Nachádzate sa: > > >
GUAJACURAN
GUAJACURAN
30 tabliet
Liek, ktorý odstraňuje úzkosť, napätie. Pomáha znižovať bolesť hlavy a svalov v dôsledku vypätia. Vhodný pri tréme, nervozite.
12345 (83%16)
5,59  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 321 lekárňach - doručíme do 317 lekární
5 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 
GUAJACURAN
30 tabliet
12345 (83%16)
Liek, ktorý odstraňuje úzkosť, napätie. Pomáha znižovať bolesť hlavy a svalov v dôsledku vypätia. Vhodný pri tréme, nervozite.
5,59  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 321 lekárňach - doručíme do 317 lekární
5 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 

Liek obsahuje liečivo guajfenezín. Používa sa u dospelých a detí od 6 rokov na uľahčenie vykašliavania pri zahlienení a na tlmenie napätia kostrového svalstva.

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci od 12 rokov: zvyčajne 1, výnimočne 2 tablety 3-5x denne. Maximálna denná dávka je 12 tabliet (2 400 mg guajfenezínu).

Deti vo veku 6-12 rokov: 1 tableta 1-2x denne.

Ak ťažkosti neustupujú počas 3 dní alebo príde k zhoršeniu stavu, je potrebné obrátiť sa na lekára. Pri dlhodobom užívaní lieku je potrebná priebežná lekárska kontrola.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, vcelku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Vplyv potravy na rýchlosť a intenzitu účinku sa neudáva.

Upozornenie

Počas tehotenstva a v období dojčenia je liek kontraindikovaný.
Liek je kontraindikovaný u detí do 6 rokov. Deťom od 6 rokov sa liek podáva iba na odporúčanie lekára.
Liek je kontraindikovaný pri myasténia gravis a myastenickom syndróme.
Liek môže vo vyšších dávkach nepriaznivo ovplyvniť činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť (napr. vedenie vozidiel, ovládanie strojov, práce vo výškach a pod.).
Počas liečby nie je vhodné piť alkoholické nápoje.
Liek obsahuje laktózu a sacharózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

guajfenezín
Lieková forma: Obalené tablety 
Lieková forma ADC: tablety

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene , ev.č.: 2016/01630-Z1B

 

Písomná informácia pre používateľov

Guajacuran

200 mg, obalené tablety

guajfenezín

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

- Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete

1. Čo je Guajacuran a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Guajacuran

3. Ako užívať Guajacuran

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Guajacuran

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Guajacuran a na čo sa používa

Guajacuran znižuje duševné a citové napätie s pocitom úzkosti, má slabé upokojujúce účinky a uľahčuje vykašliavanie. Vo vyšších dávkach tlmí kŕče a znižuje napätie kostrového svalstva.

Guajacuran sa používa pri duševnom napätí, úzkosti, tréme, nervozite pred menštruáciou, pri bolestiach hlavy zapríčinených duševným napätím a zvýšeným napätím svalov šije. Liek sa používa u detí od 6 rokov a u dospelých.

Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Guajacuran

Neužívajte Guajacuran

- ak ste alergický na guajfenezín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- pri myasténia gravis a myastenickom syndróme (nervosvalové ochorenie charakterizované nadmernou svalovou slabosťou a unaviteľnosťou).

Upozornenia a opatrenia

- Liek nie je vhodný pre deti mladšie ako 6 rokov. Deťom od 6 rokov sa podáva iba na odporučenie lekára.

- Liek nie je vhodné užívať počas tehotenstva a v období dojčenia.

Iné lieky a Guajacuran

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Účinky Guajacuranu a iných súčasne užívaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať. Ide predovšetkým o lieky proti prechladnutiu a bolesti s obsahom paracetamolu a kyseliny acetylsalicylovej, lieky s tlmiacim účinkom na centrálny nervový systém vrátane alkoholu a iné liečivá, ktoré takisto uvoľňujú napätie kostrového svalstva.

Účinok Guajacuranu sa zvyšuje súčasným užívaním liekov s obsahom lítia (na liečbu manickej a manicko-depresívnej psychózy) a horčíka.

Guajacuran a jedlo, nápoje a alkohol

Počas liečby nie je vhodné piť alkoholické nápoje.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Liek Guajacuran nie je vhodné užívať počas tehotenstva a v období dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek môže nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť, motorickú koordináciu a rýchle rozhodovanie (napr. vedenie vozidiel, ovládanie strojov, práca vo výškach a pod.). Taktiež činnosť detí užívajúcich Guajacuran môže byť nepriaznivo ovplyvnená a majú byť pod zvýšeným dohľadom.

Guajacuran obsahuje laktózu a sacharózu

Liek obsahuje mliečny cukor laktózu a sacharózu. Ak viete o vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojím lekárom ešte pred začiatkom liečby.

3. Ako užívať Guajacuran

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Pokiaľ lekár neodporučí inak, dospelí zvyčajne užívajú 3-krát denne 1 obalenú tabletu, prípadne 2 – 5-krát denne 2 obalené tablety. Na upokojenie pri tréme a stavoch úzkosti stačí jednorazovo užiť 1 obalenú tabletu 25 – 30 minút pred verejným vystúpením.

Použitie u detí a dospievajúcich

Deťom vo veku 6 – 12 rokov sa podáva 1 obalená tableta 1 – 2-krát denne, deťom vo veku 12 – 15 rokov 1 obalená tableta 2-krát denne vždy po konzultácii s lekárom.

Ak ťažkosti neustupujú počas 3 dní liečby Guajacuranom alebo nastane zhoršenie stavu, obráťte sa na lekára.

Pri dlhodobom užívaní Guajacuranu je potrebná priebežná lekárska kontrola.

Ak užijete viac Guajacuranu, ako máte

Pri predávkovaní alebo ak dieťa náhodne požije viac obalených tabliet, vyhľadajte lekára.

Ak zabudnete užiť Guajacuran

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky sú rozdelené podľa frekvencie výskytu:

Zriedkavé (postihujú až 1 z 1 000 liečených):

únava, svalová slabosť, nevoľnosť, vracanie, ospalosť a závraty.

Veľmi zriedkavé (postihujú až 1 z 10 000 liečených):

kožné prejavy (napríklad vyrážka), prechodné zmeny v krvnom obraze.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Guajacuran

Uchovávajte v suchu, pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Guajacuran obsahuje

- Liečivo je guajfenezín 200 mg v 1 obalenej tablete.

- Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, kukuričný škrob, sacharóza, mastenec, sodná soľ karboxymetylškrobu, želatína, stearan hlinitý, koloidný oxid kremičitý bezvodý, glycerol 85%, oxid titaničitý, sodná soľ karmelózy 20, smaragdová zelená CH, zmes bieleho a karnaubského vosku, arabská guma.

Ako vyzerá Guajacuran a obsah balenia

Vzhľad: svetlozelené obalené tablety s priemerom 11,2 mm.

Veľkosť balenia: 30 obalených tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Zentiva, k. s.

U Kabelovny 130

102 37 Praha10 – Dolní Měcholupy

Česká republika

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 08/2016.

94234
ADC

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek