INFACOL
INFACOL
50 ml
Liek vo forme suspenzie. Pomáha pri plynatosti a nafukovaní. Vhodný už od narodenia.
12345 (87%11)
6,99  s DPH
Dočasne nedostupné
6 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 
INFACOL
50 ml
12345 (87%11)
Liek vo forme suspenzie. Pomáha pri plynatosti a nafukovaní. Vhodný už od narodenia.
6,99  s DPH
Dočasne nedostupné
6 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 

Liek obsahuje liečivo simetikón. Je to antiflatulens, čo znamená, že pomáha uvoľňovať vzduch a plyny, ktoré sa tvoria v brušku dieťaťa. Liek sa môže podávať už novorodencom. Kolikové bolesti sú spojené so vznikom malých vzduchových bubliniek v brušku dieťaťa.
Liečivo simetikón napomáha spájaniu malých vzduchových bubliniek do väčších, ktoré sa z tela uvoľňujú vo forme vetrov.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dojčatá a deti: podáva sa 1 plné kvapkadlo (0,5 ml) pred každým jedlom, ak po 3-4 dňoch symptómy naďalej pretrvávajú, môže sa dávka zvýšiť na 2 plné kvapkadlá (1 ml) pred každým jedlom.

Liek sa môže deťom podávať niekoľko týždňov. Ak napriek zvýšeniu dávky nenastane zlepšenie alebo sa stav dieťaťa zhoršuje, je potrebné vyhľadať lekára.

Spôsob použitia

Liek sa užíva pred jedlom. Pred odobratím každej dávky je potrebné obsah fľašky mierne pretrepať. Dvojnásobným stlačením hornej časti kvapkadla sa kvapkadlo naplní, prebytok lieku na vonkajšej časti sa nechá odkvapkať späť do fľaše. Dávka sa následne podá stlačením hornej časti kvapkadla a uvoľnením na zadnú časť jazyka dieťaťa.

Upozornenie

Liek nie je určený pre dospelých a starších ľudí.
Liek obsahuje parabény, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie (pravdepodobne oneskorené).
Po prvom otvorení sa liek nesmie užívať dlhšie ako 28 dní.
Kvapkadlo sa nemá používať na podávanie iných liekov.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

simetikon
Lieková forma: Perorálna suspenzia 
Lieková forma ADC: suspenzia

Písomná informácia pre používateľa


Infacol
40 mg/ml, perorálna suspenzia

simetikón


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás a vaše dieťa dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, lekárnik alebo zdravotná sestra.

 

 •                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 •                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 •                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
 •                 Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 

 

 1. Čo je Infacol a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým ako užijete Infacol
 3. Ako užívať Infacol
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Infacol
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

 


1. Čo je Infacol a na čo sa používa

Liek pre vaše dieťa sa nazýva Infacol. Je to antiflatulens, čo znamená, že pomáha uvoľňovať vzduch a plyny, ktoré sa tvoria v brušku dieťaťa. Liek sa môže podávať už novorodencom.
Kolikové bolesti sú spojené so vznikom malých vzduchových bubliniek v brušku dieťaťa. Liečivo simetikón napomáha spájaniu malých vzduchových bubliniek do väčších, ktoré sa z tela uvoľňujú vo forme vetrov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Infacol

Neužívajte Infacol
- ak si myslíte, že vaše dieťa môže byť alergické na simetikón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
Nepodávajte Infacol a nechajte si poradiť od lekára, ak je vaše dieťa liečené na ochorenie štítnej žľazy.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Infacolu
Nie sú zvláštne obmedzenia.

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Infacol obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Iné lieky a Infacol
Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Ak je vaše dieťa liečené levotyroxínom na ochorenia štítnej žľazy, užívanie Infacolu môže znížiť vstrebané množstvo tohto lieku a tak oslabiť účinok liečby.

Infacol a jedlo, nápoje a alkohol
Liek sa podáva pred jedlom.

Tehotenstvo a dojčenie
Liek je určený pre malé deti, tehotenstvo a dojčenie je neaplikovateľné.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Liek je určený pre malé deti, vedenie vozidiel a obsluha strojov je neaplikovateľné.

Infacol obsahuje metylparabén a propylparabén, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie (možno oneskorené).


3. Ako užívať Infacol

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár, lekárnik alebo zdravotná sestra. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.

Dávkovanie

Zvyčajná dávka je jedno plné kvapkadlo (0,5 ml), podávaná pred každým jedlom. Ak po 3 až 4 dňoch má vaše dieťa ešte stále koliku, môžete dávku zdvojnásobiť na dve plné kvapkadlá (1 ml). Môže to byť obzvlášť užitočné pred večerným jedlom.

Najlepšie výsledky liečby sa dosiahnu, ak sa liek podáva niekoľko dní, pretože zlepšenie príznakov nastáva postupne. Ďalšie užívanie lieku predchádza tvorbe vetrov.
Infacol sa môže deťom podávať niekoľko týždňov. Ak napriek zvýšeniu dávky na 2 kvapkadlá nenastane zlepšenie alebo sa zdá, že sa stav dieťaťa zhoršuje, vyhľadajte lekára.

Podávanie

 

 

 •       mierne pretrepte fľašku,
 •       dvojnásobným stlačením hornej časti kvapkadla ho naplňte, prebytok Infacolu na vonkajšej časti nechajte odkvapkať späť do fľaše,
 •       dávku podajte stlačením hornej časti kvapkadla a uvoľnením na zadnú časť jazyka vášho dieťaťa.


Nepoužívajte kvapkadlo na podávanie iných liekov. Kvapkadlo je určené len pre Infacol.

Ak užijete viac Infacolu, ako máte
Ak vaše dieťa (alebo dospelý) náhodne prehltne veľké množstvo Infacolu (napríklad celý objem plnej fľaše), je veľmi nepravdepodobné, že by došlo k nejakému ublíženiu.
Ak sa však takýto človek necíti dobre, má vyhľadať lekársku pomoc.

Ak zabudnete užiť Infacol
Neobávajte sa, ak ste svojmu dieťaťu nepodali jednu alebo viac dávok. Podajte jednoducho najbližšiu dávku s nasledujúcim jedlom.
Neobávajte sa, ak ste svojmu dieťaťu nepodali jednu alebo viac dávok. Podajte jednoducho najbližšiu dávku s nasledujúcim jedlom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj Infacol môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Simetikón, liečivo v Infacole, sa nevstrebáva do tela dieťaťa a je veľmi nepravdepodobné, že by škodil vášmu dieťaťu. Vznik akýchkoľvek nežiaducich účinkov po užití Infacolu je veľmi nepravdepodobný. Metyl- a propyl- parabény (E218 a E216), ktoré Infacol tiež obsahuje môžu vyvolať alergické reakcie (pravdepodobne oneskorené).

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Infacol

Tento liek uchovávajte pri teplote do 25 ?C.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte Infacol po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a fľaši po písmenách EXP.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Po prvom otvorení liek neužívajte dlhšie ako 28 dní.
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Infacol obsahuje

 

 

 

 • Liečivo je simetikón v koncentrácii 40 mg/ml.
 • Ďalšie zložky sú dihydrát sodnej soli sacharínu, hypromelóza, pomarančová aróma,

metylparabén (E218), propylparabén (E216) a čistená voda.

Ako vyzerá Infacol a obsah balenia

Infacol je skoro biela suspenzia (tekutina) pomarančovej chuti. Každá plná fľaška obsahuje 50 ml Infacolu, čo postačuje až na 100 dávok.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Forest Laboratories UK Limited
Whiddon Valley, Barnstaple, North Devon, EX32 8NS, Veľká Británia

Výrobcovia
Purna Pharmaceuticals NV
Rijksweg 17 , 2870 Puurs , Belgicko

Laleham Health and Beauty Ltd
Sycamore Park, Mill Lane, Alton, Hampshire, GU34 2PR, Veľká Británia

Táto písomná informácia pre používateľa bola aktualizovaná v novembri 2015. 


Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk

 

 

37076
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
PARALEN 100
PARALEN 100100 mg, 5 čapíkov
 
1,49 
na sklade
na sklade
HERBACOS Pupík
HERBACOS Pupíkbylinkový emulgel, 100 ml
 
2,99 
na sklade
na sklade
WELEDA Čaj na podporu dojčenia
4,99  (-16%)
4,19 
na sklade
na sklade
PHYSIOMER BABY nosový sprej
PHYSIOMER BABY nosový sprej115 ml, izotonický, s obsahom morskej vody
 
9,79 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
JAMIESON BABY-D VITAMÍN D KVAPKY
 
9,99 
na sklade
na sklade
Dr.Max ČAJ PRE DOJČIACE MATKY
Dr.Max ČAJ PRE DOJČIACE MATKY20 záparových vreciek
 
2,29 
na sklade
na sklade
Libenar pre deti nosové kvapky (ampulky)
Libenar pre deti nosové kvapky (ampulky)roztok na čistenie nosových dutín, 15x5 ml
 
6,99 
na sklade
na sklade
ColiPrev
ColiPrev15 ml, kvapky
14,49 
12,49 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek