Nachádzate sa: / / /
Levocetirizin Dr.Max 5 mg

Levocetirizin Dr.Max 5 mg

tbl flm (blis.Al/OPA/Al/PVC) 1x7 ks
Značka: Dr.Max
Hodnotenie: 12345
Kód: 1256A

Doprava zadarmo nad 9,90 
Dočasne nedostupné
Vaša cena s DPH: 3,59 
Nákupom získate 14 bodov na vernostnú kartu Dr.Max

Liek je antialergikum. Používa sa na liečbu príznakov ochorenia (symptómov) spojených s alergickými stavmi ako je alergická nádcha, vrátane perzistujúcej (pretrvávajúcej) alergickej nádchy a chronická žihľavka neznámeho pôvodu (chronická idiopatická urtikária).

Spôsob použitia

Dospelí a deti od 6 rokov: odporúčaná dávka je 1 tableta 1x denne.
Pacienti s poškodenou funkciou obličiek: dávka sa upravuje podľa klírensu kreatinínu (viď SPC).

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, nezávisle od jedla, vždy vcelku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.

Upozornenie:
U tehotných a dojčiacich žien je potrebná opatrnosť. Užívanie lieku sa počas dojčenia neodporúča, najmä pri dlhodobej liečbe.
Použitie lieku sa neodporúča u detí mladších ako 6 rokov (táto lieková forma neumožňuje primeranú úpravu dávky).
Bez konzultácie s lekárom liek slúži iba na krátkodobú liečbu.
Pri súčasnom požívaní alkoholu sa odporúča opatrnosť.
Pri užívaní lieku sa môže vyskytnúť ospalosť a únava. Preto pacienti, ktorí sa chystajú viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, majú zohľadniť ich individuálne reakcie na liek.

Účinné látky

levocetirizín dihydrochlorid
Lieková forma ADC: tablety
Písomná informácia pre používateľa

Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety
levocetirizín dihydrochlorid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
 •                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 •                Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.
 •                Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 5 dní, musíte kontaktovať lekára.
 •                Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:
 1.                   Čo je Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety a na čo sa používa
 2.                   Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety
 3.                   Ako užívať Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety
 4.                   Možné vedľajšie účinky
 5.                   Ako uchovávať Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety
 6.                   Obsah balenia a ďalšie informácie

1.                  Čo je Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety a na čo sa používa

Levocetirizín dihydrochlorid je účinnou látkou Levocetirizinu Dr.Max 5 mg filmom obalených tabliet. Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety je antialergikum.
Používa sa na liečbu prejavov ochorenia (symptómov) spojených s alergickými stavmi ako je:
·                     alergická nádcha (vrátane perzistujúcej (pretrvávajúcej) alergickej nádchy);
·                     chronická žihľavka neznámeho pôvodu (chronická idiopatická urtikária).


2.                  Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety

Neužívajte Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety:
 •          ak ste alergický (precitlivený) na levocetirizín dihydrochlorid alebo na antihistaminiká alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
 •                      ak máte ťažkú poruchu funkcie obličiek (závažné zlyhanie obličiek s klírensom kreatinínu menej ako 10 ml/min).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety sa neodporúča používať u detí mladších ako 6 rokov, pretože filmom obalené tablety neumožňujú úpravu dávkovania.

Pokiaľ máte problémy s vyprázdňovaním močového mechúra (pri ochoreniach ako je poranenie miechy alebo zväčšenie prostaty), poraďte sa so svojím lekárom.

Iné lieky a Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety a jedlo, nápoje a alkohol
Odporúča sa opatrnosť,ak sa Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety užívajú súbežne s alkoholom.
U citlivých pacientov môže súbežné používanie cetirizínu alebo levocetirizínu a alkoholu alebo iných centrálne pôsobiacich liečiv ovplyvniť centrálny nervový systém, hoci sa dokázalo, že racemát cetirizínu nezosilňuje účinok alkoholu.

Tehotenstvo  dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Ak ste tehotná, pokúšate sa otehotnieť alebo dojčíte, povedzte to svojmu lekárovi.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Niektorí pacienti, ktorí užívajú Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety môžu pociťovať ospalosť/spavosť, únavu a vyčerpanosť. Opatrnosť je potrebná pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov, pokiaľ neviete, ako na vás tento liek pôsobí. Špeciálne testy však neodhalili zníženie psychickej pozornosti, schopnosti reagovať alebo schopnosti viesť vozidlá u zdravých testovaných osôb po užití levocetirizínu v odporúčanej dávke.

Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety
Tieto tablety obsahujú laktózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3.                  Ako užívať liek Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávkovanie:
Odporúčaná dávka pre dospelých a deti od 6 rokov je jedna tableta denne.

Špeciálne pokyny pre dávkovanie pre osobitné skupiny pacientov:
Pacienti s poruchou funkcie obličiek majú užívať nižšiu dávku podľa závažnosti ich ochorenia obličiek a u detí sa má dávka stanoviť aj na základe telesnej hmotnosti; dávku určí váš lekár.

Pacienti s ťažkou poruchou funkcie obličiek nesmú užívať levocetirizin.

Pacienti, ktorí majú iba poruchu funkcie pečene majú užívať zvyčajnú predpísanú dávku.

Pacienti, ktorí majú poruchu funkcie pečene aj obličiek, majú užívať nižšiu dávku v závislosti od závažnosti ochorenia obličiek a u detí sa má dávka stanoviť aj na základe telesnej hmotnosti; dávku určí váš lekár.

Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety sa neodporúčajú pre deti do 6 rokov.

U starších pacientov nie je potrebná úprava dávky za predpokladu, že ich funkcia obličiek je normálna.

Ako a kedy máte Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety užívať
Tablety sa majú prehĺtať celé, zapiť tekutinou a môžu sa užívať s jedlom alebo bez jedla.

Ak užijete viac Levocetirizinu Dr.Max 5 mg filmom obalených tabliet, ako máte
U dospelých môže značné predávkovanie spôsobiť ospalosť. U detí sa môže na začiatku prejaviť
rozrušenie a nepokoj, nasledovaný ospalosťou.

Ak si myslíte, že ste užili nadmernú dávku Levocetirizinu Dr.Max 5 mg filmom obalených tabliet, povedzte to svojmu lekárovi, ktorý rozhodne, čo je potrebné urobiť.

Ak zabudnete užiť Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety
Ak zabudnete užiť Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety alebo ak užijete nižšiu dávku, neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Užite až vašu nasledujúcu dávku.

Ak prestanete užívať Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety
Ukončenie liečby by nemalo mať nepriaznivé účinky. Príznaky ochorenia sa môžu objaviť znova, nemusia však byť horšie ako pred začiatkom liečby.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4.                  Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb
Sucho v ústach, bolesť hlavy, únava a ospalosť/malátnosť

Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb
Únava a bolesť brucha

Neznáme: častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov.
Iné vedľajšie účinky ako búšenie srdca (palpitácia), zvýšená tepová frekvencia, záchvaty, mravčenie, závrat, synkopa (mdloba), triaška, dysgeúzia (skreslené vnímanie chuti), pocit točenia alebo pohybu, poruchy videnia, rozmazané videnie, bolestivé močenie alebo ťažkosti s močením, neschopnosť úplne vyprázdniť močový mechúr, opuch, svrbenie (pruritus), vyrážka, žihľavka (opuch, sčervenenie a svrbenie kože), kožný výsev, dýchavičnosť, zvýšenie telesnej hmotnosti, bolesť svalov, agresívne a podráždené správanie, halucinácie, depresia, nespavosť, opakujúce sa myšlienky na samovraždu alebo posadnutosť samovraždou, zápal pečene, porucha funkcie pečene, vracanie, zvýšená chuť do jedla a nevoľnosť.

Pri prvých prejavoch reakcie precitlivenosti ukončite užívanie Levocetirizinu Dr.Max 5 mg filmom obalených tabliet a informujte svojho lekára. Príznaky reakcie precitlivenosti môžu zahŕňať: opuch úst, jazyka, tváre a/alebo hrdla, ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním (ťažoba na hrudi alebo sipot), žihľavku, náhly pokles krvného tlaku vedúci ku kolapsu alebo šoku, ktorý môže byť fatálny (smrteľný).

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5.                  Ako uchovávať Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte žiadne lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Opýtajte sa svojho lekárnika ako likvidovať lieky, ktoré už nepoužívate. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6.                  Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety obsahuje

 •                    Liečivo je 5 mg levocetirizín dihydrochlorid. Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg levocetirizín dihydrochloridu.
 •                    Ďalšie zložky sú: mikrokryštalická celulóza, monohydrát laktózy, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát (E572), hydroxypropylmetylcelulóza (E464), oxid titaničitý (E 171), makrogol 400 a polysorbát 80.

Ako vyzerá Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety a obsah balenia

Filmom obalené tablety sú biele okrúhle, obojstranne vypuklé, označené "161" na jednej strane a "H" na druhej strane.

Dodávajú sa v blistrovom balení po 1, 2, 4, 5 alebo 7 filmom obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Dr. Max Pharma Ltd.
First Floor Roxburghe House
273-287 Regent Street, W1B 2HA Londýn
Veľká Británia

Výrobca
Medis International a.s.
Průmyslová 961/16, 747 23 Bolatice
Česká republika

Pharmadox Healthcare Ltd.
KW20 A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000
Malta

Pharmaceutical Plants Milve Ltd
Promishlena Zona – Tarnal
3200 Byala Slatina
Bulharsko


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Portugalsko: Levocetirizina Hetero Europe 5 mg comprimidos revestidos por película
Slovensko: Levocetirizin Dr.Max 5 mg filmom obalené tablety
Česká republika: Levocetirizin Dr.Max 5 mg potahované tablety
Maďarsko: Pixal 5 mg filmtabletta
Bulharsko: Levomil 5 mg
Poľsko: Lecetax

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v marci 2016.

Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk
         


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
Livostin 0,5 mg/ ml
Livostin 0,5 mg/ mlaer nau (fľ.PE) 1x10 ml
 
8,99 

na sklade
FENISTIL® gél
FENISTIL® gélproti svrbeniu a kožnej alergii, 30 g
 
7,49 

na sklade
Dr.Max Octanový krém
 
2,49 

na sklade
EXCIPIAL U LIPOLOTIO
EXCIPIAL U LIPOLOTIOliek na veľmi suchú pokožku, 200 ml
 
4,49 

na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
Dr.Max Očná roztoková instilácia Intenzívna úľava
 
7,99 

na sklade
Dr.Max AudioMax Classic
 
0,49 

na sklade
Dr.Max Roztok na kontaktné šošovky
 
11,49 

na sklade
Dr.Max Roztok na kontaktné šošovky
 
6,29 

na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek