Bromhexin 8 Berlin-Chemie
Bromhexin 8 Berlin-Chemie
tbl obd 8 mg (blis.) 1x25 ks
Liek, ktorý napomáha zrieďovať hlieny a podporuje vykašliavanie. Vhodný pri ochoreniach priedušiek a pľúc. Pitný režim.
Značka: Bromhexin
2,39  s DPH
na sklade v eshope
2 body na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 
Bromhexin 8 Berlin-Chemie
tbl obd 8 mg (blis.) 1x25 ks
Liek, ktorý napomáha zrieďovať hlieny a podporuje vykašliavanie. Vhodný pri ochoreniach priedušiek a pľúc. Pitný režim.
Značka: Bromhexin
2,39  s DPH
na sklade v eshope
2 body na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 

Liek obsahuje bromhexíniumchlorid, ktorý je bronchosekretolytikum (liek na uvoľnenie hlienu pri ochoreniach dýchacích ciest spojených s tvorbou hustého hlienu). 
Liek sa používa na uvoľnenie hlienov pri liečbe akútnych a chronických ochorení priedušiek a pľúc spojených s tvorbou hustého hlienu.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pokiaľ nie je predpísané inak, odporúča sa nasledovné dávkovanie:
Dospelí a dospievajúci nad 14 rokov: 1-2 tablety 3x denne (ekvivalentné 24-48 mg brómhexíniumchloridu denne).
Pacienti s telesnou hmotnosťou do 50 kg: 1 tableta 3x denne (ekvivalentné 24 mg bromhexíniumchloridu denne).
Deti a dospievajúci vo veku 6-14 rokov: 1 tableta 3x denne (ekvivalentné 24 mg bromhexíniumchloridu denne).

U pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo ťažkom ochorení pečene je potrebná zvýšená opatrnosť, a preto je vhodné liek podávať v dlhších časových intervaloch, alebo v nižšej dávke.

Dĺžka liečby sa stanovuje individuálne podľa indikácie a priebehu ochorenia. Bez porady s lekárom sa liek nemá užívať dlhšie ako 4 až 5 dní.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú po jedle a zapijú sa dostatočným množstvom tekutiny (napr. pohárom vody).

Upozornenie

Tehotné ženy musia užívanie lieku konzultovať s lekárom. Neodporúča sa užívať v 1. trimestri tehotenstva.
Dojčiace ženy nesmú liek užívať.
Deti mladšie ako 6 rokov nemajú používať tento liek, pretože obsah liečiva je pre ne veľmi vysoký.
Tablety obsahujú laktózu, sacharózu a glukózu.
​Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

bromhexíniumchlorid
Lieková forma: Obalené tablety 
Lieková forma ADC: tablety
Písomná informácia pre používateľa

Bromhexin 8 Berlin-Chemie
8 mg, obalené tablety
bromhexíniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
 •                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 •                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu obráťte sa na svojho lekárnika.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
 • Ak sa do 4 až 5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:
 1. Čo je Bromhexin 8 Berlin-Chemie a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Bromhexin 8 Berlin-Chemie
 3. Ako užívať Bromhexin 8 Berlin-Chemie
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Bromhexin 8 Berlin-Chemie
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1.             Čo je Bromhexin 8 Berlin-Chemie a na čo sa používa

Bromhexin 8 Berlin-Chemie obsahuje bromhexíniumchlorid, ktorý je bronchosekretolytikum (liek na uvoľnenie hlienu pri ochoreniach dýchacích ciest spojených s tvorbou hustého hlienu).
Bromhexin 8 Berlin-Chemie sa používa na uvoľnenie hlienov pri liečbe akútnych a chronických ochorení priedušiek a pľúc spojených s tvorbou hustého hlienu.


2.             Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Bromhexin 8 Berlin-Chemie

Neužívajte Bromhexin 8 Berlin-Chemie
-      ak ste alergický na bromhexíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
Nepoužívajte u detí mladších ako 6 rokov.

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Bromhexin 8 Berlin-Chemie, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch bol hlásený výskyt závažných kožných reakcií ako je Stevensov-Johnsonov syndróm a Lyellov syndróm, ktoré súviseli s užívaním bromhexíniumchloridu. V prípade výskytu nových zmien na koži alebo slizniciach je potrebné bezodkladne vyhľadať lekára a prestať užívať Bromhexin 8 Berlin-Chemie.

Užívajte Bromhexin 8 Berlin-Chemie len po porade so svojím lekárom:
 • Ak máte alebo ste mali v minulosti žalúdkový alebo dvanástnikový vred, pretože Bromhexin 8 Berlin-Chemie môže účinkovať na sliznicu žalúdka a čriev.
 • Z dôvodu možného nahromadenia hlienu sa má Bromhexin 8 Berlin-Chemie užívať iba pod dohľadom lekára pri niektorých zriedkavých ochoreniach priedušiek a pľúc, ktoré sú sprevádzané nadmerným hromadením hlienu (napr. primárna ciliárna dyskinéza, t.j. primárna porucha pohybu riasiniek);
 • Pri poruche funkcie obličiek a závažných poruchách funkcie pečene (Bromhexin 8 Berlin-Chemie sa užíva pod dohľadom lekára v dlhších časových intervaloch alebo v znížených dávkach); pri závažnej poruche funkcie obličiek treba počítať s hromadením metabolitov Bromhexinu 8 Berlin-Chemie v pečeni.

Obzvlášť pri dlhodobej liečbe treba príležitostne kontrolovať funkcie pečene.

Deti
Dávka liečiva je pre deti mladšie ako 6 rokov príliš vysoká, preto sa Bromhexin 8 Berlin-Chemie nemá u nich používať.

Iné lieky a Bromhexin 8 Berlin-Chemie
Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri súbežnom užívaní Bromhexinu 8 Berlin-Chemie s liekmi, ktoré tlmia kašeľ (antitusiká), môže dôjsť k nebezpečnému nahromadeniu hlienov v dôsledku potlačenia kašľacieho reflexu, čo znamená, že takúto kombinovanú liečbu treba obzvlášť starostlivo zvážiť.

Ak sa súbežne užívajú lieky, ktoré vyvolávajú príznaky podráždenia sliznice žalúdkovo-tráviaceho traktu, je možné zvýšenie dráždivého účinku Bromhexinu 8 Berlin-Chemie na sliznicu žalúdka.

Bromhexin 8 Berlin-Chemie a jedlo, nápoje a alkohol
Neboli zaznamenané žiadne špeciálne vlastnosti.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, predtým ako začnete užívať tento liek.

Doteraz nie sú žiadne skúsenosti s užívaním tohto lieku počas tehotenstva; Bromhexin 8 Berlin-Chemie sa má preto užívať počas tehotenstva len po prísnom zvážení prínosu a rizika liečby lekárom a neodporúča sa v prvých troch mesiacoch tehotenstva.
Bromhexíniumchlorid prechádza do materského mlieka. Keďže účinky na dojčatá neboli dostatočne preskúmané, Bromhexin 8 Berlin-Chemie sa nesmie užívať počas dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Bromhexin 8 Berlin-Chemie nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Bromhexin 8 Berlin-Chemie obsahuje laktózu, glukózu a sacharózu.
Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3.             Ako užívať Bromhexin 8 Berlin-Chemie

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je uvedená v nasledujúcej tabuľke:


Pacient Dávka

Dospelí a  dospievajúci starší ako 14 rokov 1 až 2 obalené tablety Bromhexin 8 Berlin-Chemie
3x denne (zodpovedá 24 až 48 mg bromhexíniumchloridu denne)

Deti a dospievajúci vo veku 6 až 14 rokov, pacienti s telesnou hmotnosťou pod 50 kg 1 obalená tableta Bromhexin 8 Berlin-Chemie
3x denne (zodpovedá 24 mg bromhexíniumchloridu denne)


Pre deti do 6 rokov sú dostupné lieky s nižším obsahom liečiva.

Pri poruche funkcie obličiek alebo závažnej poruche pečene sa tento liek musí užívať v dlhších intervaloch alebo v nižšej dávke. Poraďte sa, prosím, so svojím lekárom.

Spôsob užívania
Užite obalené tablety Bromhexin 8 Berlin-Chemie po jedle a zapite dostatočným množstvom tekutiny.

Poznámka: Príjem dostatočného množstva tekutiny je užitočný.

Dĺžka užívania
Dĺžka užívania sa má riadiť povahou a závažnosťou ochorenia a má byť určená ošetrujúcim lekárom.

Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia po 4 až 5 dňoch, musíte kontaktovať lekára.

Ak máte pocit, že účinok Bromhexinu 8 Berlin-Chemie je príliš silný alebo príliš slabý, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi.

Ak užijete viac Bromhexinu 8 Berlin-Chemie, ako máte
Po predávkovaní sa spravidla neobjavujú žiadne iné príznaky ako známe vedľajšie účinky. Ak sa vyskytnú vážne príznaky predávkovania, je potrebné sledovať krvný obeh pacienta a prípadne začať liečbu príznakov.

Ak batoľa prehltne veľké množstvo Bromhexinu 8 Berlin-Chemie, okamžite vyhľadajte najbližšieho lekára.

Ak zabudnete užiť Bromhexin 8 Berlin-Chemie
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak ste zabudli užiť Bromhexin 8 Berlin-Chemie, alebo ste ho užili príliš málo, pokračujte, prosím, v užívaní Bromhexinu 8 Berlin-Chemie v čase nasledujúcej dávky, ako je uvedené v pokynoch na dávkovanie.


Ak prestanete užívať Bromhexin 8 Berlin-Chemie
Prosím, neprestaňte užívať Bromhexin 8 Berlin-Chemie bez predchádzajúcej porady s lekárom. Môže to spôsobiť zhoršenie vášho ochorenia.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4.             Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa u vás vyskytol niektorý z nižšie uvedených vedľajších účinkov, prestaňte užívať Bromhexin 8 Berlin-Chemie a okamžite navštívte lekára.

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 pacientov)
reakcie hypersenzitivity (precitlivenosti): kožná vyrážka, opuch sliznice a kože (angioedém), sťažené dýchanie (respiračný distres), svrbenie, žihľavka
horúčka
nevoľnosť, bolesť brucha, vracanie, hnačka

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 zo 10 000 pacientov)
anafylaktické reakcie až šok (ťažká forma reakcie precitlivenosti)
ťažké kožné reakcie ako je Stevensov-Johnsonov syndróm a Lyellov syndróm v súvislosti s užívaním brómhexínu (pozri tiež časť 2).

Pri prvých príznakoch hypersenzitívnych reakcií alebo pri objavení sa nových zmien na koži a sliznici sa nesmie Bromhexin 8 Berlin-Chemie viac užívať. V takomto prípade prosím, kontaktujte ihneď najbližšieho lekára.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5.                  Ako uchovávať Bromhexin 8 Berlin-Chemie

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu a škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6.                  Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Bromhexin 8 Berlin-Chemie obsahuje

Liečivo je bromhexíniumchlorid. Každá obalená tableta obsahuje 8 mg bromhexíniumchloridu.

Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, kukuričný škrob, želatína, koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát (Ph.Eur.), sacharóza, uhličitan vápenatý, uhličitan horečnatý, mastenec, chinolínová žltá E 104, oxid titaničitý E 171, makrogol 6000, povidón K 25, glukózový sirup, karnaubský vosk.

Ako vyzerá Bromhexin 8 Berlin-Chemie a obsah balenia

Žlté až zelenožlté, mierne bikonvexné obalené tablety s takmer bielym jadrom.

Balenie s 25 obalenými tabletami.
Balenie s 50 obalenými tabletami.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125
12489 Berlín
Nemecko

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2014.

Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk
51621
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
ACYLPYRIN
ACYLPYRIN10 tabliet
 
2,29 
na sklade
na sklade
Dorithricin
Dorithricin20 pastiliek
 
7,69 
na sklade
na sklade
MUCONASAL PLUS
MUCONASAL PLUS10 ml, aerodisperzia
 
5,19 
na sklade
na sklade
THERAFLU PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA
10,79  (-17%)
8,99 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
Solmucol 200 mg
Solmucol 200 mggra 1x20 vrecúšok
 
6,99 
na sklade
na sklade
Olynth 0,1 %
Olynth 0,1 %aerodisperzia (0,1%), 10 ml
 
7,99 
na sklade
na sklade
Ibuprofen 400 STADA
Ibuprofen 400 STADAtbl flm (blis.) 1x50 ks
 
5,99 
na sklade
na sklade
AMBROBENE 15 mg/5 ml
AMBROBENE 15 mg/5 mlsir 1x100 ml/300 mg
 
5,09 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek