skorocelom a medom
Mucoplant Sirup proti kašľu so skorocelom a medom
sir (fľ.skl.hnedá) 1x250 ml

Značka: Mucoplant
9,89  s DPH
na sklade v eshope
doručíme do 315 lekární
9 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 
Mucoplant Sirup proti kašľu so skorocelom a medom
sir (fľ.skl.hnedá) 1x250 ml

Značka: Mucoplant
9,89  s DPH
na sklade v eshope
9 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 

Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom je tradičný rastlinný liek. Používa sa na symptomatickú liečbu pri podráždení oblasti ústnej dutiny alebo hltanu s pridruženým suchým kašľom. 
Ak príznaky ochorenia pri užívaní tohto lieku pretrvávajú dlhšie ako týždeň, je potrebné konzultovať to s lekárom.
Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom je tradičný rastlinný liek určený na indikácie overené výhradne dlhodobým používaním.

Spôsob použitia

Pre správne dávkovanie sa používa priložená odmerka. Sirup sa môže podávať nezriedený.

Dospievajúci vo veku od 12 do 18 rokov, dospelí a starší pacienti užívajú 4 až 6 dávok (každá asi 15 ml) počas dňa v pravidelných intervaloch.
Deti od 6 do 11 rokov 4 až 6 dávok (každá asi 5 ml) počas dňa v pravidelných intervaloch.
Deti od 3 do 5 rokov 4 až 6 dávok (každá asi 2,5 ml) počas dňa v pravidelných intervaloch. 
Ak pri užívaní tohto lieku symptómy pretrvávajú dlhšie ako týždeň, je potrebné to konzultovať s lekárom alebo lekárnikom.

Upozornenie:
U detí do troch rokov sa užívanie neodporúča.
Neodporúča sa užívať u žien v období tehotenstva a dojčenia.
Tento liek obsahuje 1,62 objemových percent etanolu (alkoholu), čo sa rovná 192 mg v jednej dávke, porovnateľnému s 4,8 ml piva, 2 ml vína. Škodlivé pre tých, ktorí trpia alkoholizmom. Musí sa vziať do úvahy u tehotných a dojčiacich žien, detí a vysoko rizikových skupín, ako sú pacienti s poruchou funkcie pečene alebo epilepsiou.
Tento liek obsahuje 0,0639 mmol draslíka v 5 ml. To je potrebné zohľadniť u pacientov so zníženou funkciou obličiek a pacientov s diétou s kontrolovaným obsahom draslíka.

Účinné látky

skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata)
Lieková forma ADC: sirup
Písomná informácia pre používateľa


Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom
sirup
tekutý extrakt z listov skorocelu kopijovitého

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
  •                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
  •                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
  • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
  •       Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

  1.     Čo je Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom a na čo sa používa
  2.     Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom
  3.     Ako užívať Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom
  4.     Možné vedľajšie účinky
  5.     Ako uchovávať Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom
  6.     Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom a na čo sa používa

Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom je tradičný rastlinný liek určený na indikácie overené výhradne dlhodobým používaním.
Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom sa používa na symptomatickú liečbu pri podráždení oblasti ústnej dutiny alebo hltanu s pridruženým suchým kašľom.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom

Neužívajte Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom
-       ak ste alergickí na skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata) alebo na rastliny z čeľade skorocelovité alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Ak sa v priebehu užívania tohto lieku objaví dýchavičnosť, horúčka alebo žltozelený hustý hlien, konzultujte to so svojim lekárom.

Deti a dospievajúci
Použitie u detí do veku 3 rokov sa neodporúča na základe chýbajúcich údajov o účinnosti a bezpečnosti.

Iné lieky a Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
Kvôli nedostatočným údajom sa užívanie počas tehotenstva a dojčenia neodporúča.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Neuskutočnili sa žiadne štúdie na ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom obsahuje

Tento liek obsahuje malé množstvo etanolu (alkoholu), menej ako 100 mg v dávke pre deti vo veku od 6 do 12 rokov.
Okrem toho obsahuje invertný cukrový sirup (zmes glukózy a fruktózy). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

Tento liek obsahuje 0,0639 mmol draslíka v 5 ml. Toto je potrebné zohľadniť u pacientov so zníženou funkciou obličiek a pacientov s kontrolovaným príjmom draslíka.

3. Ako užívať Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dospievajúci vo veku 12-18 rokov, dospelí a starší pacienti užívajú 4 až 6 dávok (každá asi 15 ml) počas dňa v rovnakých intervaloch.

Použitie u detí
Deti od 6 do 11 rokov 4 až 6 dávok (každá asi 5 ml) v rovnakých intervaloch.

Deti od 3 do 5 rokov 4-6 dávok (každá asi 2,5 ml ) v rovnakých intervaloch.

U detí do troch rokov sa užívanie neodporúča (pozri časť 4.4.)

Pre správne dávkovanie použite priloženú odmerku.

Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom sa môže podávať nezriedený.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Dĺžka užívania tohto lieku
Ak príznaky ochorenia pri užívaní tohto lieku pretrvávajú dlhšie ako týždeň, je potrebné konzultovať to s lekárom.

Ak užijete viac Mucoplant sirupu proti kašľu so skorocelom a medom, ako máte
Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania.
Ak ste užili viac Mucoplant sirupu proti kašľu so skorocelom a medom ako ste mali, konzultujte to s lekárom alebo lekárnikom.

Ak zabudnete užiť Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom
Neužívajte dvojnásobnú dávku, ale pokračujte užitím až vašej ďalšej dávky. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4.             Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Doposiaľ nie sú známe vedľajšie účinky.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na dne škatuľky a na fľaštičke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom pri teplote do 25 °C.
Po prvom otvorení spotrebujte tento liek do 1 mesiaca.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom obsahuje

- Liečivo je tekutý extrakt z listov skorocelu kopijovitého (0,9-1,1:1) Plantago lanceolata folium L. s.l.
Extrakčné činidlo: etanol 20 % (m/m)
-Pomocné látky:
sirup z repného cukru, invertný cukrový sirup, čistená voda, med, sorbát draselný,
silica mäty piepornej.

Ako vyzerá Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom a obsah balenia
Sirup hnedej farby v plochej fľaštičke z hnedého skla s uzáverom so závitmi a etiketou, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka, odmerka.
Veľkosť balenia: 100 ml, 250 ml. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Michelinstr. 10, D-664 24 Homburg, Nemecko
Tel.: 004968417090
Fax: 0049 68 41 70 91 53
E-mail: info@naturwaren-theiss.de
Internet: www.naturwaren-theiss.de

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte prosím miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
Naturprodukt, spol. s r.o.
Nádražná 20
SK- 900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel: 00421 45 64 75 01
Fax: 00421 45 94 52 88
naturprodukt@naturprodukt.sk

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2015.

Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk
3264B
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
CANESTEN
CANESTENkrém, 20g
 
5,99 
na sklade
na sklade
PARALEN GRIP chrípka a bolesť
 
6,49 
na sklade
na sklade
Sinecod
Sinecodsir 300 mg 1x200 ml
 
9,59 
na sklade
na sklade
Dorithricin
Dorithricin20 pastiliek
7,69  (-20%)
6,19 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
MUCONASAL PLUS
MUCONASAL PLUS10 ml, aerodisperzia
5,19  (-19%)
4,19 
na sklade
na sklade
Otrivin Menthol 0,1%
Otrivin Menthol 0,1%aerodisperzia, 10 ml
 
6,99 
na sklade
na sklade
Olynth HA 0,1 %
Olynth HA 0,1 %aerodisperzia, 10 ml
5,39 
4,69 
na sklade
na sklade
Stoptussin sirup
Stoptussin sirupsirup, skl. fľaša + dávkovacia pipeta 1x180 ml
 
6,79 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek