Airwick Freshmatic Refill - Cherry Blossom

1×250 ml, náplň do osviežovača vzduchu

Značka: AIRWICK

Airwick Freshmatic Cherry Blossom náplň do osviežovača vzduchu príjemne prevonia byt a neutralizuje prípadný zápach. Pri nízkom nastavení intenzity vône náplň vydrží až 70 dní.

Produkt ešte nie je dostupný Tento produkt je vypredaný a ešte nepoznáme presný termín jeho naskladnenia.

Odstrániť
Prihláste sa. Cena pre člena Dr.Max club: 2,59 € (zľava 32%)
3,79

Najnižšia cena za posledných 30 dní: 2.99 €

Doprava zadarmo pri nákupe nad 19,90 € pre členov Dr.Max CLUB.

O produkte: Airwick Freshmatic Refill - Cherry Blossom 1×250 ml, náplň do osviežovača vzduchu

T00150

Hlavný popis produktu

Úvod


Omamná vôňa kvitnúcich čerešní ukrytá v náplni Airwick Freshmatic Cherry Blossom vnesie do vášho obydlia sviežu atmosféru jari. Vôňa sa z difuzéra uvoľňuje postupne, príjemne ho prevonia a neutralizuje prípadný zápach. Pri nízkom nastavení intenzity vône vám náplň vydrží až 70 dní.

Hlavné vlastnosti:


náplň do osviežovača AirWick Freshmatic
vôňa orgovánu a čerstvo vypraného prádla
neutralizuje zápachy

Použitie


Používajte iba s difuzérom Air Wick Fresmatic


1. Otočením otvorte difuzér Air Wick Freshmatic a vložte zvolenú náplň.
2. Otočením späť difuzér zatvorte (kým nebudete počuť cvaknutie).
3. Otvorte veko a vložte batériu.
4. Upravte intenzitu vône.
5. Zatvorte veko a užite si až 70 dní svieža vôňa*

*Platí, pokiaľ je výrobok používaný s novým difuzérom Air Wick (podľa obrázku v návode na použitie), a pri najnižšom nastavení frekvencie.

Podrobne si prečítajte pokyny pre bezpečné zaobchádzanie a predlekársku prvú pomoc pred použitím výrobku. Pred vložením aerosólu do difuzéra sa presvedčte, že je difuzér vypnutý: nastavenie “OFF”. Pred zapnutím, difuzér natočte smerom od vašej tváre. Po zapnutí difuzéra dôjde po 15 sekundách k automatickému uvoľneniu vône.

Upozornenie


H222 Extrémne horľavý aerosól. H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní môže explodovať. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia, zákaz fajčenia. P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia. P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití. P302 + P352 PRI STYKU S KOŽOU: Pri styku s pokožkou umyte veľkým množstvom vody/mydla. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. P337+P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/ ošetrenie. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. P403 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 °C/122 °F. Vyvarujte sa mrazu a zamrznutiu. P501 Produkt/nádobu zlikvidujte v súlade s miestnymi a národnými predpismi. P405 Uchovávajte mimo dosahu detí.


Upozornenie: obrázky slúžia len na ilustračné účely.