Espumisan
50 kapsúl
Liek, ktorý pomáha pri nafukovaní, plynatosti. Obsahuje simetikón.
Značka: Espumisan
12345 (84%16)
4,29  
3,99  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 319 lekárňach - doručíme do 317 lekární
3 body na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 9,90 
Espumisan
50 kapsúl
12345 (84%16)
Liek, ktorý pomáha pri nafukovaní, plynatosti. Obsahuje simetikón.
Značka: Espumisan
4,29  
3,99  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 319 lekárňach - doručíme do 317 lekární
3 body na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 9,90 

Liek obsahuje liečivo simetikón, ktoré má protipenivé vlastnosti a používa sa pri žalúdočno-črevných poruchách.

Liek sa používa:

  • na liečbu príznakov žalúdočno-črevných ťažkostí súvisiacich s hromadením plynov v tráviacom trakte, napríklad plynatosť (meteorizmus) alebo nadúvanie a pocit plnosti,
  • ako príprava na diagnostické vyšetrenie v oblasti brucha, napríklad röntgenové vyšetrenie a sonografia (ultrazvuk).

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pri GIT ťažkostiach (plynatosť):
Deti od 6 a dospelí: 2 kapsuly (80 mg) 3 - 4x denne. Dĺžka liečby je podmienená vývojom ťažkostí. V prípade potreby sa liek môže užívať aj dlhodobo.

Príprava na RTG a sonografiu brucha:
1 deň pred vyšetrením: 2 kapsuly 3x denne
ráno pred vyšetrením: 2 kapsuly

Spôsob použitia

Liek sa užíva v celku s jedlom alebo po jedle, i pred spaním, ak je to potrebné.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva a laktácie.
Nie je určené pre deti do 6 rokov - pre ne je určená vhodnejšia lieková forma (kvapky)
Liek je možné užívať aj po operáciách.
Liek nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje oranžovú žlť FCF (E 110) a metyl parahydroxybenzoát (E 218), ktoré môžu spôsobiť alergické reakcie.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

simetikon
Lieková forma: Kapsula 
Lieková forma ADC: kapsule

Príloha č.: 2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/06100

Písomná informácia pre používateľa

Espumisan

40 mg, mäkké kapsuly

Pre deti od 6 rokov, dospievajúcich a dospelých

simetikón

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajśí účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

- Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Espumisan a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijeteEspumisan

3. Ako užívaťEspumisan

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Espumisan

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Espumisan a na čo sa používa

Espumisan obsahuje liečivo simetikónktorý pôsobí proti nadúvaniu v tráviacom trakte a používa sa aj ako pomôcka pred diagnostickým vyšetrením.

Liečivo simetikón spôsobuje rozpad plynových bublín v mase potravy a v hliene tráviaceho traktu. Plyn uvoľnený týmto procesom sa vstrebáva črevnou stenou a odstraňuje pohybom čriev.

Použitie:

· na symptomatickú liečbu žalúdkovo-črevných ťažkostí súvisiacich s hromadením plynu, napríklad plynatosť, nadúvanie a pocit plnosti

· ako príprava na diagnostické vyšetrenie v oblasti brucha, napríklad rtg vyšetrenie a sonografia (ultrazvuk).


Ťažkosti súvisiace s plynatosťou môžu byť tiež znakom funkčných porúch v žalúdkovo-črevnej oblasti a prejavujú sa pocitom tlaku a plnosti, predčasným pocitom najedenia, grganím, škŕkaním v črevách a nadúvaním.


Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým

, ako užijete Espumisan.

Neužívajte Espumisan

- ak ste alergický na simetikón, oranžovú žltú FCF (E 110), metyl parahydroxybenzoát (E 218) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Espumisan, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

V prípade, že sa u vás objavia a/alebo pretrvávajú ťažkosti v brušnej dutine, navštívte lekára, aby sa mohla určiť príčina ťažkostí a možné základné ochorenie, ktoré si vyžaduje liečbu.

Iné lieky a Espumisan

Nie sú známe žiadne interakcie s inými liekmi.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vzhľadom na účinok simetikónu a schopnosť nevstrebávať sa z tráviaceho traktu do tela, sa neočakávajú žiadne negatívne účinky Espumisanu počas užívania v tehotenstve a počas dojčenia.

Nie sú k dispozícii klinické údaje o použití Espumisanu u tehotných žien.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nie sú potrebné žiadne zvláštne opatrenia.

3. Ako užívať Espumisan

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávkovanie

Odporúčaná dávka je:

Pri žalúdočno-črevných ťažkostiach súvisiacich s plynatosťou, napríklad nafukovanie, plynatosť, pocit plnosti:

Vek

Dávka

Frekvencia užívania

Deti od 6 rokov, dospievajúci a dospelí

2 kapsuly (zodpovedajúce 80 mg simetikónu)

3 až 4 krát denne

Poznámka: Tiež je možné užívať Espumisan po operáciách.

Pre malé deti a dojčatá sú prístupné iné formy liečiva.

Espumisan sa užíva s jedlom alebo po jedle, i pred spanín, ak je to potrebné.

V prípade potreby sa Espumisan môže užívať aj dlhodobo. Prosím, prečítajte si časť 2: „Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Espumisan“.

Ako príprava na diagnostické vyšetrenie v oblasti brucha, napríklad rtg a sonografia (ultrazvuk):

1 deň pred vyšetrením

Ráno pred vyšetrením

2 kapsuly 3 krát denne

zodpovedá 240 mg simetikónu)

2 kapsuly

(zodpovedá 80 mg simetikónu)

 

 

 

 

 

Ak užijete viac Espumisanu, ako máte

Otrava je prakticky vylúčená. Aj veľké množstvá Espumisanu sú znášané bez problémov. Liečivo v lieku Espumisan rozkladá penu v žalúdkovo-črevnom trakte výlučne na fyzikálnom princípe. Simetikón sa nevstrebáva a je chemicky alebo biologicky nemenný počas prechodu črevom.

Ak zabudnete užiť Espumisan

Vynechanú dávku môžete kedykoľvek nahradiť.

Ak prestanete užívať Espumisan

Ťažkosti sa môžu znovu prejaviť.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Doteraz neboli pozorované žiadne vedľajšie účinky súvisiace s užívaním Espumisanu.

Farbivo oranžová žltá FCF (E110) môže vyvolať alegické reakcie.

Metyl parahydroxybenzoát (E 218) môže vyvolať reakcie precitlivenosti (pravdepodobne oneskoreného typu).

Hlásenie vedľajších účinov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Espumisan

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C

Nepoužívajte tento liekpo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri, a na škatuľke po "EXP". Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekaŕne, Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Espumisan obsahuje

Liečivo je simetikón.

Každá mäkká kapsula lieku Espumisan obsahuje 40 mg simetikónu.

Ďalšie zložky sú:

metyl parahydroxybenzoát (E218) (Ph.Eur.), želatína, glycerol (85 %), chinolínová žlť (E 104), oranžová žlť FCF (E 110).

Ako vyzerá Espumisan a obsah balenia

Espumisan sú takmer okrúhle žlté mäkké kapsuly s lemom a hladkým povrchom.

Obsah kapsúl je bezfarebný a môže byť mierne zakalený.

Espumisan je dostupný v baleniach po:

25 mäkkých kapsúl

50 mäkkých kapsúl

100 mäkkých kapsúl.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

BERLIN-CHEMIE AG

Glienicker Weg 125

D-12489 Berlín

Nemecko

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 02/2014.

57586
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
ACYLPYRIN
ACYLPYRIN10 tabliet
1,39  (-22%)
1,09 
na sklade
na sklade
PANCREOLAN FORTE
PANCREOLAN FORTE30 tabliet
 
5,99 
na sklade
na sklade
PANCREOLAN FORTE
PANCREOLAN FORTE60 tabliet
9,19  (-18%)
7,49 
na sklade
na sklade
Dorithricin
Dorithricin20 pastiliek
7,69 
7,29 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
MUCONASAL PLUS
MUCONASAL PLUS10 ml, aerodisperzia
5,19  (-19%)
4,19 
na sklade
na sklade
THERAFLU PRECHLADNUTIE A CHRÍPKA
10,79  (-17%)
8,99 
na sklade
na sklade
Ibalgin 400
Ibalgin 40048 tabliet
4,99  (-16%)
4,19 
na sklade
na sklade
CURAPROX CS 5460 ultrasoft
9,99  (-16%)
8,39 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek