Nachádzate sa: > > >
CLARITINE 10 mg
CLARITINE 10 mg
tbl 1x7 ks
Liek proti alergii. Je určený pre dospelých a deti od 2 rokov s hmotnosťou nad 30 kg na zmiernenie príznakov alergie.
Značka: Claritine
12345 (73%4)
5,89  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 167 lekárňach - doručíme do 317 lekární
5 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 
CLARITINE 10 mg
tbl 1x7 ks
12345 (73%4)
Liek proti alergii. Je určený pre dospelých a deti od 2 rokov s hmotnosťou nad 30 kg na zmiernenie príznakov alergie.
Značka: Claritine
5,89  s DPH
na sklade v eshope
možnosť rezervácie v 167 lekárňach - doručíme do 317 lekární
5 bodov na vernostnú kartu
doprava zadarmo nad 29,90 

Liek obsahuje liečivo loratadín, ktoré patrí do skupiny liekov nazývanej „antihistaminiká“. Liek zmierňuje príznaky spojené s alergickou rinitídou (napríklad senná nádcha), ako sú kýchanie, výtok z nosa alebo svrbenie nosa a pálenie alebo svrbenie očí. Liek možno tiež použiť ako pomoc pri zmiernení príznakov žihľavky (svrbenie, začervenanie a počet a veľkosť vyrážok).

Spôsob použitia

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov: 1 tableta 1x denne.
Deti vo veku 2-12 rokov (telesná hmotnosť viac ako 30 kg): 1 tabletu 1x denne.

Pacienti so závažnou poruchou funkcie pečene
Liečba sa má začať nižšou dávkou. U dospelých a detí s telesnou hmotnosťou vyššou ako 30 kg sa odporúča iniciálna dávka 1 tableta každý 2. deň.

Spôsob použitia

Tableta sa užíva perorálne. Tableta sa môže užívať bez ohľadu na jedlo.
Tablety majú deliacu ryhu. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek sa počas tehotenstva a dojčenia neodporúča.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí mladších ako 2 roky neboli stanovené.
Liek nie je vhodný pre deti vo veku 2-12 rokov s telesnou hmotnosťou 30 kg pre vysoký obsah účinnej látky.
Liek ovplyvňuje výsledky kožných testoch. Pred testovaním je potrebné vysadiť lieky 2 dni vopred.
Ak sa po aplikácii lieku vyskytne ospalosť, neodporúča sa viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

loratadín
Lieková forma: Tablety 
Lieková forma ADC: tablety
Písomná informácia pre používateľa

Claritine 10 mg
tablety

loratadín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, lekárnik alebo zdravotná sestra.
  •                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
  •                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
  •                 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
  •                 Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:
  1. Čo je Claritine a na čo sa používa
  2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Claritine
  3. Ako užívať Claritine
  4. Možné vedľajšie účinky
  5. Ako uchovávať Claritine
  6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Claritine a na čo sa používa

Celý názov vášho lieku je Claritine 10 mg.

Čo je Claritine
Claritine tablety obsahujú liečivo loratadín, ktoré patrí do skupiny liekov nazývanej „antihistaminiká“.

Ako Claritine účinkuje
Claritine pomáha zmierňovať príznaky vašej alergie prostredníctvom zablokovania účinkov látky nazývanej „histamín“, ktorá sa tvorí v tele v prípade, že ste na niečo alergický.

Kedy sa má Claritine použiť
Claritine zmierňuje príznaky spojené s alergickou rinitídou (napr. senná nádcha), ako sú kýchanie, výtok z nosa alebo svrbenie nosa, a pálenie alebo svrbenie očí u dospelých a detí starších ako 2 roky s telesnou hmotnosťou viac ako 30 kg.

Claritine možno tiež použiť ako pomoc pri zmiernení príznakov žihľavky (svrbenie, začervenanie a počet a veľkosť vyrážok).
Účinok lieku Claritine pretrváva celý deň a pomôže vám vrátiť sa k vašim bežným denným aktivitám a spánku.

Ak sa necítite lepšie alebo ak sa cítite horšie, musíte sa porozprávať s lekárom.

Bez konzultácie s lekárom je použitie lieku možné pri prejavoch akútnej alergickej nádchy, alergického zápalu spojoviek, svrbenia a žihľavky u dospelých a detí starších ako 12 rokov.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Claritine

Neužívajte Claritine
·                ak ste alergický (precitlivený) na loratadín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Claritine, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru ak:
·                máte ochorenie pečene,
·                ste objednaný na akékoľvek kožné testy na alergie. Neužívajte Claritine v priebehu dvoch dní pred týmito testami. Je to preto, že môže ovplyvniť výsledky testu.

Ak sa vás ktorékoľvek z vyššie uvedeného týka (alebo si nie ste istý), obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru predtým, ako začnete užívať Claritine.

Deti
Claritine 10 mg tablety nesmiete podávať deťom mladším ako 2 roky alebo deťom vo veku 2 až 12 rokov s telesnou hmotnosťou menej ako 30 kg. Pre deti vo veku 2 až 12 rokov s telesnou hmotnosťou menej ako 30 kg sú k dispozícií iné vhodnejšie formy.

Iné lieky a Claritine
Vedľajšie účinky Claritinu sa môžu zosilňovať, ak je užívaný spolu s liekmi, ktoré ovplyvňujú činnosť niektorých enzýmov zodpovedných za metabolizmus liekov v pečeni. V klinických skúšaniach nebolo pozorované žiadne zosilnenie vedľajších účinkov loratadínu s liekmi, ktoré ovplyvňujú činnosť týchto enzýmov.
Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi, lekárnikovi alebo zdravotnej sestre. Týka sa to aj liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.

Claritine a alkohol
Nepreukázalo sa, že by Claritine zosilňoval účinok alkoholických nápojov.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Ako preventívne opatrenie počas tehotenstva, užívanie Claritinu sa neodporúča.
Ak dojčíte, Claritine nesmiete užívať. Loratadín sa vylučuje do materského mlieka.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
V klinických skúšaniach hodnotiacich schopnosť viesť vozidlá, nebolo u pacientov užívajúcich loratadín zaznamenané žiadne zhoršenie. V odporúčaných dávkach sa neočakáva, že Claritine bude spôsobovať ospalosť alebo poruchu pozornosti. Veľmi zriedkavo sa však u niektorých ľudí vyvinula ospalosť, ktorá môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

Claritine obsahuje laktózu
Claritine obsahuje laktózu (mliečny cukor); preto ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Claritine

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár, lekárnik alebo zdravotná sestra. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.

Deliaca ryha vám má iba pomôcť rozlomiť tabletu, ak máte problém prehltnúť ju celú.

Akú dávku užívať:

Dospelí a deti staršie ako 12 rokov:
Užívajte jednu tabletu jedenkrát denne s pohárom vody, s jedlom alebo bez jedla.

Deti vo veku 2 až 12 rokov dostávajú dávku podľa telesnej hmotnosti:
Telesná hmotnosť viac ako 30 kg:
Užívajte jednu tabletu jedenkrát denne s pohárom vody, s jedlom alebo bez jedla.
Telesná hmotnosť 30 kg alebo menej:
Claritine 10 mg tablety nesmiete podávať. Pre deti vo veku 2 až 12 rokov s telesnou hmotnosťou menej ako 30 kg sú k dispozícií iné vhodnejšie formy.

Claritine nesmiete podávať deťom mladším ako 2 roky.

Dospelí a deti so závažnými problémami s pečeňou:
Dospelí a deti s telesnou hmotnosťou viac ako 30 kg:
Užívajte jednu tabletu každý druhý deň s pohárom vody, s jedlom alebo bez jedla.
Pred užitím tohto lieku sa však porozprávajte so svojím lekárom, lekárnikom alebo zdravotnou sestrou.

Ak užijete viac lieku Claritine, ako máte
Ak užijete viac lieku Claritine ako máte, okamžite sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnika.
Neočakávajú sa žiadne vážne problémy, môžete však mať bolesť hlavy, rýchly tlkot srdca alebo sa môžete cítiť ospalý.

Ak zabudnete užiť Claritine
·                Ak zabudnete užiť dávku, užite ju čo najskôr ako si spomeniete, potom pokračujte v užívaní ako zvyčajne.
·                Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Najčastejšie hlásené vedľajšie účinky u dospelých a detí starších ako 12 rokov sú:
·                ospalosť,
·                bolesť hlavy,
·                zvýšená chuť do jedla,
·                ťažkosti so spánkom.

Najčastejšie hlásené vedľajšie účinky u detí vo veku 2 až 12 rokov sú:
·                bolesť hlavy,
·                nervozita,
·                únava.

Nasledujúce veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb) boli tiež hlásené po uvedení lieku Claritine na trh:
·                závažná alergická reakcia (vrátane opuchu),
·                závrat,
·                kŕč,
·                rýchly alebo nepravidelný tlkot srdca,
·                nevoľnosť (pocit na vracanie),
·                sucho v ústach,
·                tráviace ťažkosti,
·                ťažkosti s pečeňou,
·                vypadávanie vlasov,
·                kožná vyrážka,
·                únava.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Claritine

·                Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
·                Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.
·                Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
·                Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete akúkoľvek zmenu vzhľadu tabliet.
·                Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Claritine obsahuje
·                Liečivo je loratadín. Každá tableta obsahuje 10 mg loratadínu.
·                Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, kukuričný škrob a magnéziumstearát.

Ako vyzerá Claritine a obsah balenia

Tableta.
Biela až takmer biela oválna tableta, na jednej strane s bankou a miskou, poliacou ryhou a s číslom „10“.
Tablety Claritine sú dostupné v baleniach po 7, 10, 30 alebo 60 tabliet.
Balenia po 7 a 10 tabliet dostanete v lekárni aj bez lekárskeho predpisu. Ostatné balenia dostanete len na lekársky predpis.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Bayer, spol. s r.o.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Výrobca:
SP Labo N.V.,
Industriepark 30,
B-2220 Heist-op-den-Berg,
Belgicko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v máji 2016.


Táto písomná informácia pre používateľa bola poskytnutá Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).
Informácie o tomto lieku a ďalšie podrobnosti nájdete na www.sukl.sk
34706
ADC


Zákazníci si k tomuto produktu kúpili aj
CANESTEN
CANESTENkrém, 20g
 
5,99 
na sklade
na sklade
KINEDRYL
KINEDRYL10 tabliet
3,99 
3,49 
na sklade
na sklade
MUCONASAL PLUS
MUCONASAL PLUS10 ml, aerodisperzia
5,19 
4,89 
na sklade
na sklade
Panadol Baby
Panadol Babysup 125 mg 1x10 ks
 
2,69 
na sklade
na sklade

Mohlo by Vás zaujímať
STODAL
STODALsir (fľ.skl.hnedá bez poistky proti kvapkaniu) 1x200 ml
7,49  (-16%)
6,29 
na sklade
na sklade
Maalox bez cukru s príchuťou citróna
Maalox bez cukru s príchuťou citrónatbl mnd 400 mg/400 mg (blis.) 1x40 ks
 
6,19 
na sklade
na sklade
Olynth 0,1 %
Olynth 0,1 %aerodisperzia (0,1%), 10 ml
4,29 
3,69 
na sklade
na sklade
HYPROMELOZA-P
HYPROMELOZA-Proztok, 10ml
 
2,79 
na sklade
na sklade

Zadaná emailová adresa už je registrovaná.
Prosím zadajte heslo a prihláste sa.

(Heslo Vám bolo v minulosti zaslané na Váš email, ak ho neviete nájsť, kliknite na Zabudol som heslo)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Prihláste sa na odber noviniek